Top

Comercial : Insolvenţă. Opoziţie la deschiderea procedurii insolvenţei formulată în temeiul art. 32 alin.2 din Legea nr. 85/2006 de către un creditor bancar

Creditoarea OBR SA Bucureşti a formulat opoziţie la deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC U.D. & L SRL , prin sentinţa comercială nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău.

În motivarea cererii , creditoarea a învederat faptul că prin contractul de credit bancar nr. X/2004, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr. X/2008 , debitoarea , în calitate de împrumutat , a beneficiat de un împrumut în sumă de 1.500.000 lei.

Pentru deschiderea procedurii de insolvenţă se creează un prejudiciu pentru bancă concretizat în tergiversarea unei executări silite şi amânarea plăţii creditului cu consecinţa imposibilităţii pentru bancă de a-şi recupera în mod real suma de bani din cauza devalorizării monedei naţionale.

A mai arătat creditoarea că societatea debitoare şi-a schimbat sediul şi denumirea la data de X/2009 , practic cu foarte puţin înainte de a intra în insolvenţă şi nu este de acord cu aprecierea insolvenţei în baza neachitării unei facturi de 16.000 lei , întrucât din extrasul de cont rezultă o altă situaţie , chiar dacă debitoarea nu a contestat starea de insolvenţă , deşi avea posibilitatea să o facă.

Potrivit art. 3 alin. (1) din legea insolvenţei , noţiunea de insolvenţă este definită ca o stare a patrimoniului debitorului ce se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile , iar din punctul de vedere al creditoarei , debitoarea dispunea de resurse financiare suficiente achitării acestor debite , însă cu rea credinţă a omis achitarea unei facturi din dorinţa evidentă de a o prejudicia.

În drept , creditoarea îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 32 alin. (2) coroborat cu art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea 85/2006.

Administratorul judiciar desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului a solicitat respingerea opoziţiei formulate de creditoarea OTPB Bucureşti având în vedere că , creditorii pot formula opoziţie numai la cererea de deschidere a procedurii formulată de debitori.

Mai mult , arată administratorul judiciar că opoziţia este în contradicţie cu faptul că această creditoare a depus cerere de creanţă ceea ce presupune că are cunoştinţă de starea de insolvenţă .

Prin sentinţa nr. X/2009 s-a respins opoziţia formulată de creditoarea OTPB S.A. Bucureşti la deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei .

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut :

Prin cererea înregistrată sub nr. X/2009, creditoarea SC DMC D SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC U.D. & L SRL în vederea recuperării unei creanţe în cuantum de 16.000 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate , conform facturii fiscale nr.X/2009 .

Prin sentinţa nr. X/2009 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului , fiind desemnat administratorul judiciar.

Potrivit art. 32 alin. 2 din Legea 85/2006 , opoziţia va putea fi formulată de către creditorii care se opun deschiderii procedurii insolvenţei debitorului.

Cererile de opoziţie formulate de către creditori vizează acele situaţii în care debitorul , cu rea credinţă , introduce o cerere de deschidere a procedurii şi , prin aceasta , aduce prejudicii creditorilor , care cunosc situaţia economică a debitorului. Ca atare , cererea introductivă formulată de debitor are caracter şicanator , nefiind îndeplinite condiţiile unei insolvenţe propriu zise , iminente , şi nici măcar premature.

Or, în cauza pendinte judecăţii , procedura insolvenţei debitorului nu s-a deschis la cererea acestuia ci la cererea creditoarei SC DM D SRL pentru recuperarea unei creanţe în cuantum de 16.000 lei care îndeplineşte valoarea prag prevăzută de art. 3 pct. 12 din Legea 85/2006 , debitorul fiind de acord şi manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. 6 din acelaşi act normativ.

Tags: