Top

CONT. ADM.: Contravenţie prevăzută la artt. 10 lit. b) din OUG nr. 28/1999. Radierea societăţii comerciale din evidenţele registrului comerţului ulterior încheierii procesului verbal de contravenţie

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă, constată : 1.) – Obiectul plângerii 1.1.) – Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub nr. 1997/287/2010 din 14.12.2010, petentul L. F. , în calitate de administrator al Î.F. L. F. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata D. G. F. P. Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie nr. 0078055 din 10.06.2010 în baza căruia a fost sancţionată cu 8.000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzută de art. 10 lit. b din O.U.G. nr. 28/1999. 1.2.) – În motivarea plângerii , petentul a susţinut că întreprinderea familială pe care o reprezintă a fost radiată din evidenţele registrului comerţului încă de la data de 28.06.2010, astfel că nu este posibilă antrenarea răspunderii contravenţionale pentru nedeţinerea de aparat electronic de marcat la data de 14.12.2010. 2.) – Întâmpinarea Intimatul a formulat întâmpinare în condiţiile art. 115-118 din Codul de procedură civilă , prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată întrucât întreprinderea familială reprezentată de petent a funcţionat încă de la data autorizării înfiinţării sale fără să deţină aparat electronic fiscal. 3.) – Soluţia instanţei fondului 3.1.) – Prin sentinţa civilă nr. 1801 din 28.10.2010 pronunţată de Judecătoria Rm Sărat s-a admis plângerea în parte , dispunându-se înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment. 3.2.) – Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că fapta săvârşită de Î.F. L. F., constând în desfăşurarea de comerţ cu amănuntul fără să deţină aparat electronic fiscal , încadrată la art. 10 lit. b) din O.U.G. nr. 28/1999, radiată din evidenţele registrului comerţului ulterior încheierii procesului – verbal : 07.07.2010, prezintă o gravitate redusă , scopul preventiv educativ al sancţiunii realizându-se prin aplicarea unui avertisment . 4.) – Recursul 4.1.) Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău în termen legal conform art. 34 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar . 4.2.) – În expunerea motivelor de recurs intimatul a invocat greşita apreciere de către instanţa fondului asupra gravităţii reduse a faptei contravenţionale săvârşită de petentă, motiv pentru care a solicitat modificarea în tot a sentinţei în sensul respingerii plângerii ca neîntemeiată. 5.) Prin decizia nr. 74 din 24.01.2011 s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de intimată.. Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept: 5.1.) – În baza probatoriului administrat , instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 10 lit. b ) din O.U.G nr. 28/1995 , constând în desfăşurarea de activităţi de comerţ cu amânuntul în standuri, chioşcuri, pieţe fără să utilizeze aparat de marcat electronic fiscal , în condiţiile în care a obţinut autorizaţie de funcţionare la data de 30.03.2005 şi a fost radiată din evidenţele registrului comerţului la data de 07.07.2010 , ulterior încheierii procesului verbal contestat. 5.2.) – În mod just şi motivat , instanţa fondului a apreciat asupra gravităţii reduse a faptei , în raport de caracterul sporadic al activităţii petentei , de natură să conducă şi la radierea acesteia din evidenţele registrului comerţului , dar şi de circumstanţele personale ale administratorului care se află într-o situaţie financiară precară, în condiţiile in care s-a înregistrat cu datorii la trei bănci , demarându-se inclusiv procedura de executare silită , conform actului depus la fila 7 dosar fond. 6. Soluţia tribunalului Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate , în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă se va respinge ca neîntemeiat recursul declarat de intimata D.G.F.P. Buzău împotriva sentinţei civile nr. 1801 din 28.10.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat în dosarul nr. 1997/287/2010.

Etichete: