Top

CIVIL. PLANGERE CARTE FUNCIARA

Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu adresa, a înaintat Judecătoriei Buzău, spre soluţionare, conform art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, plângerea formulată de către petenţii MT şi MLF împotriva încheierii de carte funciară, împreună cu câte o copie a dosarului şi a cărţii funciare.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău, , iar în cauză s-a dispus citarea titularului cărţii funciare, ŞCL.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru, de 8 lei, conform art. 13 din Legea nr. 146/1997, şi s-au aplicat timbre judiciare de 0,30 lei, potrivit art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 32/1995.

În motivare, petenţii au arătat că, în urma cererii introduse de către pârâtul ŞC, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a modificat intabularea imobilului cu numărul cadastral, în suprafaţă de 646 m.p./658 m.p. în acte, cu construcţii-locuinţă, în suprafaţă de 31 m.p., înscris în cartea funciară, pentru care reclamanţii erau înscrişi ca proprietari, în sensul că l-au trecut în mod nejustificat şi nelegal pe fostul proprietar, OI (în prezent decedat).

Au susţinut petenţii că intabularea s-a făcut de o persoană fără calitate, întrucât, conform răspunsului primit de la Biroul Notarial, pârâtul nu era moştenitor al defunctului OI, nefiindu-i eliberat actul legal în acest sens.

Petenţii au învederat instanţei că intabularea, respectiv radierea, au fost făcute fără a avea la bază o hotărâre judecătorească care să le fie opozabilă, apreciindu-se că, potrivit art. 48 lit. b din Legea nr. 7/1996, dispozitivul nu cuprinde numele reclamanţilor.

În motivare, s-a mai făcut referire la împrejurarea că nu există nicio sentinţă a Judecătoriei Buzău, având numărul şi dată în anul 2007, cu referire la cazul reclamanţilor, iar operaţiunile de carte funciară au fost făcute contrar solicitării exprese, întrucât existau litigii pe rol.

În drept, au fost invocate prevederile art. 51, 48 lit. b şi c din Legea nr. 7/1996, art. 79-88 din Legea nr. 36/1995, art. 480 din Codul civil, Codul familiei.

La prima zi de înfăţişare, 12.01.2009, pârâtul ŞCL a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii, ca neîntemeiată.

Răspunzând motivelor de fapt ale plângerii, pârâtul a susţinut că este unicul fiu al defunctului OI, potrivit actului de naştere şi sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale, fiind moştenitor sezinar, astfel încât are posibilitatea de a intra în stăpânirea moştenirii, fără atestarea prealabilă a calităţii de moştenitor, în vederea conservării dreptului de proprietate al autorului.

Intimatul a învederat instanţei împrejurarea că a fost parte în dosarul al Judecătoriei Buzău, soluţionat prin sentinţa civilă, definitivă şi irevocabilă, ca urmare a respingerii recursului, iar conform acestei hotărâri judecătoreşti a fost constatată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, cu clauză de întreţinere, autentificat sub la B.N.I. „”.

Pârâtul a precizat că drepturile reale înscrise în cartea funciară se sting ca urmare a radierii, cu consimţământul titularului dreptului, dar că art. 20 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 dispune că hotărârea judecătorească şi irevocabilă va înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.

Cât priveşte susţinerile petenţilor, în sensul că nu există sentinţa, pronunţată de Judecătoria Buzău şi că nu figurează în calitate de părţi, pârâtul a apreciat că acest fapt relevă reaua credinţă a acestora, care ar trebui sancţionată ca abuz de drept, cu amendă judiciară.

În drept, au fost invocate prevederile art. 115-118 din Codul de procedură civilă, Legea nr. 7/1996.

La dosar, au fost depuse următoarele înscrisuri: comunicarea încheierii, încheierea, cerere de înscriere, încheiere, sentinţa civilă, pronunţată de Judecătoria Buzău, referat de completare, sentinţa civilă a Judecătoriei Buzău, contract de vânzare-cumpărare legalizat, sentinţa civilă, certificat de moştenitor, eliberat de Biroul Notarial Individual „”, certificat de moştenitor nr. al Notariatului de Stat Judeţean, copie carte funciară, referat privind transmiterea către judecătorie a plângerii formulate împotriva încheierii de carte, cererea petenţilor MT şi ML, înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, , chitanţa a O.C.P.I., certificat de grefă în dosarul al Judecătoriei Buzău, adresa a Biroului Notarilor Publici Asociaţi „”, certificatul de naştere, contract de vânzare-cumpărare, cu clauză de întreţinere, autentificat la Biroul Notarial Individual „”, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale 8.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit cererii de înscriere înregistrate sub la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară , pârâtul ŞCL a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului identificat prin cartea funciară a municipiului u şi numărul cadastral Cu privire la actul juridic în baza căruia s-a solicitat înscrierea în cartea funciară, intimatul a indicat în cerere şi a anexat sentinţa civilă, pronunţată de Judecătoria Buzău, în dosarul, definitivă şi irevocabilă.

Prin încheierea, emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a fost admisă cererea formulată de către intimatul ŞCL, s-a intabulat dreptul de proprietate, cu titlu de drept constatare şi de moştenire în favoarea lui OI, şi s-a notat anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat la B.N.I. „”.

Cât priveşte menţiunile din cartea funciară a municipiului, instanţa, pe baza copiei depuse la dosar, reţine că, în Partea I, imobilul este identificat ca fiind situat …, compus din teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă măsurată de 646 m.p., suprafaţa din acte de 658 m.p., cu destinaţia de terenuri aflate în intravilan, construcţia (C1), cu destinaţia de locuinţă, în suprafaţă de 31 m.p. În partea a-II-a cărţii funciare, înscrieri privitoare la proprietate, la poziţiile 1 şi 2, s-a menţionat dreptul de proprietate comună al reclamanţilor MT şi MLF, potrivit cererii înregistrate la data de 20.09.2007, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat, la B.N.P. „”. Tot în partea a-II-a a cărţii funciare, în raport de cererea formulată de către pârâtul ŞC, la poziţia 4, s-a înscris dreptul de proprietate, cu titlu de constatare şi de moştenire, pentru OI, iar la numărul 4 s-a înscris, conform sentinţei civile a Judecătoriei Buzău, anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat la B.N.P. „”.

Petenţii au contestat înscrierea în cartea funciară a municipiului Buzău a dreptului de proprietate al vânzătorului OI, pe motiv că intabularea s-a solicitat de către o persoană fără calitate, întrucât pârâtul ŞCL nu are calitatea de moştenitor al defunctului OI.

Asupra acestui prim motiv de nulitate a încheierii de carte funciară, prin care a fost admisă cererea de intabulare, promovată de către pârât, instanţa reţine că ŞCL s-a născut la data de 04.07.1987, iar tatăl său a fost OI, conform actului de naştere al municipiului Buzău. Autorul său, OI, a decedat la data de…, după cum rezultă din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, iar pârâtul este singurul său moştenitor cu vocaţie succesorală concretă, având calitatea de fiu.

Conform art. 653 alin. 1 din Codul civil, întrucât este descendent, pârâtul are de drept posesiunea moştenirii (sezina), de la data deschiderii succesiunii, ceea ce îi conferă posibilitatea de a intra în stăpânirea bunurilor succesorale, de a exercita drepturile şi acţiunile dobândite de la defunct sau intrate în moştenire ulterior, fără a fi necesară atestarea prealabilă a calităţii sale de moştenitor prin certificatul eliberat de către notarul public sau prin hotărâre judecătorească.

Pârâtul avea astfel calitatea să solicite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară intabularea dreptului de proprietate al autorului.

Un alt motiv invocat în plângere, pentru anularea încheierii de carte funciară, a fost în legătură cu radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate care fusese înscris pe numele petenţilor, fără ca în cauză să existe o hotărâre judecătorească prin care să se dispună asupra radierii şi intabulării.

Asupra acestui motiv, instanţa reţine că, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarial Individual „”, petenţii MT şi MLF au cumpărat de la autorul pârâtului, OI, imobilul. Prin sentinţa civilă pronunţată de Judecătoria Buzău, în dosarul, definitivă şi irevocabilă, ca urmare a respingerii recursului, potrivit deciziei a Tribunalului Buzău, s-a constatat nulitatea absolută a acestui contract, în baza căruia fusese intabulat dreptul de proprietate al petenţilor, în cartea funciară.

În drept, instanţa reţine că, potrivit art. 22 din Legea nr. 7/1996:

„Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis în mod valabil.

Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului dreptului; acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane.

Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative, vor înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.”

Se poate observa din conţinutul acestor norme că nu era necesar acordul titularului menţionat în cartea funciară pentru radierea dreptului şi nici o hotărâre judecătorească, în dispozitivul căreia să se menţioneze expres radierea dreptului de proprietate al petenţilor şi intabularea dreptului de proprietate pe numele autorului pârâtului. Conform art. 22 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, sentinţa civilă nr. 1403/11.03.2008 este definitivă şi irevocabilă, petenţii au fost părţi în cauza respectivă, contractul în baza căruia dobândiseră dreptul de proprietate asupra imobilului din cartea funciară a fost declarat nul, astfel încât, faţă de principiile retroactivităţii efectelor nulităţii şi al repunerii părţilor în situaţia anterioară, contractul de vânzare-cumpărare, cu clauză de întreţinere, nu îşi mai poate produce efectele.

Petenţii au susţinut că hotărârea precizată în cartea funciară, cu a Judecătoriei Buzău, nu le este opozabilă, întrucât dispozitivul nu cuprinde numele lor, că nu există nicio sentinţă a Judecătoriei Buzău, , cu referire la situaţia petenţilor.

Instanţa constată, din considerentele şi dispozitivul sentinţei civile, pronunţate în dosarul, că, dintr-o eroare materială, în practicaua hotărârii s-a menţionat şedinţa publică din „11.03.2007”, în loc de „11.03.2008”, data la care s-a pronunţat hotărârea, cât timp dosarul a fost înregistrat la data de 06.07.2007. Chiar dacă hotărârea dată cu acelaşi număr, , nu îi privea pe reclamanţi, în forma hotărârii prezentate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea înscrierii, aceasta se referea şi la petenţi, cât timp aceştia sunt menţionaţi în practica şi dispozitiv.

Petenţii au apreciat că, în mod nelegal, au fost efectuate menţiunile respective în cartea funciară, deoarece au avertizat şi au solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară să nu procedeze la nicio operaţiune, având litigii pe rolul instanţelor, pentru clarificarea legală a motivelor invocate în plângere şi a legalităţii actului de naştere a pârâtului).

Asupra acestui motiv, instanţa reţine că, potrivit cererii înregistrate, petenţii MT şi MLF au solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău să nu procedeze la nicio operaţiune cu privire la imobilul intabulat în cartea funciară cu numărul , faţă de dosarul (având ca obiect acţiune în constatare, în ceea ce priveşte sentinţa civilă, conform certificatului de grefă depus în copie).

Instanţa constată că solicitarea petenţilor este înregistrată la data de 09.12.2008, după ce în cauză fusese emisă încheierea privind intabularea dreptului de proprietate al autorului pârâtului (la data de 02.12.2008), şi că, admiţând chiar şi situaţia în care cererea ar fi fost depusă înainte de acest moment, Oficiul de Cadastru ar fi putut dispune, eventual, numai asupra notării litigiului în cartea funciară.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 52 din Legea nr. 7/1996, constatând că încheierea este legală, instanţa va respinge plângerea formulată împotriva acesteia.

Potrivit art. 52 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, coroborat cu art. 282 din Codul de procedură civilă, hotărârea poate fi atacată cu apel, în termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: