Top

CIVIL-PENTRU A FI ACORDAT DREPTUL DE CREANŢĂ, RECLAMANTUL TREBUIE SĂ FACĂ DOVADA EXISTENŢEI LUI

Deliberând asupra cauzei de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţei la data de 30.04.2009 sub nr. ../200/2009, reclamantul P.C. a chemat în judecată pe pârâta P.F., solicitând instanţei ca în baza probelor administrate să pronunţe o hotărâre prin care să se stabilească întinderea dreptului său de creanţă asupra apartamentului situat în …urmând ca după determinarea valorii bunului să timbreze la valoare cererea în realizare; să fie obligată pârâta la plata a ? din valoarea acestui bun şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că a întreţinut relaţii de concubinaj cu pârâta începând cu anul 1992 şi până în anul 2005 când s-au căsătorit. În această perioadă, prin contribuţie comună, au achiziţionat în anul 1996 apartamentul însă contractul de vânzare cumpărare nr. …a fost încheiat şi executat pe numele pârâtei. În anul 2007 căsătoria a fost desfăcută prin divorţ. Deoarece relaţiile dintre soţi s-au deteriorat, reclamantul solicită partajarea apartamentului în cote de ? pentru fiecare. Prin sentinţa civilă nr. ….pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr. … a fost respinsă această acţiune, soluţia fiind menţinută şi în apel şi în recurs, cu motivaţia că, dată fiind existenţa unui titlu de proprietate pe numele pârâtei, apartamentul este un bun propriu al acesteia, iar reclamantul nu poate avea decât un drept de creanţă, în limita sumelor de bani cu care a contribuit la achitarea apartamentului. Chiar după pronunţarea acţiunii de divorţ, părţile au continuat convieţuirea şi au locuit în apartamentul în litigiu, până în ianuarie 2009, când s-au despărţit definitiv, reclamantul fiind lipsit de folosinţa bunului începând cu acel moment.

Cum asupra bunurilor coachizite dreptul real de proprietate aparţine titularului actului de dobândire, iar coachizitorul are un drept de creanţă în limita contribuţiei sale, reclamantul solicită să se constate că acţiunea este întemeiată şi înainte de stabilirea unei obligaţii corelative în sarcina pârâtei, să se determine întinderea dreptului său, pentru a timbra la valoare, corect şi corespunzător.

În susţinerea probei reclamantul solicită proba cu expertiza preparatorie care să determine întinderea dreptului său, urmând ca după achitarea taxei de timbru instanţa să încuviinţeze şi să dispună administrarea probatoriului cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei şi proba cu martori.

Având în vedere faptul că la data dobândirii bunului părţile au avut intenţia să dobândească apartamentul ca bun în proprietate devălmaşă, în drept îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 969 – 970 – 1073 cod. civil.

În susţinerea cererii reclamantul a depus la dosarul cauzei: chitanţa seria TS3B, nr.. ….prin care a achitat suma de 19 lei, copia contractului de vânzare cumpărare nr. …..(f. 6), copia cererii de chemare în judecată pentru evacuare formulată de pârâtă (f. 7), declaraţie (f. 8), copie decizia civilă nr. ….(f. 9 – 11), copie decizie civilă nr. …(f. 12 – 14), împuternicire avocaţială (f. 15).

La termenul de judecată din data de 26.06.2009 pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a arătat că apartamentul situat în municipiul … este bunul său propriu; că după încetarea căsătoriei cu primul soţ, B.V., prin sentinţa civil nr. ….a Judecătoriei Buzău i-a fost atribuit beneficiul contractului de închiriere al acestui spaţiu; că ulterior a revenit la numele de „P.” şi a dobândit prin vânzare cumpărare, în baza contractului nr. …..la Regia Autonomă Buzău spaţiul în litigiu; că reclamantul a dorit ca în urma căsătoriei să poarte numele soţiei, fiind obligat să revină la numele purtat anterior prin hotărârea de divorţ.

Pârâta învederează instanţei faptul că la data încheierii căsătoriei, apartamentul fusese achitat integral, prin reţinere de pe statul de plată, ratele fiind achitate din 1996 până în 2002. În perioada în care a achitat apartamentul nu l-a cunoscut ca persoană pe reclamant, trăind practic împreună şi gospodărind din anul 2002, luna ianuarie. În această situaţie reclamantul nu poate pretinde că faţă de acest bun are un drept de creanţă. Pârâta nu a avut niciodată intenţia de a achita prin efort comun acest bun. La data când reclamantul pretinde că ar fi contribuit cu bani era căsătorit, avea o familie compusă din soţie şi patru copii şi a construit o casă în zona străzii…., din Buzău. În aceste condiţii veniturile sale erau mici, inegale pe toată durata convieţuirii, nu a avut loc stabil de muncă şi nu se poate verifica vreun moment că şi-ar fi adus un aport la plata acestui bun.

În drept, pârâta a invocat dispoziţiile art. 115 – 118 C.pr.civ. iar în dovedirea acţiunii a solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriu, acte şi martori, anexând la dosarul cauzei copie contract de vânzare cumpărare nr. …(f. 24), copie sentinţa civilă nr. …..(f. 25, 26), copie decizie civilă nr. ….(f. 27- 29), copie sentinţă civilă nr. ….(f. 30 – 31), copie sentinţa civilă nr. …..(f. 32- 34), împuternicire avocaţială (f. 35).

La termenul de judecată din data de 10.07.2009 reclamantul a depus la dosarul cauzei precizări la acţiune, prin care a arătat faptul că la data de 10.05.1996 pârâta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului apartament cu 2 camere, prin contractul de vânzare cumpărare nr…… Preţul vânzării a fost de 795399 lei din care 10% , respectiv 79599 lei au fost achitaţi ca avans la încheierea actelor, iar restul de preţ de 715800 lei fiind achitat în rade de 11135 lei timp de 6a ni, începând cu luna corespunzătoare încheierii contractului de vânzare cumpărare, mai 1996 până în anul 2002. Reclamantul pretinde un drept de creanţă asupra imobilului, drept care s-a născut prin achitarea de către acesta a unor sume de bani reprezentând avans şi rate în contul preţului imobilului. Aceste sume de bani reprezintă un procent de 50% din preţul total al vânzării şi au fost reprezentate de plata integrală a avansului în suma de 79.599 lei şi ratele ulterioare în proporţie de ? pentru fiecare parte, contribuind în mod egal şi întreţinând relaţii de concubinaj înainte şi pe toată durata derulării contractului de vânzare cumpărare cu plata în rate. Reclamantul arată că a achitat sumele de bani în contul avansului şi ratelor pentru imobilul apartament în baza relaţiei de concubinaj ce o întreţinea cu pârâta, trăind şi gospodărind împreună.

În drept reclamantul îşi întemeiază pretenţiile pe un fapt juridic licit, îmbogăţirea fără justă cauză, pentru care nu poate indica un text de lege deoarece nu este consacrat ca atare în codul civil. În cauză sunt îndeplinite cumulativ condiţiile materiale şi juridice ale intentării unei astfel de acţiuni: mărirea patrimoniului pârâtei prin dobândirea unei valori apreciabile de bani, prin plata efectuată de reclamant a ? din contravaloarea imobilului apartament; micşorarea patrimoniului reclamantului ca urmare a măririi celui al pârâtei; legătura existentă între mărirea unui patrimoniu şi micşorarea celuilalt; pârâta nu poate justifica o cauză legitimă pentru mărirea patrimoniului ei; reclamantul nu îşi poate valorifica dreptul de creanţă decât pe această cale.

În dovedirea acţiunii reclamantul arată că înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, a probei testimoniale cu 2 martori, unul dintre aceştia, B.V. fiind prezent la încheierea contractului de vânzare cumpărare NR. ….şi expertiza tehnică în specialitatea construcţii având ca obiective identificarea şi evaluarea imobilului apartament.

Reclamantul învederează instanţei faptul că a întreţinut relaţii de concubinaj cu pârâta încă din anul 1995 iar în anul 2005 s-au căsătorit legitim, divorţând în anul 2007, şi faţă de relaţiile apropiate, acesta fiind în imposibilitatea morală de a preconstitui înscrisuri pentru sumele de bani plătite în contul preţului imobilului.

La termenul din data de 16.10.2009 reclamatul a depus la dosarul cauzei precizare la acţiune prin care arată că înţelege să evalueze imobilul apartament cu 2 camere la suma de 180.000 lei iar pretenţiile sale sunt în cuantum de 60.000lei şi solicită ca pârâta să fie obligată la plata acestei sume de bani deoarece a contribuit la achitarea imobilului în cote aproximativ egale.

La termenul de judecată din data de 11.12.2009 pârâta a depus la dosarul cauzei note scrise care a arătat că apartamentul situat în municipiul Buzău, …, jud. Buzău este bunul său propriu; că după încetarea căsătoriei cu primul soţ, B.V., prin sentinţa civil nr. …..a Judecătoriei Buzău i-a fost atribuit beneficiul contractului de închiriere al acestui spaţiu; că ulterior a revenit la numele de „P.” şi a dobândit prin vânzare cumpărare, în baza contractului nr. …..la Regia Autonomă Buzău spaţiul în litigiu; că reclamantul a dorit ca în urma căsătoriei să poarte numele soţiei, fiind obligat să revină la numele purtat anterior prin hotărârea de divorţ.

Mai arată că nu a trăit în concubinaj, acceptând să întreţină o relaţie notorie cu acesta, cu puţin timp înaintea căsătoriei iar la acel moment apartamentul era închiriat. Reclamantul a pretins că soţia sa, în cuprinsul cererii de divorţ a afirmat că acesta întreţine relaţii cu B.A., iar numele pârâtei este P.F., cunoscută sub numele de S., diferenţa fiind evidentă. Faptul că a fost girată de un cunoscut al reclamantului este o pură coincidenţă, acesta fiind o persoană care a tranzitat Spitalul Judeţean … de multe ori, fiind grav bolnav, şi pe care pârâta l-a ajutat, i-a cumpărat diverse lucruri, i-a adus pachete de la familie, necunoscând că sunt rude deoarece nu i-a fost prezentat niciodată în această calitate. Acesta s-a oferit pur şi simplu să o ajute, fără a exista o obligaţie reală între ei sau direct cu reclamantul.

Pârâta învederează instanţei faptul că reclamantul nu a locuit în apartamentul în discuţie, ci doar pârâta împreună cu fiicele sale, acesta nu a figurat în cartea de imobil, nu a plătit întreţinere. Relaţiile au fost iniţial formale, se întâlneau ocazional, dar nu gospodăreau împreună, nu făceau investiţii. Fiicele pârâtei nu l-au acceptat iar reclamantul avea o familie formată din 4 copii şi a construit un imobil parter şi etaj la adresa sa de domiciliu. Martorii pârâtei au arătat că deşi vecini fiind nu l-au cunoscut până la căsătorie; fetele nu au mers în str… şi nu au locuit acolo; că părţile nu au avut un domiciliu comun pe perioada concubinajului, că pârâta a primit ajutorul mamei sale, care a decedat la 29.12.2003, la un an de când s-a achitat apartamentul. La data încheierii căsătoriei apartamentul fusese achitat integral, prin reţinere de pe statul de plată, ratele fiind achitate din 1996 până în 2002. În perioada în care a fost achitat apartamentul pârâta nu l-a cunoscut pe reclamant, aceştia trăind împreună din luna ianuarie 2002. Pârâta nu a avut niciodată intenţia de a achita prin efort comun acest bun. La data când reclamantul pretinde că ar fi contribuit cu bani era căsătorit, avea o familie compusă din soţie şi patru copii şi a construit o casă în zona străzii , din Buzău. Reclamantul nu a făcut dovada veniturilor sale prin nici un mijloc de probă, neexistând nici o dovadă de impozare, nici o declaraţie de venit propriu zisă. În aceste condiţii veniturile sale erau mici, inegale pe toată durata convieţuirii, nu a avut loc stabil de muncă şi nu se poate verifica vreun moment că şi-ar fi adus un aport la plata acestui bun. Ratele s-au achitat prin reţinere de pe statul de plată şi nu prin bancă, cum a afirmat reclamantul. În realitatea acesta încearcă să se răzbune pe faptul de a fi promovat divorţul şi să profite că pârâta este grav bolnavă de cancer, şicanând-o permanent, fiind agresată, reclamantul încercând să intre cu forţa în casă, fiind nevoie de intervenţia forţelor de ordine pentru a-l tempera. Pârâta arată că reclamantul este un om violent, consumator de alcool, extrem de agresiv iar prezenta acţiune este ripostă sa la un alt lung şir de procese în care a fost antrenată. În concluzie solicită respingerea acţiunii şi obligarea pârâtul la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 16.12.2009 reclamantul P.C..depus la dosarul cauzei concluzii scrise prin care solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost modificată şi precizată, cu obligarea pârâtei la plata sumei de 60.000 lei reprezentând contribuţia acestuia la achiziţionarea apartamentului în litigiu.

În cauză sunt îndeplinite cumulativ condiţiile materiale şi juridice ale intentării unei astfel de acţiuni: mărirea patrimoniului pârâtei prin dobândirea unei valori apreciabile de bani, prin plata efectuată de reclamant a ? din contravaloarea imobilului apartament; micşorarea patrimoniului reclamantului ca urmare a măririi celui al pârâtei; legătura existentă între mărirea unui patrimoniu şi micşorarea celuilalt; pârâta nu poate justifica o cauză legitimă pentru mărirea patrimoniului ei; reclamantul nu îşi poate valorifica dreptul de creanţă decât pe această cale.

Probele din care rezultă concubinajul sunt: cereri de chemare în judecată formulate de pârâtă: o primă acţiune de divorţ prin care arată că anterior căsătoriei a întreţinut relaţii de concubinaj cu reclamantul în urmă cu mulţi ani şi că în timpul concubinajului a suferit o operaţie deosebită, a doua acţiune de divorţ, promovată la 17.08.2006 în care arată că a trăit în concubinaj cu pârâtul din anul 1995, acţiunea pe cale de ordonanţă preşedinţială promovată în anul 2006 prin care arată că au trăit în concubinaj 10 ani; o cerere de chemare în judecată formulată de reclamantul din prezentul dosar, având ca obiect reintegrare în spaţiu, din cuprinsul căreia rezultă că părţile au intrat în concubinaj din anul 1994; o cerere de chemare în judecată formulată de prima soţie a reclamantului, D.M, care arată că despărţirea de acesta s-a produs în 1994, acesta convieţuind cu B.A, numele de B. fiind numele pârâtei din prima căsătorie.

Reclamantul mai arată existenta unor hotărâri care fac referire la durata concubinajului: sentinţa civilă nr. ….în care se reţine că reclamantul nu a fost de acord cu desfacerea căsătoriei întrucât sunt împreună de 17 ani, iar acesta s-a despărţit de fosta soţie tocmai pentru a forma o relaţie cu pârâta, totodată P.F.a învederat instanţei că trăieşte în concubinaj cu P.C.din anul 1995; sentinţa civilă nr. ….în care se reţine să P.F. a trăit în concubinaj cu P.C. din anul 1995, şi că între ei există raporturi de drept real, raporturi ce nu pot fi apărate decât pe calea acţiunii în revendicare, motiv pentru care instanţa a respins acţiunea având ca obiect evacuare; decizia civilă nr…..; sentinţa civilă nr…..; sentinţa civilă nr……

În legătură cu depoziţiile martorilor audiaţi, martora F.E.E., propusă de pârâtă a fost prezentă constant în toate dosarele părţilor, transformând calitatea de martoră în meserie. În raport de vârsta sa, martora nu poate să cunoască aspecte legate de contribuţia reclamantului la apartament în perioada 1996- 2002, doar dacă i-au fost aduse la cunoştinţă de prietena sa, fiica pârâtei. În schimb, martorul B.V. a confirmat convieţuirea părţilor.

Înscrisurile indicate, coroborate cu răspunsurile pârâtei la interogatoriu şi conţinutul întâmpinării denotă reaua credinţă a acesteia, atitudine mincinoasă susţinută şi de martora F.E.. Existenţa şi durata concubinajului ce a debutat în 1994 au fost dovedite prin înscrisuri, martori şi interogatorii. Chiar dacă reclamantul a divorţat de prima soţie în anul 2002 concubinajul a existat, despărţirea producându-se în anul 1994.

În susţinerea acţiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei probe din care rezultă veniturile sale: frecvent, acesta călătorea în străinătate, de unde aducea diverse bunuri (aur, articole de îmbrăcăminte, autoturisme, bunuri alimentare) pe care le comercializa în ţară, fapt dovedit prin copia paşaportului, şi prin declaraţia martorului care a arătat că reclamantul se ocupa cu bişniţă, reclamantul încasa venituri şi din activitatea de comerciant, dovedită prin autorizaţia nr. ….eliberată de Primăria Buzău, avizul sanitar…., planul de încadrare în zona chioşc, răspuns la cererea de emitere a acordului de mediu nr….; din declaraţia autentică dată de pârâtă în 11.02.2004 în care face referire la calitatea de coproprietar a apartamentului în litigiu, recunoscând implicit calitatea de coproprietar al reclamantului; reclamantul a deţinut mai multe autoturisme, pe care le-a înstrăinat, aşa cum rezultă din certificatele de înmatriculare din 18.06.1993, dovada ITP din…., adresa serviciu de circulaţie. Înscrisurile indicate coroborate cu proba testimonială confirmă activităţile reclamantului.

Reclamantul arată că pârâta este infirmieră la Spitalul Judeţean şi că a încasat venituri modice din salarii, aşa cum rezultă din adresa nr….., din care rezultă că în anul 1996, anul cumpărării apartamentului pârâta nu a lucrat decât 2 luni, în aprilie şi noiembrie, încasând 345221, de asemenea în anul 1997 a lucrat 2 luni, încasând aproximativ 600.000 lei, astfel neputând să plătească 19 rate lunare, să întreţină copiii şi să plătească intervenţiile medicale. Pârâta a avut o stare de sănătate precară şi a necesitat intervenţii chirurgicale complexe şi tratamente costisitoare. O martoră a declarat că aceasta a beneficiat de sprijin financiar de la părinţi dar mama pârâtei a avut o pensie modică de CAP începând cu aprilie 1998 iar tatăl a decedat în anul 1990. De asemenea în perioada când a fost achiziţionat apartamentul în litigiu pârâta avea în întreţinere 2 fete care erau minore şi la şcoală. Astfel pârâta, din salariul insuficient, cu pensia mică a mamei, cu cele două minore în întreţinere, cu problemele medicale nu putea să mai suporte timp de 6 ani şi rate lunare, toate acestea fiind posibile prin contribuţia reclamantului. Au fost anexate adresa nr….., tabel pensie, adresa nr……

În cauză instanţa a administrat proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar următoarele înscrisuri: contract pentru plata în rate a locuinţei nr. ….( f 6 ), cerere de evacuare ( f 7 ), declaraţie autentificată sub nr. ….de BNP… ( f 8, 51. ), decizia civilă nr. …..a Tribunalului …( f 9-11, 27-29), ), decizia nr. ….a Curţii de apel Ploieşti ( f 12-14 ), contract de vânzare cumpărare nr. …..( f 26 ), sentinţa civilă nr. …..a Judecătoriei Buzău ( f 25-26, ), sentinţa civilă nr…..a Judecătoriei Buzău ( f 30-31 ), sentinţa civilă nr. ….a Judecătoriei Buzău ( f 32—36), cerere de chemare în judecată ( f 49 ), Sentinţa nr. ….a Judecătoriei Buzău ( f 50) – Sentinţa civilă nr. ….a Judecătoriei Buzău ( f 52-53 ), sentinţa civilă nr. …..a Judecătoriei Buzău ( f 54-56 ), adeverinţa nr. ….eliberată de asociaţia de proprietari PT ..( f 89 ), certificat de atestare fiscală ( f 90 ), certificat de deces seria ….( f 91 ), certificat de deces seria ..nr….), adeverinţa nr. …..eliberată de RAM Buzău ( f 93 ), copie carete de muncă pârâtă seria ..nr. … ( f 96-99), adresa nr. ….( f 109 ), adeverinţa nr. ….eliberată de IPJ Buzău, adeverinţa nr. ….eliberată de Spitalul Judeţean Buzău ( f 110 ), aviz sanitar ( f 111 ), adresa nr. …..eliberată de Agenţia de Protecţie a Mediului ( f 112 ), autorizaţia nr. …..( f 113 ), plan de încadrare în zonă ( f 114-115 ), declaraţie autentificată sub nr. ….de BNP…, declaraţie din 11.02.2004 autentificată sub nr. ….de BNP…., bonuri fiscale, certificat de înmatriculare, copie paşaport, adresa nr. ….eliberată de CJP Buzău, adeverinţă nr. …..eliberată de Spitalul Judeţean Buzău, proba cu interogatoriile părţilor , răspunsurile acestora la interogatoriu fiind consemnate şi ataşate la filele 75-81 din dosar, proba testimonială în cadrul căreia au fost audiaţi martorii Fu.E.E. şi M.S., propuse de pârâtă declaraţiile acestora, fiind consemnate şi ataşate la filele, 82, 83 din dosar, şi martorul B.V. propus de reclamant declaraţiile acestuia, fiind consemnată şi ataşată la fila, 82, 84 din dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Instanţa constată că pârâta P.F. a cumpărat apartamentul situat în Buzău…., prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ….de la RAM Buzău. Preţul a fost de 795399 lei vechi, şi a fost achitat astfel: avansul în cuantum de 79599 lei vechi a fost achitat de pârâtă cu chitanţa nr….., iar restul de preţ de 715800 lei vechi, s-a achitat în rate lunare pe timp de 6 ani, cu dobândă de 4 % pe an, astfel rata lunară fiind de 11135 lei.

În contractul de vânzare cumpărare s-a menţionat că ratele se restituie prin reţinere pe statul de plată. De altfel reclamantul nici nu a contestat faptul că ratele au fost reţinute din salariul pârâtei.

Din adeverinţa nr. ….eliberată de RAM Buzău, instanţa reţine că ultima rată a fost achitată în data de 15.07.2001 cu dispoziţia de plată nr. …de către Spitalul Judeţean Buzău, în contul RAM Buzău.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul P.C. solicită un drept de creanţă cu privire la apartamentul situat în Buzău, …, dobândit de către pârâta P.F., prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ….de la RAM Buzău. Reclamantul arată că dreptul de creanţă constă în achitarea de către el a unor sume reprezentând avans şi rate în contul preţului apartamentului, reprezentând 50% din valoarea apartamentului, reclamantul pretinzând că a achitat tot avansul de 79599 lei vechi, şi ratele ulterioare în proporţie de ? fiecare, întrucât a întreţinut relaţii de concubinaj cu pârâta pe toată perioada derulării contractului.

În final reclamantul evaluează aceste pretenţii la suma de 60000 lei.

Referitor la relaţia de concubinaj existentă între părţi în perioada plăţii preţului apartamentului, instanţa constată că părţile au opinii diferite cu privire la perioada concubinajului.

Reclamantul susţine că s-a aflat în relaţii de concubinaj cu pârâta în perioada 1992-2007, iar pârâta susţine au trăit practic împreună şi au gospodărit începând din ianuarie 2002, după achitarea apartamentului.

Din Sentinţa civilă nr. …..a Judecătoriei Buzău, rezultă că părţile au fost căsătorite în perioada 13.06.2005-18.01.2007, deci la câţiva ani după achitarea integrală a preţului apartamentului, 15.07.2001.

Este cert că părţile s-au cunoscut anterior cumpărării apartamentului de către pârâtă, cel puţin din anul 1995, aspect ce rezultă din mărturisirea extrajudiciară a pârâtei, făcută prin cereri de chemare în judecată formulate de către pârâtă împotriva reclamantului, în alte dosare, respectiv o cerere de evacuare a pârâtului, din apartamentul în litigiu formulată la data de 12.09.2006, aflată la fila 7 din dosar şi în care pârâta arată că „ a trăit în concubinaj cu pârâtul „ respectiv reclamantul din prezentul dosar, şi în hotărârea de divorţ a părţilor se arată că” reclamanta P.F. a trăit în concubinaj cu pârâtul din 1995”, fiind vorba despre reclamantul din acest dosar.

În perioada plăţii ratelor pentru apartament, 1996-2001, reclamantul a fost căsătorit cu numita D.M., perioada căsătoriei fiind 1979-2002, aşa cum rezultă din sentinţa de divorţ a acestora nr. ….a Judecătoriei Buzău, iar în cererea de divorţ numita D.M, fosta soţie a reclamantului a arătat că s-a despărţit în fapt de acesta în 1994, pentru că soţul acesteia convieţuieşte cu B.A.. Această afirmaţie nu face o dovadă clară că părţile au gospodărit efectiv împreună, întrucât pe de o parte numele persoanei cu care fosta soţie a reclamantului a arătat că a acesta a convieţuit, este diferit de cel al reclamantei, putând fi vorba ori de altă persoană, ori fiind o confuzie cu privire la numele acesteia. Mai mult termenul „convieţuieşte” este prea vag, nefiind sigur ce a avut în vedere fosta soţie a reclamantului când a folosit acest termen, dacă faptul că reclamantul are o relaţie cu o altă persoană sau dacă locuieşte efectiv şi se gospodăreşte efectiv împreună cu aceasta.

Din căsătoria cu numita D.M reclamantul a avut 4 copii, este adevărat că erau majori la data desfacerii căsătoriei, dar au continuat să locuiască cu el în str. Stăvilarului.

Din celelalte probe administrate în cauză nu rezultă că părţile au locuit efectiv împreună şi s-au gospodărit împreună în perioada plăţii preţului apartamentului.

Martora F.E.E., propusă de pârâtă a arătat că l-a văzut pe reclamant pentru prima dată în anul 2002, şi acesta nu a locuit niciodată în apartamentul în litigiu, iar pârâta era la serviciu sau acasă, fetele pârâtei au locuit tot timpul în apartamentul în litigiu, nu au locuit niciodată pe str. Stăvilarului unde locuieşte reclamantul.

Chiar şi martorul B.V., propus de către reclamant a confirmat faptul că fetele pârâtei nu au locuit niciodată în str. …., tot acest martor a arătat că nu ştie cum s-a desfăşurat relaţia de concubinaj cu pârâta în perioada în care acesta a fost căsătorit cu prima soţie, martorul nu a putut preciza exact anul în care părţile s-au cunoscut, şi nici nu a putut preciza în ce perioadă părţile au locuit în apartamentul din … , şi în ce perioadă au locuit pe str. Stăvilarului, afirmând vag că au locuit când pe str..când pe str. …

În perioada plăţii preţului apartamentului, cele două fiice ale reclamantei erau minore, născute din căsătoria cu primul ei soţ, B.V., şi este cert că au locuit tot timpul în apartamentul din …., de vreme ce reclamantul nu a contestat acest fapt şi rezultă în mod evident şi din declaraţia martorului propus de reclamant.

În această perioadă la plata întreţinerii pentru acest apartament au figurat trei persoane aspect ce rezultă din adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari aflată la file 89 din dosar.

Rezultă că reclamanta a locuit în această perioada în apartamentul din …., din moment ce figura la plata întreţinerii şi este greu de presupus că îşi lăsa singure cele două minore, pentru a locuit pe str. .. cu reclamantul.

Din tot materialul probator administrat în cauză, rezultă că este clar că au existat anumite relaţii între părţi anterior cumpărării apartamentului de către pârâtă, însă nu rezultă că părţile în această perioadă au trăit efectiv împreună şi s-au gospodărit împreună, pentru a se putea aprecia că reclamantul a contribuit la plata ratelor de către pârâtă pentru apartamentul în litigiu.

Simplul fapt că părţile s-au cunoscut şi au avut o relaţie în perioada în care pârâta a achitat preţul apartamentului nu poate duce la concluzia că reclamantul a avut şi el o contribuţie la plata preţului acestui apartament.

De altfel, cu privire la acest apartament între părţi au mai existat litigii, având ca obiect partajarea în cote de ? a acestui apartament, între reclamant şi pârâtă. Prin sentinţa civilă nr. …..a Judecătoriei Buzău, pronunţată în dosarul nr….., rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. ….a Tribunalului Buzău, şi irevocabilă prin Decizia nr. ….a Curţii de Apel Ploieşti, s-a stabilit cu putere de lucru judecat că acest apartament fiind dobândit de pârâta P.F., înaintea căsătoriei sale cu reclamantul P.C. şi este bun propriu al acesteia, conform art. 31 lit. b din codul familiei. S-a apreciat că în condiţiile în care în perioada 1996-2002 în care s-a achitat preţul pentru apartamentul în litigiu părţile nu erau căsătorite, şi bunul a fost dobândit prin contract de vânzare cumpărare de către pârâtă, în situaţia în care o parte a preţului a fost achitat în perioada în care părţile au întreţinut o relaţie de concubinaj, şi au gospodărit împreună nu poate pretinde că acest bun este unul coachizit, ci în limita sumelor de bani cu care a contribuit poate pretinde cel mult un drept de creanţă către pârâtă.

Însă pentru a fi acordat acest drept de creanţă instanţa apreciază că reclamantul, trebuie să facă dovada existenţei lui, adică să dovedească că a dat pârâtei, anumite sume de bani care au fost destinate pentru achitarea avansului şi a ratelor cu privire la acest apartament.

În toată perioada achitării preţului apartamentului 10.05.1996 – 15.07. 2001 parata a avut loc de muncă la Spitalul Judeţean …, fiind infirmieră, salariul acesteia înscris în cartea de muncă la 01.04.1996 era de 132500 lei plus spor de 15%, iar la data când pârâta a achitat ultima rată salariul de bază al acesteia înscris în cartea de muncă era de 2256654 lei. Aşadar pe toată perioada derulări contractului pârâta a avut loc de muncă, aspect ce rezultă din carnetul de muncă al acesteia ataşat la dosar, iar cuantumul salariului încasat de reclamantă era considerabil mai mare decât ratele pentru apartament, astfel încât salariul încasat de reclamantă asigura posibilitatea achitării ratelor, şi în acelaşi timp era suficient pentru a asigura întreţinerea ei şi a celor două fiice minore ale sale.

Ratele pentru apartament au fost reţinute direct din salariul pârâtei, şi virate în contul RAM Buzău, de către unitatea la care pârâta a lucrat în toată această perioadă, fapt de altfel necontestat de către reclamant şi care rezultă cu certitudine atât din menţiunile din contractul de vânzare cumpărare şi din adeverinţa eliberată de RAM nr. ……în care se arată că ultima rată a fost achitată în data de 15.07.2001 cu dispoziţia de plată nr. ….de către Spitalul Judeţean Buzău, în contul RAM Buzău.

În ceea ce priveşte avansul de 79599 lei vechi a fost achitat de pârâtă cu chitanţa nr. …., la data încheierii contractului de vânzare cumpărare, menţiune arătată în acest contract, instanţa constată că reclamantul nu a făcut dovada că a dat reclamantei această sumă de bani. Instanţa nu poate reţine declaraţie numitului B.V vărul reclamantului, dată în faţa notarului şi autentificată sub nr. …de BNP …., în sensul că „ P.C. a achitat în anul 1996 în întregime pentru d-na P.F. , din surse proprii suma de 79599 lei, pentru cumpărarea apartamentului, în litigiu, întrucât acest martor fiind audiat în faţa instanţei a arătat în declaraţia aflată la fila 84 din dosar că nu ştie din ce bani a fost achitat avansul pentru apartament şi că nu ştie că dacă reclamantul a achitat ratele pentru apartamentul pârâtei.

În condiţiile în care reclamantul nu a făcut dovada faptului că a dat reclamantei anumite sume de bani destinate pentru plata avansului şi a anumitor rate cu privire la apartament, invocând doar o pretinsă relaţie de concubinaj existentă în perioada plăţii preţului pentru apartament, instanţa apreciază că reclamantul nu are nici un drept de creanţă cu privire la apartamentul pârâtei.

Faţă de aceste considerente instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Reclamantul fiind în culpă procesuală va suporta potrivit art. 274 cod procedură civilă plata cheltuielilor de judecată efectuate de către pârâtă, constând în onorariu avocaţial.

Etichete: