Top

Partaj succesoral

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, sub, reclamantul D Ga chemat în judecată pe pârâtele D V şi C C, solicitând a se constata că între DPşi pârâta D Va a intervenit un act de partaj voluntar cu privire la apartamentul situat în Bacău, str. C, nr. 3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău şi a se dispune ieşirea din indiviziune după defunctul D P.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data de 20.05.1998 a avut loc împărţeala voluntară prin care, sub titulatura unei declaraţii, pârâta DV a arătat că a primit de la D P suma de 25000000 lei reprezentând contravaloarea a jumătate de apartament de pe strada C, nr.3, sc. B, apt.12. S-a mai arătat că la data de 11.06.2008 a decedat D P, moştenitori fiind reclamantul şi pârâta C C, masa succesorală fiind formată din apartamentul arătat anterior.

În drept, au fost invocate prevederile art.728 Cod civil şi art.673 şi urm. C.p.c.

Cererea a fost legal timbrată.

Pârâtele au formulat întâmpinare, prin care au arătat că declaraţia din anul 1998 a fost încheiată sub presiune, ameninţare şi violenţă, iar apartamentul nu este partajat cu D P.

În susţinerea cererii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri şi a solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriul pârâtelor, răspunsurile acestora fiind consemnate la filele 40 şi 41 dosar, a probei testimoniale, fiind audiaţi martorii F M şi I L D, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar la filele 45,46, precum şi a probei cu expertiză tehnică construcţii, raportul de expertiză aferent fiind depus la filele 64-72 dosar.

În combaterea cererii, pârâtele au depus la dosar înscrisuri şi au solicitat încuviinţarea probei testimoniale, fiind audiaţi martorii B C şi D M, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar la filele 47, 48.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Pârâta D V şi D P au fost căsătoriţi, prin sentinţa civilă nr.8980/29.10.1997 Judecătoria Bacău desfăcând căsătoria. În timpul căsătoriei, soţii au dobândit în proprietate apartamentul situat în Bacău, str. C, nr. 3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău, prin contractul de vânzare-cumpărare nr.24536/1992.

La data de 21.05.1998, pârâta D V şi DP au redactat un înscris, semnat de ambii, prin care pârâta D V declară că a primit de la D P suma de 25.000.000 lei, reprezentând contravaloarea a jumătate de apartament de pe strada C, nr. 3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău. Această declaraţie reprezintă o împărţeală voluntară a bunului comun reprezentat de apartamentul situat în Bacău, str. C, nr. 3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău. Din punct de vedere formal, această tranzacţie este valabil încheiată, nefiind cerută vreo condiţie de formă pentru încheierea sa valabilă, câtă vreme se referă la un apartament.

Instanţa constată că şi sub aspectul condiţiilor de fond cerute pentru validitatea actului tranzacţia din data de 21.05.1998 este valabil încheiată. Astfel, deşi pârâtele au invocat violenţa drept viciu de consimţământ în ceea ce o priveşte pe pârâta D V, din materialul probator administrat în cauză nu a rezultat acest fapt. Martora B C, audiată la solicitarea pârâtelor, nu a precizat nimic referitor la violenţa invocată de pârâte. De asemenea, martora D M, audiată tot la solicitarea pârâtelor, a declarat că relaţiile dintre părţi la momentul respectiv nu erau tensionate, „au venit cu vorba bună, s-au înţeles, iar pârâta a primit banii”. Certificatul medico-legal nr.1258/5.08.1998, depus la filele 26 dosar, nu poate indica o altă situaţie de fapt, câtă vreme este ulterior momentului redactării declaraţiei din data de 21.05.1998, violenţa ca viciu de consimţământ apreciindu-se la momentul încheierii actului juridic. Martorii FM, I L D şi D M au arătat că la momentul respectiv D P a înmânat pârâtei D V suma de 25.000.000 lei, reprezentând contravaloarea a jumătate din apartamentul de pe strada C, nr. 3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău.

Aspectele legate de contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1866/22.05.1998, prin care pârâta D V a dobândit de la numitul I –C D proprietatea asupra apartamentului situat în Bacău, str. R, nr.3, sc. D, apt.16, jud. Bacău, deşi sunt pertinente, nu sunt totuşi concludente, câtă vreme valabilitatea tranzacţiei se raportează la momentul încheierii acesteia, respectiv 21.05.1998, dată anterioară contractului indicat. Cu atât mai mult, nu este concludent contractul de împrumut autentificat sub nr.1895/25.05.1998, încheiat între pârâta DV şi numitul I –C D, în calitate de împrumutător al sumei de 24.000.000 de lei, contract care este ulterior şi contractului de vânzare-cumpărare.

Având în vedere toate considerentele arătate, instanţa va admite cererea şi va constata că la data de 21.05.1998 între pârâta D V şi defunctul D P a intervenit un act de partaj voluntar privind apartamentul situat în Bacău, str. C, nr. 3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău.

La data de 11.06.2008 a decedat numitul D P, având ultimul domiciliu în Bacău, str. C, nr. 3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău.

Moştenitori legali ai defunctului D P sunt reclamantul D G şi pârâta CC în calitate de descendenţi de gr.I, fiecare având o cotă succesorală de ?.

Aceste aspecte rezultă din actele de stare civilă ataşate la dosar.

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului D P este formată din apartamentul situat în Bacău, str. C,nr.3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău, în valoare de 140180 lei, astfel cum a evaluat expertul construcţii desemnat în cauză, părţile neavând obiecţiuni în privinţa raportului de expertiză aferent.

În temeiul art.728 Cod civil, „nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa va dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi va atribui pârâtei C C apartamentul situat în Bacău, str. C, nr.3, sc. B, ap.12, judeţul Bacău, având în vedere criteriile prevăzute de art.673 ind.9 C.p.c.

Potrivit art.673 ind.5 alin.2 teza a III a C.p.c., „în cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă de bani”. Având în vedere aceste dispoziţii legale, instanţa va obliga pârâta C Csă plătească reclamantului suma de 70090 lei, cu titlu de sultă.

În temeiul art.274 C.p.c., va obliga pârâtele să plătească reclamantului suma de 900 lei pârâta D V şi suma de 700 lei pârâta C C, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv onorariu expert 500 lei şi onorariu avocat 1800 lei, conform chitanţelor nr.63/3.02.2009 şi nr.71/9.03.2009. Cheltuiala de judecată constând în onorariu de expert vizează doar ieşirea din indiviziune şi se cumulează cu jumătate din onorariul de avocat, suma rezultantă revenind în cotă de ? reclamantului, corespunzător cotei sale succesorale.

Etichete: