Top

Cerere de revizuire a sentinţei prin care s-a admis acţiunea în răspundere personală împotriva administratorilor. Art. 322 pct.2 şi 5. Hotărârea penală prin care s-a stabilit că patrimoniul societăţii a fost diminuat prin faptele de furt ale unor terţi

Prin sentinţa civilă nr…/COM/29.03.2006 pronunţată în acest dosar s-a deschis procedura insolvenţei asupra debitorului SC x SRL, fiind numit administrator judiciar C.I.I PT.
Prin sentinţa nr…./S/16.04.2008 devenită irevocabilă, la cererea administratorului judiciar, pârâţii S.A. , SF şi SV au fost obligaţi să plătească în solidar pasivul societăţii debitoare , rămas neacoperit la data închiderii procedurii.
Pentru a se pronunţa astfel , instanţa a reţinut că pârâţii S.A. şi S.V., în calitate de administratori statutari ai debitorului, nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea şi au ascuns o parte din bunurile societăţii, fapte prevăzute la lit. d şi e din Lg.85/2006.
În ceea ce-l priveşte pe pârâtul S.F., s-a reţinut că acesta , în calitate de custode a ascuns o parte din bunurile societăţii asupra cărora se instituise sechestru asigurator.
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.02.2010 , aşa cum a fost precizată ulterior, pârâtul S.F. a solicitat revizuirea sentinţei nr. …./S/16.04.2008 , susţinând , pe de o parte că , în ceea ce-l priveşte, instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, fiind incident cazul de revizuire prevăzut la art.322 pct. 2 C. proc. civ. Pe de altă parte, este incident şi cazul de revizuire prevăzut la art.322 pct. 5 C. proc. civ., invocând în acest sens sentinţa penală nr. …./2007 a Judecătoriei Iaşi din care rezultă că patrimoniul societăţii debitoare a suferit o diminuare considerabilă a patrimoniului ca urmare a infracţiunilor de furt săvârşite de inculpaţii G, N şi L.
De asemenea, prin cererea formulată la data de 02.04.2010 şi pârâta S.A. a solicitat revizuirea aceleiaşi sentinţe , susţinând , în ceea ce o priveşte, incidenţa cazului de revizuire prevăzut la art.322 pct. 5 C. proc. civ., invocând ca şi revizuientul S.F. sentinţa penală nr………/2007 a Judecătoriei Iaşi.
Examinând cererile de revizuire prin prisma motivelor invocate , a actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarele:
În ceea ce priveşte cazul de revizuire prevăzut la art.322 pct. 5 C. proc. civ., invocat de ambii revizuienţi, se constată că sub acest aspect cererile de revizuire sunt neîntemeiate.
Astfel, pe de o parte, sentinţa penală invocată nu face parte din categoria înscrisurilor la care face trimitere textul de lege invocat, iar, pe de altă parte, prin nr……../S/16.04.2008 pârâţii nu au fost obligaţi să plătească o sumă determinată ca şi pasiv neacoperit al debitorului, ci determinabilă la data închiderii procedurii ce se va realiza pe baza raportului final întocmit de lichidatorul judiciar. Dacă de la inculpaţii arătaţi mai sus se va recupera vreo sumă de bani care să acopere prejudiciul cauzat de aceştia societăţii falite, iar această sumă se va distribui creditorilor, atunci pasivul la care se face trimitere în sentinţa supusă revizuirii se va diminua corespunzător.
Relativ la motivul de revizuire invocat de pârâtul – revizuient SF, potrivit căruia instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, se constată că sub acest aspect cererea acestuia este întemeiată, urmând a fi admisă pentru următoarele considerente:
Prin cererea de chemare în judecată formulată de administratorul judiciar s-a solicitat obligarea pârâtului SF la plata sumei de 19.189,44 lei reprezentând c/v mărfii sechestrate de creditorul A.F.P. Iaşi şi lăsată lui în custodie.
Prin sentinţa nr……../S/16.04.2008 instanţa l-a obligat şi pe acest pârât , în solidar cu administratorii statutari ai societăţii falite, la plata întregului pasiv al debitorului rămas neacoperit la data închiderii procedurii.
În aceste condiţii se constată că instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, fiind aplicabile disp. art.322 pct. 2 C. proc. civ. Pentru aceste motive, instanţa va schimba în parte sentinţa atacată în sensul că îl obligă pe pîrîtul – revizuient S.F. să suporte în parte pasivul neacoperit al debitorului SC X SRL , pînă la concurenţa sumei de 19 189,44 lei ( RON).

Etichete: