Top

Art. 322 pct 5 cod pr. civ.

Dosar nr.2329/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA JUDETUL TULCEA

Decizia Civilă nr. 42

Şedinţa publică din 16 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea, sub nr.2329/88/2008, numitul (…) a formulat cerere de revizuire a sentinţei civile nr.893/3.12.2007 a Judecătoriei Tulcea Măcin, judeţul Tulcea, precum şi a deciziei civile pronunţată în dosarul nr.53/253/2007 al Tribunalului Tulcea.

În motivarea cererii sale, revizuientul a arătat că în anul 1941 a decedat (…) iar ca moştenitori au rămas fraţii acestuia (…) şi (…).

Revizuientul a mai invocat că prima instanţă a trecut foarte repede peste o susţinere care viza acelaşi teren şi care a format obiectul unei judecăţi anterioare, intrată în puterea lucrului judecat fără să cerceteze actele şi probele care au stat la baza sentinţei anterior pronunţate.

A mai precizat revizuientul că înscrisul nou pe care se sprijină cererea constă în actul de vânzare cumpărare eliberat la data de 2.10.2008 de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale şi că se impune coroborarea acestui înscris cu procura din data de 21.09.1955 din care rezultă că (…) deţinea numai 1800 mp.

În drept, s-au invocat prev. art.322 pct.5 Cod proc.civilă, iar în dovedire, s-a depus în copie la dosarul cauzei: actul de vânzare aut prin procesul verbal nr.619/27.07.1938 de Judecătoria Mixtă Măcin.

La termenul de judecată din data de 16.01.2009, instanţa a solicitat precizarea cererii de revizuire, iar apărătorul revizuientului a arătat că cererea sa se îndreaptă împotriva sentinţei pronunţate de Judecătoria Măcin.

Potrivit art.323 al.1 Cod proc.civilă, cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere.

În cauză cererea de revizuire este îndreptată împotriva sentinţei civile nr.893/3.12.2007 a Judecătoriei Măcin, judeţul Tulcea, astfel că potrivit prevederilor legale mai sus enunţate, aceasta este instanţa competentă din punct de vedx4ere material să soluţioneze cauza.

Pe cale de consecinţă, potrivit art.158 al.3 Cod proc.civilă, instanţa urmează să admită excepţia de necompetenţă materială şi să decline competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Măcin, judeţul Tulcea.

Etichete: