Top

Concediere

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bacău sub nr. 4969 din 15.07.2008, contestatorul C., în contradictoriu cu intimata E-ON M.D SA- Sucursala Bacău a solicitat anularea deciziei de concediere nr. 274/18.06.2008, reintegrarea pe funcţia avută anterior concedierii, plata drepturilor salariale restante, de la data concedierii până la reintegrare, reactualizate la data plăţii efective, precum şi plata cheltuielilor de judecată.

Motivându-şi acţiunea, a arătat contestatorul că a fost concediat în temeiul art. 65 din C. muncii, ca urmare a desfiinţării postului ocupat, însă această reorganizare nu a fost efectivă, reală şi serioasă, întrucât noua organigramă nu a fost stabilită de adunarea generală a societăţii, ci de consiliul de administraţie prin hotărârea din 25.10.2007, că postul desfiinţat a fost scos la concurs sub o altă denumire dar cu aceleaşi atribuţii, că în realitate a fost o concediere colectivă fractionată şi că reorganizarea nu a fost rezultatul unei transformări tehnologice, a încetării activităţii sau a dificultăţilor ecomomice.

Mai susţine că sindicatul nu a fost consultat cu privire la concedierile efectuate, contrar dispotiţiilor art. 4.119 din CCM la nivelul unităţii.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 59, 76, 77, 78 şi 283 din C. muncii coroborate cu art. 1 alin 2 lit e-i şi art 2 din O.G. 137/2000 în sensul că, alături de alţi 20 de colegi a fost concediat subiectiv, in timp ce alţii au fost recalificaţi şi distribuiţi pe alte posturi din interiorul societăţii, iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (fl.12-16).

Prin întâmpinare (f.17-20), intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca netemeinică şi nelegală, motivat de faptul că Departamentului „Proiect evidenţă tehnică şi alocarea consumatorilor”, în cadrul căruia si-a desfăşurat activitatea contestatorul în funcţia de electrician, a fost desfiinţat la 01.04.2008 datorită nerentabilităţii, Consiliul de administraţie al Eon M.D hotărând acest lucru în şedinţa din 25.10.2007. Astfel, au fost concediaţi un număr de 13 salariaţi din totalul de 65 de angajaţi ai acestui departament, o parte din ei au fost redistribuiţi pe alte posturi vacante, in funcţie de pregătirea lor profesională, restul încetând activitatea prin acordul părţilor.

Referitor la redistribuirea în cadrul societăţii, intimata a arătat că singurele posturi disponibile erau de electrician exploatare staţii pentru care era necesară absolvirea unui liceu sau a unei şcoli profesionale cu specializarea în reparaţii staţii şi reţele electrice, cerinţe pe care contestatorul nu le îndeplinea.

Totodată, intimata a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat ca, în cazul în care va cădea în pretenţii să se dispună obligarea contestatorului la restituirea sumei de 11.510 lei reprezentând compensaţia bănească primită la concediere, în sumă reactualizată.

În dovedirea susţinerilor sale intimata a dedus la dosarul cauzei documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei de concediere (fl. 21-35, 39-94, 100-126).

La dosar s-a administrat proba cu înscrisuri si interogatoriul intimatei, probatoriu în urma căruia instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr. 274/18.06.2008, intimata E-ON M.D SA- Sucursala Bacău a dispus concedierea d-lui C., electrician în cadrul Departamentului „Proiect evidenţă tehnică şi alocarea consumatorilor”, în temeiul art. 65 din C. muncii, ca urmare a desfiinţării proiectului din care face parte, începând cu data de 19.06.2008.

Această decizie a avut la bază Hotărârea Consiliului de Administraţie din 25.10.2007 prin care s-a hotărât desfiinţarea proiectului în cadrul căruia lucra contestatorul( fl. 25-26).

La baza hotărârii de desfiinţare a proiectului în cauză a stat minuta din data de 05.09.2007, privind propunerea de închidere a proiectului ( fl. 41), comunicările interne (fl. 42-43) prin care se arată că obiectivele propuse au fost în mare parte finalizate, iar cheltuielile estimate au fost depăşite, precum şi analiza economică a întregului proiect din care rezulta nerentabilitatea acestuia (fl.45-65).

Analizând aceste documente precum şi organigramelor societăţii, anterioare şi ulterioare concedierii (fl. 26,28), putem trage concluzia că disponibilizarea a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă .

Susţinerile privitoare la disponibilizarea fictivă şi la angajarea altor persoane pe aceleaşi posturi nu sunt pertinente şi urmează a fi înlăturate întrucât, potrivit relaţiilor existente la dosar (fl. 103-126) rezultă că s-a angajat un singur electrician, însă contestatorul nu îndeplinea cerinţele de studii ale postului şi nici nu avea specialitatea în staţii şi reţele electrice.

Referitor la organul competent a dispune reorganizarea activităţii., din analiza art. 14 şi 19 alin 3 a Actului constitutiv al societăţii (fl.78, 87) coroborate cu dispoziţiile art. 111, 113 şi 142 din Legea nr. 31/1991 rezultă că, consiliul de administraţie decide asupra structurii organizatorice interne a societăţii.

S-a mai invocat că, de fapt, concedierea ar fi colectivă, însă dacă raportăm cele 13 concedieri din cadrul Departamentului „Proiect evidenţă tehnică şi alocarea consumatorilor” la numărul total de salariaţi ai societăţii, de peste 2000 persoane, constatăm că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 68 alin 1 lit. c din C. muncii .

Privitor la lipsa acordului sindicatului, art. 4.119 din CCM prevede că „desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, indiferent de situaţie, se va face cu acordul organizaţiei sindicale”.

Din cuprinsul procesului-verbal nr. 12 din 23.10.2007, încheiat între administraţie şi sindicat rezultă că sindicatul a fost informat cu privire la închiderea acestui proiect şi eventualele disponibilizări. De altfel, sindicatului i-a fost comunicată intenţia de concediere a contestatorului prin preavizul de concediere din data de 14.05.2008 (fl. 23) şi nu s-a opus acestei concedieri şi nici nu a invocat nerespectarea dispoziţiilor legale.

Faţă de aceste considerente instanţa apreciază că decizia contestată a fost legal emisă şi în consecinţă, va respinge contestaţia este neîntemeiată.

Având în vedere respingerea cererii principale, urmează să respingă şi cererea reconvenţională ca neîntemeiată, întrucât s-a solicitat admiterea ei în condiţiile admiterii contestaţiei.

In conformitate cu art 274 din Cpc urmează să respingă cererea reclamantului-pârât privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Etichete:

Concediere. Salariat care îndeplineşte condiţiile de pensie pentru limită de vârstă

Concedierea salariatului care îndeplineşte condiţiile de pensie pentru limită de vârstă (nu şi în cazul pensiei anticipate) se dispune de angajator, dacă salariatul nu formulează cerere de pensionare, în cazul în care nu mai doreşte continuarea derulării raporturilor de muncă cu acesta, fără a acorda preaviz. În acest caz Codul muncii reglementează un drept de opţiune al angajatorului, în funcţie de interesele sale, de a continua sau nu raporturile de muncă cu salariatul, o atare opţiune fiind posibilă doar atunci când salariatul îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă (vârsta standard şi stagiu minim de cotizare).

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 632 din 12 iulie 2010

Etichete:

Concediere. Salariat care îndeplineşte condiţiile de pensie pentru limită de vârstă

Concedierea salariatului care îndeplineşte condiţiile de pensie pentru limită de vârstă (nu şi în cazul pensiei anticipate) se dispune de angajator, dacă salariatul nu formulează cerere de pensionare, în cazul în care nu mai doreşte continuarea derulării raporturilor de muncă cu acesta, fără a acorda preaviz. În acest caz Codul muncii reglementează un drept de opţiune al angajatorului, în funcţie de interesele sale, de a continua sau nu raporturile de muncă cu salariatul, o atare opţiune fiind posibilă doar atunci când salariatul îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă (vârsta standard şi stagiu minim de cotizare).
Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 632 din 12 iulie 2010

Etichete: