Top

CONTENCIOS ADMINISTRATIV – DECLINARE COMPETENTA

Dosar nr. 2753/88/2008 R O M Â N I A TRIBUNALUL TULCEA SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV SENTINŢA CIVILĂ NR. Nr. 33 Şedinţa publică din data de 15 ianuarie 2009 Prin cererea înregistrata sub nr.2753/88/2008 din 07.nov.2008, contestatorul Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a solicitat în contradictoriu cu intimatii Primaria Municipiului Tulcea si Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Tulcea, anularea titlurilor executorii nr.101277/15 oct.2008, nr.39515/11.06.2007 si nr.90889/01.07.2008 emise de Primaria Municipiului Tulcea, procesul verbal de calcul al majorarilor de întârziere nr.1117/15 oct.2008, orice act administrativ sau fiscal emis anterior sau ulterior care a stat la baza emiterii acestor titluri executorii, anularea actelor de executare efectuate în baza actelor mentionate mai sus inclusiv somatia nr.11717/15 oct.2008 si încetarea executarii. În motivarea cererii, contestatorul a aratat ca la data de 28 oct.2008 a primit somatia nr.111717/15 oct.2008 emisa de Primaria Municipiului Tulcea – Serviciul de Impozite si Taxe Locale în dosarul de executare nr.257/2007 prin care era înstiintat ca figureaza în evidentele fiscale cu sume de plata restanta în cuantum de 7 lei pentru care s-a pornit executarea silita în temeiul titlului executoriu 101277/15 oct.2008. La aceasta somatie s-a anexat titlul executoriu nr.101277/2008, procesul verbal privind calculul majorarilor de întârziere nr.111715/15 oct.2008 în care s-a mentionat ca au fost calculate ca urmare neachitarii la scadenta a obligatiilor bugetare principale evidentiate în titlul executoriu nr.39515/2007 si nr.90889/01.07.2008. Ca urmare a somatiei primite si a celor doua acte, reclamantul a solicitat Serviciului Impozite si Taxe sa i se comunice ce sume datoreaza si care sunt actele care au stat la baza stabilirii acestei datorii, însa i s-a emis avizul de plata nr.302012698/29 oct.2008 în care sunt mentionate urmatoarele sume: chirie teren spatiu ramasita 13,148.00, majorare 33,963.00, total 47,111.00 lei; TVA – ramasita 70.00, majorare TVA 134.00, total TVA – 204.00 lei; cheltuieli de executare silita -curent 7.00 lei, ramasita 5.00 lei, total 12.00 lei: în total de plata 47,327.00 lei. Acest aviz de plata nesemnat si nestampilat, fiind singura lamurire pusa la dispozitie de organul de executare. Contestatorul considera ca nu datoreaza sumele cu care figureaza în evidentele fiscale cu titlu de chirie teren spatiu deoarece nu exista un contract de închiriere valabil încheiat între acesta si Primaria Municipiului Tulcea, astfel ca, nu cunoaste de unde provin aceste sume. În dovedirea cererii, contestatorul a depus în copie la dosarul cauzei procesul-verbal privind calculul majorarilor de întârziere nr.111715/15 oct.2008 emis de Serviciul Impozite si Taxe Locale din carul Primariei Tulcea, avizul de plata nr.302012698/29 oct.2008, titlul executoriu nr.101277/15 oct.2008, somatia nr.76023/28 oct.2008, adresa nr.58426/05 oct.2008 pe care a emis-o catre intimata Primaria Mun.Tulcea. Ulterior, instanta i-a solicitat contestatorului sa indice, fata de modul cum a formulat actiunea toate actele pe care întelege sa le conteste si temeiul de drept al cererii, însa nu a adus precizari suplimentare, indicând numai faptul ca în drept îsi întemeiaza actiunea pe dispoz.art.172 din OG nr.92/2003. Instanta a invocat din oficiu exceptia de necompetenta materiala a tribunalului în solutionarea cauzei. Analizând cauza sub aspectul exceptiei invocate, instanta retine ca ea este întemeiata. Astfel, potrivit art.172 alin.(1) din OG nr.92/2003, persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act de executare efectuat cu încalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile legii. Potrivit alin.(3) al aceluiasi articol, contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege. Potrivit alin.4 al aceluiasi articol contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca în procedura de urgenta. Potrivit art.400 alin.(1) C.proc.civ. contestatia se introduce la instanta de executare, iar potrivit art.373 alin.(2) C.proc.civ. instanta de executare este judecatoria în cirscumcpriptia careia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Fata de toate aceste dispozitii legale, tribunalul retine ca în speta, competenta de solutionare a cauzei revine Judecatoriei Tulcea. Pe cale de consecinta, urmeaza a declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Tulcea.

Etichete: