Top

Contestatie la executare

Dosar nr. /327/ 2009

S.c. nr. 391/5 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată la nr. …/327/13 2009, contestatorul …….. a formulat contestaţie împotriva executării silite pornită împotriva sa de către intimata ….. pentru recuperarea sumei de …..lei reprezentând amendă contravenţională.

În motivarea contestaţiei contestatorul a arătat că împotriva procesului-verbal prin care i s-a aplicat amenda a formulat plângere, înregistrată pe rolul Judecătoriei sect. 5 Bucureşti, că potrivit art. 32, alin. 3 din OG 2/2001 plângerea suspendă executarea, în cursul procedurii plângerii contravenţionale neputând fi îndeplinit nici un act de executare.

În drept contestatorul a invocat dispoziţiile art. 172 şi urm. din OG 92/2003 şi art. 32 alin. 3 din OG 2/2001, iar în dovedire a depus la dosar înscrisuri.

Primăria mun. Tulcea, serviciul taxe şi impozite a depus la dosar copia dosarului de executare.

Analizând cauza, instanţa reţine că împotriva contestatorului s-a pornit executarea silită pentru recuperarea sumei de ……. lei reprezentând amendă contravenţională aplicată prin procesul-verbal nr. ………./10 noiembrie 2008 întocmit de ………….

Împotriva acestui proces-verbal contestatorul a formulat plângere ce face obiectul dosarului nr. ………/302/2008 al Judecătoriei ………..

Potrivit art. 32 alin. 3 din OG 2/2001 plângerea formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie suspendă executarea.

Rezultă deci că actele de executare silită efectuate în cauză mai înainte de soluţionarea irevocabilă a plângerii sunt nelegale, atât timp cât executarea era suspendată de drept.

Drept urmare, instanţa va admite contestaţia şi va anula toate actele de executare efectuate împotriva contestatorului.

Etichete: