Top

Capitalul social al societatii bancare

Componenţa capitalului social al societăţii bancare

Potrivit art. 12 din legea bancară aporturile la capitalul social al unei bănci nu pot fi aduse decât aporturi în formă bănească fiind excluse aporturile în natură.

Cerinţa imperativă a aportului exclusiv în numerar, prevăzut ca o condiţie esenţială pentru capitalul social al societăţilor bancare, rezidă din specificul obiectului de activitate al acestora, precum şi din scopul pentru care se naşte acest comerciant – acela de a se asigura circulaţia fondurilor băneşti prin depozite, plăţi şi alte operaţiuni.[1]

Proporţia dintre capitalul subscris şi cel vărsat

Societăţile bancare sunt supuse unui regim special instituit de legea bancară. Astfel, conform art. 12 alin. 2 din legea bancară, capitalul social subscris trebuie vărsat integral la momentul constituirii şi nu în proporţie de 30%.

La constituire, aportul de capital va fi vărsat într-un cont deschis la o instituţie de credit, care va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comerţului.

La constituirea unei bănci, capitalul iniţial este egal cu capitalul social, cu excepţia cazurilor în care banca nou-constituită este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.

Plafonul minim al capitalului socialMinimul capitalului social

În condiţiile legii bancare capitalul social al unei societăţi bancare nu poate fi mai mic de 5 milioane de euro. Acest plafon minim este comun tuturor instituţiilor de credit.

B.N.R. poate stabili prin norme speciale alte valori ale plafonului minim necesar pentru autorizare şi funcţionare. Astfel, normele nr. 12 din din 29 iunie 2006[2] stabilesc următoarele limite ale capitalului social necesar pentru accesul la activitatea bancară:

– Băncile persoane juridice romane trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 37 milioane RON.
– Băncile de credit ipotecar trebuie sa dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 25 milioane RON.
– Băncile de economii pentru domeniul locativ trebuie sa dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 25 milioaneeRON
– Instituţiile emitente de moneda electronică trebuie sa dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 12 milioane RON

Plafonul minim al capitalului social, prin cuantumul său vădit disproporţionat faţă de cel al unei societăţi comerciale pe acţiuni[3]., constituie una dintre cele mai restrictive condiţii impuse de leguitor pentru constituirea unei societăţi comerciale bancare.

O soluţie asemănătoare a fost adoptată încă din timpul legii bancare din 1934[4], iar raţiunea care a stat la baza acestei soluţii are largă aplicabilitate şi astăzi. Minimul de capital „arată terţilor puterea patrimonială a societăţii şi îndepărtează de la constituire întreprinderi minuscule care, departe de a ieftini scontul, îl scumpesc prin cheltuielile de administraţiune ce necesită funcţionarea lor”[5]

După ce au fost autorizate de B.N.R. să funcţioneze, băncile trebuie să menţină, în permanenţă, acelaşi nivel minim al capitalului social prevăzut de normele B.N.R., în formă bănească. Aceeaşi obligaţie revine şi sucursalelor băncilor străine.

Modalităţi de formare a capitalului social

Specific societăţilor pe acţiuni este faptul că ele se pot constitui atât prin subscripţie instantanee, la fel ca oricare altă societate comercială, membrii fondatori aportând la capital sumele subscrise, cât si prin subscripţie publică, în baza unui prospect de emisiune.

În cazul oricărui tip de societate pe acţiuni, inclusiv bancară, subscrierea capitalului poate fi realizată fie odată cu încheierea contractului de societate (prin constituire simultană şi integrală) fie pe calea subscripţiei publice (prin constituire succesivă).

Interdicţii de a participa la capitalul social al unei bănci

În afară de interdicţiile care vizează pe acţionarii semnificativi, normele B.N.R. impun anumite interdicţii în privinţa posibilităţii de a participa la capitalul social ce vizează regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, la care statul deţine o participaţie de cel puţin 10%, pot participa la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

–  regia autonomă sau societatea comercială să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subvenţii de la bugetul de stat şi să nu se fi prevăzut pentru anul în curs să  beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanţelor Publice, din care să rezulte că regia autonomă sau societatea comercială îndeplineşte această condiţie;

–   participaţia la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta;

– ponderea totală a participaţiilor regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale cu capital de stat, la care statul are o participaţie de cel puţin 10%, depăşesc 10% din capitalul social al băncii.


[1] C.A. Gheorghe, Drept Bancar, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2006, p. 36.

[2]Pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe baza individuală şi consolidată a fondurilor proprii. M Of. nr. 586/6 iulie 2006

[3] Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 de lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o dată la doi ani, valoarea minimă a capitalului social, ţinând seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro. (Art. 10 din legea 31/1990)

[4]Capitalul minim fixat prin legea bancară din 1934 pentru societăţile pe acţiuni era de 40 milioane lei în Bucureşti, 20 milioane lei în municipii, iar în comunele urbane 10 milioane lei.  Se poate observa că legea bancară urmărea dezvoltarea economică a anumitor regiuni impunând un criteriu geografic al plafonului minim.

[5] P.I. Demetrescu, Societăţile bancare pe acţiuni, Ed. Lumina Românească, Bucureşti, 1939.

Etichete: ,

Drept bancar: secretul profesional

Secretul profesional

Băncile au obligaţii etice faţa de clienţii lor, cât şi faţă de societate in ansamblul ei, fiindcă ocupă o poziţie privilegiată prin faptul că membrii societăţii trebuie, în multe situaţii, să apeleze la serviciile lor.

Datorită faptului că băncile au un rol economic îi societate, participarea lor la activităti ilegale (de exemplu-spălarea de bani-proveniţi din activităţi ilicite: contrabandă, comercializarea de droguri, semne monotare false) poate avea un impact negativ asupra întregii vieţi economice şi sociale.

În general, pe masura apariţiei, dezvoltării şi perfecţionării sistemului bancar şi implicit a activitătii bancare, atăt fiecare tip de bancă, căt si  asociaţiile lor profesionale au elaborat şi perfecţionat reglementări şi norme specifice de conduită profesională, reunite sub forma si conţinutul unor coduri de conduită şi practică bancara.1

Datorită implicaţiilor sale social-economice, activitatea bancară necesită o reglementare şi o protecţie speciale. Securitatea sectorului bancar depinde şi de încrederea pe care se întemeiază relaţia dintre bancă şi clienţii săi. Aceasta este justificarea principiului confidenţialităţii operaţunilor bancare, respectiv a obligaţiei de discreţie ce revine băncii în privinţa informaţiilor pe care le deţine cu privire la clienţii săi, cu privire la identitatea titularilor conturilor, la sumele de bani existente in cont ,la deponenţi şi la operaţiunile bancare desfaşurate.

Obligaţia de discreţie revine băncii în dubla ei calitate, de confident necesar şi de prestator de sevicii. În calitate de confident, banca este obligată să nu divulge informaţiile confidenţiale, indiferent dacă divulgarea acestora ar fi sau nu de natură a-l proteja pe client. Ca prestator de servicii, banca este ţinută să nu divulge o informaţie despre client, chiar neconfidenţială, dacă aceasta ar putea fi utilizată contra clientului. Obligaţia de discreţie are, in concluzie, doua laturi: protecţia secretului bancar şi protecţia clientului.

Obligaţia de păstrare a secretului bancar incumbă atăt societăţilor bancare,persoane juridice române, cât şi sucursalelor băncilor străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României.

Destinatare ale obligaţiei de păstrare a secretului bancar sunt şi instituţiile, altele decăt băncile, abilitate de lege să desfăşoare activităţi bancare, de exemplu, instituţiile de credit.

Articolele 36 şi 37 din Legea nr,58/1998 reglementează obligaţia păstrării secretului profesional în activitatea bancară. Astfel, personalul unei bănci nu are dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor sau prestigiului unei bănci sau vreunui client al acestuia. Aceste prevederi se splică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate, din rapoarte sau din documente ale băncii.

Orice membru al consiliului de administaţie al unei bănci, precum şi toate persoanele care participă la activitatea bancară sunt obligate să păstreze secretul profesional. Personalul băncii nu poate uza în interes personal, de informaţiile bancare pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţă în orice mod. Aceste prevederi se aplica şi persoanelor care obţin din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente, informaţii de această natură.

Informaţiile privind sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentanţilor lor legali-art.37alin.1 din Legea nr.58/1998.

Legea bancară prevede o excepţie de la aceast articol , şi anume, în cauzele penale în care s-a pus in mişcare acţiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti-art.37alin.1, teza a doua din Legea nr. 58/1998.

O reglementare care instuie în mod implicit o situatie derogatorie de la regimul de drept comun al sectorului bancar este reprezentată de dipoziţiile Legii nr.83/1998 privind falimentul băncilor. Aceasta prevede că banca debitoare care nu mai poate face faţă în totalitate datoriilor sale exigibile cu sume de bani disponibile, poate adresa tribunalului o cerere pentru a fi supusă procedurii de faliment .Cererea trebuie să fie însoţită de o lista cu numele şi adresele creditorilor.

O altă excepţie de la regimul juridic general al secretului bancar este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/19902privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, care stabileşte cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acţionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurilor de privatizare. Astfel, conform art.15, băncile sunt obligate să furnizeze, la cerere scrisă a Agenţiei, toate informaţiile referitoare la cuantumul disponibilitătilor băneşti, precum şi al oricăror active deţinute la aceste bănci de debitorii cedaţi.

O importantă derogare de la regimul juridic general al secretului profesional bancar o constituie si dispoziţiile Legii nr.21/19993privind prevenirea şi sancţionarea spalării banilor.

Personalul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are obligaţia de a nu divulga informaţiile primite in timpul activităţii decăt in cadrul procedurii judiciare, inclusiv după încetarea funcţiei, pe o durată de 5 ani. Este, de asemenea interzisă folosirea în scop personal de către angajaţii Oficiului, a informaţiilor primite atât în timpul activităţii, cât şi după încetarea acesteia.

Legea nr. 21/1999 prevede obligaţia de informare a instituţiei abilitate, în cazul în care există suspiciuni că operaţiunea are ca scop spălarea banilor, şi obligaţia de a stabili identitatea cienţilor pentru operaţiunile de depunere si de retragere de sume în numerar  ,în lei sau în valută, sume ce depăşesc echivalentul în lei a 10 000 Euro.

Daca o bancă are cunoştinţe că o tranzacţie pentru care a primit insrucţiuni să o efectuezeare ca scop spălarea banilor şi acesteia îi este imposibil sa nu o efectueze sau, prin neefectuarea ei, este posibil să zădărnicească eforturile de a se urmări beneficiarii operaţiunii suspecte de spălare a banilor, ea va informa Oficiul.

În cazul în care există informaţii că prin tranzacţie se urmăreşte spălarea banilor, se va proceda la identificarea clienţilor, chiar dacă valoarea tranzacţiei este mai mică decât limita minimă.

Potrivit art. 17 din Lege, Banca Naţională a Romăniei, în calitate de autoritate de supraveghere prudenţială a societăţilor bancare, are obligaţia să informeze Oficiul dacă ia cunostinţă de date care indică acţiuni de spălare a banilor.

[tab: Download][download id=”2,3″]

  1. Luminiţa Ristea, p. 278 . Managementul societatilor si institutiilor bancare, Editura Muntenia si Leda, Constanta, 2002 []
  2. Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 51/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 482 din 15 decembrie 1998. În temeiul art. 4 al  acestei Ordonanţe, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 387 din 20 mai 1999 privind organizarea şi fncţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, modificată prin Hotărârea de Guvern nr.29/17 ianuarie 2000. []
  3. Legea nr. 21/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 18/1999 din 21 ianuarie 1999 şi a intrrâat in vigoare la 21 aprilie 1999. Se confofmează Directivei C.E.E. nr .91/308/10.06.1991. []

Etichete: ,