Top

Indemnizaţie de conducere aferentă funcţiei de conducător al compartimentului informatic din cadrul instanţelor judecătoreşti

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 490 din 5 mai 2009

Prin decizia nr.490/05.05.2009, pronunţată în dosarul nr.0655/45/2008, Curtea a menţinut sentinţa civilă nr. 72 din 14.10.2008, prin care s-a admis acţiunea formulată de reclamantul C.Ş., pârâta fiind obligată la plata indemnizaţiei de conducere aferente funcţiei de conducător al compartimentului informatic începând cu data de 18.04.2008 şi în continuare, până la încetarea mandatului în această funcţie de conducere, precum şi a salariului de merit acordat pentru acest an.

Pentru a se pronunţa această soluţie s-au reţinut următoarele:

Conform art. 3 din Legea nr. 567/2004, modificat de art. I pct.14 din Legea nr. 97 din 2008 privind aprobarea O.U.G. nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, grefieri registratori şi specialişti IT.

Ca atare, este fără echivoc faptul că, odată cu redenumirea funcţiei, prin OG nr. 100/2007 s-a modificat doar criteriul de raportare al salariului de bază, funcţia de specialist I.T. făcând parte, în continuare, din categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor. De altfel, chiar textul de lege invocat de recurentă, respectiv pct.16 al art.I din Legea nr.97/2008 statuează prin teza a doua că: „ specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie beneficiază şi de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte, după caz.”

Ori, nu se poate susţine ca atât timp cat felul muncii nu s-a schimbat, aceasta fiind chiar afirmaţia recurentei, deci atribuţiile reclamantului-intimat au rămas aceleaşi, salariatul exercitând efectiv în continuare funcţia de conducător al compartimentului informatic în cadrul tribunalului, salariul acestuia poate fi practic diminuat, prin eliminarea indemnizaţiei de conducere prevăzută de art.4 din OG nr.8/2007.

În acelaşi sens, nu poate fi primit nici punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, invocat prin motivele de recurs de Curtea de Apel Iaşi şi exprimat prin adresa nr.48092/2008, conform căruia interpretarea dispoziţiilor Legii nr.97/2008 are consecinţa remunerării unui informatician-şef cu un salariu egal cu al unui informatician cu funcţie de execuţie.

Pentru aceleaşi argumente, Curtea a reţinut că reclamantului-intimat C.S. îi sunt în continuare aplicabile şi dispoziţiile art.14 din OG nr.8/2007 care reglementează acordarea salariului de merit pentru personalul auxiliar, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond prin sentinţa recurată.

Deşi atât recurenta Curtea de Apel Iaşi, cât şi Ministerul Justiţiei au considerat că nici acesta nu mai poate fi acordat specialiştilor IT, Curtea a reţinut că, din moment ce prin Legea nr.97/2008 nu a avut loc o desfiinţare expresă a funcţiilor de conducere şi nici nu au fost modificate dispoziţiile legale ce prevăd acordarea salariului de merit, ci, dimpotrivă s-a menţionat că specialiştii din domeniul informatic păstrează în continuare toate drepturile legale ale categoriei personalului auxiliar, reclamantul-intimat este îndreptăţit la acordarea acestuia.

Este reală susţinerea recurentei conform căreia o lege primează unui ordin al ministrului, în speţă Ordinului Ministrului Justiţiei nr.1483/C/2008, însă nu se poate considera că acest act administrativ a fundamentat soluţia primei instanţe. Instanţa de fond şi-a argumentat hotărârea pe dispoziţiile Codului muncii, ale Legii nr.567/2004 republicată, ale OG nr.8/2007, ale Legii nr.97/2008, subliniind doar că însuşi ordinul ce a aprobat fişa postului pentru specialiştii IT, emis la două zile după decizia contestată, face vorbire de conducătorii compartimentelor informatice ale tribunalelor şi curţilor de apel.

Etichete:

Indemnizaţie de conducere aferentă funcţiei de conducător al compartimentului informatic din cadrul instanţelor judecătoreşti

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 469 din 28 aprilie 2009

Prin decizia nr.469/28.04.2009, pronunţată în dosarul nr.0642/45/2008, s-a reţinut, în opinia majoritară, că judecătorii fondului au interpretat greşit dispoziţiile deciziei nr.82/2008 a angajatorului Curtea de Apel Iaşi, în sensul unei modificări unilaterale a contractului de muncă al reclamantului sub aspectul funcţiei şi a salariului.

Este neîndoielnic că expresia cea mai elocventă a stabilităţii în muncă, garanţie a apărării intereselor salariaţilor, o constituie, reglementarea prin lege a condiţiilor în care poate avea loc modificarea şi încetarea raporturilor juridice de muncă. Trecerea dintr-o funcţie de conducere în alta inferioară, de execuţie, prin actul unilateral al angajatorului, constituie de principiu, o modificare nelegală a contractului.

În speţă, însă, nu s-a produs o schimbare a funcţiei, ci doar a salariului, însă nu în defavoarea salariatului, ci dimpotrivă.

Intimatul-reclamant se află în continuare, în exerciţiul funcţiei de conducere a compartimentului de specialitate informatică de la nivelul curţii de apel, aşa cum a fost numit prin decizia nr.128/19.05.2005, începând cu data de 18.05.2005, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reinvestirii.

Decizia nr. 82/21.05.2008 a Curţii de Apel Iaşi nu poate fi interpretată în sensul modificării felului muncii, din funcţie de conducere în funcţie de execuţie. Aceasta a fost dată, exclusiv, în considerarea aplicării dispoziţiilor Legii 97/2008 de aprobare a O.U.G. nr.100/2007, în sensul stabilirii salariilor de bază pentru specialiştii I.T.

Funcţia de conducere a compartimentului informatic a continuat să existe, în persoana intimatului-reclamant, dat fiind faptul că dispoziţiile art.49 şi 147 din Hotărârea 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, sunt în vigoare.

În privinţa funcţiei de conducere nu se pune problema unui conflict între dispoziţiile Legii nr.97/2008 şi ale Hotărârii C.S.M. nr.387/2005, pentru a se aprecia asupra forţei juridice a dispoziţiilor dintre cele două acte normative. Aceasta deoarece, în timp ce Hotărârea C.S.M. nr.387/2005 vizează doar aspectele organizatorice, Legea nr.97/2008 are în vedere exclusiv salarizarea, fără a afecta în vreun fel modul de organizare a funcţiilor de la nivelul instanţelor şi parchetelor, în domeniul informatic.

Existenţa funcţiei de conducere este confirmată şi de Ordinul nr. 1483/C emis la data de 28.05.2008 de Ministrul Justiţiei, în care se menţionează la art.2 că: „Fişa postului pentru fiecare specialist IT se stabileşte de preşedinte instanţei, la propunerea conducătorului compartimentului informatic al curţii de apel sau tribunalului, după caz, în concordanţă cu atribuţiile prevăzute în fişa postului standard, aprobată prin prezentul Ordin”. Specialiştii IT continuă să fie în subordinea profesională a Direcţiei de Exploatare a Tehnologiei Informatice din cadrul Ministerului Justiţiei, conform art. 118 alin. 4 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, actualizată, şi art. 41 din Legea nr. 567/2004 actualizată, aşa cum s-a reţinut de altfel şi în hotărârea recurată.

Exercitarea funcţiei de conducere a compartimentului informatic nu este însă subordonată menţinerii beneficiului unei prestaţii suplimentare, sub forma indemnizaţiei de conducere.

În acest sens, jurisprudenţa internaţională recunoaşte statelor membre o largă marjă de apreciere şi de dispunere asupra politicii de recrutare a salariaţilor şi a stabilirii beneficiilor salariale, cu singura condiţie a respectării principiului egalităţii. Or, în privinţa salarizării specialiştilor IT, Legea nr.97/2008 nu induce discriminări.

Pentru a concluziona în acest fel, Curtea a avut în vedere scopul Legii nr.97/2008, act normativ care nu poate fi analizat decât în corelaţie cu Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, pe care o modifică şi o completează, cu dispoziţiile O.G. nr.8/2007 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex şi cu dispoziţiile O.G.72/2006, anexa A nr.crt.25-28.

Potrivit notei de fundamentare a Legii nr.97/2008 de aprobare a O.U.G. nr.100/2007, scopul legii a fost acela de reformare a salarizării personalului calificat din domeniul informatic, salarizare care să conducă la menţinerea personalului competent, actual, urmărindu-se ca aceasta să fie similară categoriei corespunzătoare de personal din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (înalţi specialişti în tehnologia informaţiei).

În acest sens, art.I pct.16 din Legea nr.97/2008 prevede că: „Salariul de bază pentru specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi de la instanţe şi parchete se stabileşte potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă, cu excepţia situaţiei în care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de un salariu de bază mai mare. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie beneficiază şi de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte, după caz. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de prevederile art. 23.”

Prin urmare, salarizarea tuturor specialiştilor în domeniul informatic, de la instanţe şi parchete se face după un principiu unic, al aplicării valorii de referinţă sectorială, determinată prin lege, la un coeficient unic de multiplicare, de 13,500 (crt. 28 de la lit. A din anexa la O.G. nr.27/2006. Dacă legiuitorul ar fi avut în intenţie ca specialiştilor IT cu funcţie de conducere să le acorde un supliment salarial corespunzător acesteia ar fi făcut trimitere la coeficientul de multiplicare corespunzător uneia dintre funcţiile de conducere din anexa A nr.crt.25-27.

Cu alte cuvinte, s-a avut în vedere că, pentru specialiştii din domeniul informatic, atât pentru cei cu funcţii de conducere cât şi pentru cei cu funcţii de execuţie să se stabilească un salariu unic de bază, sens în care nu s-a mai prevăzut distinct sporul, indemnizaţia pentru funcţie de conducere.

S-a mai reţinut că indemnizaţia pentru funcţia de conducere prevăzută de art.4, lit.B nr.crt.3 din O.G. nr.8/2007, de 20%, aplicabilă grefierilor, grefierilor statisticieni, grefierilor documentarişti, grefierilor arhivari şi grefierilor registratori, nu este aplicabilă şi specialiştilor IT cu funcţie de conducere, deşi fac parte din aceeaşi categorie a personalului auxiliar de specialitate, conform art.3 din Legea 567/2004.

Aceasta, deoarece art.I pct.16 din Legea nr.97/2008, de aprobare a OUG nr.100/2007 ce a reglementat salarizarea specialiştilor IT, prevede imperativ că de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte beneficiază doar “specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, nefiind nominalizaţi cei de la instanţe şi parchete.

Că aceasta a fost intenţia, de a nu mai reglementa distinct o indemnizaţie de conducere pentru specialiştii IT, rezultă şi din corelarea pct.16 al Legii nr.97/2008, cu pct.14 al aceluiaşi act normativ, care, abrogă alin.2 al art.60 din Legea nr.567/2008, articol care avea următorul cuprins “Informaticienii cu funcţii de execuţie şi funcţii de conducere beneficiază de prevederile privind salarizarea şi celelalte drepturi corespunzătoare grefierilor cu studii superioare cu funcţii de execuţie şi de conducere”.

În plus, s-a mai reţinut că salariile personalului bugetar sunt prestabilite prin acte normative, astfel încât orice modificare intervenită în cuantumul acestora nu poate fi apreciată ca o modificare unilaterală, în sensul Codului muncii.

Pentru aceste considerente, Curtea a admis recursul, a modificat în tot sentinţa şi a respins acţiunea formulată de reclamantul S.A. în contradictoriu cu pârâta Curtea de Apel Iaşi.

Etichete: