Top

COMERCIAL: Nedovedirea calităţii de reprezentant al reclamantei . Incidenţa dispoziţiilor art. 67 şi art. 83 alin. 1 raportat la art. 161 alin. 2 din Codul de procedură civilă

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă, constată:

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 1276/200/2010 din 2.02.2010, reclamanta CNADNR S.A. a chemat în judecată pe pârâta SC C S S SRL Buzău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei totale de 2.026,42 lei (489,56 euro) la cursul de schimb al BNR valabil in ultima zi a lunii anterioare datei plăţii, compusă din : 774,93 lei (187,50 euro)- contravaloarea ratei a – III-a rovinietă turdn şi 1251,49 lei (302,06 euro)- penalităţi de întârziere aferente ratei a-III-a , şi în continuare până la data plăţii efective, conform contractului nr. 4180/23.08.2006, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, că între părţi s-a încheiat la data de 23.08.2006 un contract comercial sinalagmatic şi comutativ, care s-a derulat potrivit înţelegerii lor, contract ce conţine clauze stabilite prin acordul părţilor şi prin care pârâta şi-a asumat obligaţia de plată a rovinietei anuale inclusiv în situaţia înstrăinării autovehiculului, aceasta nesolicitând rezilierea conform clauzelor contractuale.

A arătat că, potrivit art. 4 din OG nr. 15/2002 şi normelor de aplicare, în vigoare la data încheierii contractului, utilizatorii români puteau achiziţiona numai rovinieta anuală, având obligaţia legală de a plăti rovinieta pentru 12 luni, fie la cumpărare, fie eşalonat în rate, contractul reglementând cuantumul şi termenele de plată a ratelor, iar reclamanta, în calitate de administrator al reţelei de drumuri naţionale, a distribuit rovinietele cu plata eşalonată prin intermediul distribuitorilor, în speţă Compania Naţională Poşta Română SA.

Deşi pârâta s-a obligat să achite eşalonat contravaloarea rovinietei, în cuantumul şi la data scadentă prevăzură în anexa B la contract, aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată cu privire la rata a III-a. Potrivit prevederilor contractuale, pârâta datorează pentru întârziere la plată şi penalităţi în cuantum de 0,15% pe fiecare zi de întârziere.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 82, art. 112 Cod proc.civ., art. 969 şi urm., art. 1022 şi art. 1073 Cod civ., ale OG nr. 15/2002 privind introducerea taxei de utilizare a infrastructurii rutiere şi Normelor de aplicare ale acesteia, valabile la data încheierii contractului.

Pârâta a formulat întâmpinare conform art. 115-118 din Codul de procedură civilă, invocând pe cale de excepţie lipsa calităţii DRDP Bucureşti de reprezentant al CNADNR S.A şi prematuritatea introducerii acţiunii, iar pe fond netemeinicia acţiunii (filele 23-27 dosar).

Prin sentinţa nr. 2840 din 12.04.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis excepţia lipsei calităţii DRDP Constanţa, prin Director N C, de reprezentant al reclamantei CNADNR S.A., excepţie invocată de pârâta SC C S S S.R.L. şi s-a anulat cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CNADNR S.A prin DRDP Constanţa în contradictoriu cu pârâta SC C S S S.R.L Buzău, pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut:

Potrivit art. 67 din Codul de procedură civilă, părţile pot să-şi exercite drepturile procedurale prin mandatar, art. 68 alin. 1 prevăzând că procura pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată, cu excepţia situaţiei în care procura este dată unui avocat, situaţie în care este suficient ca semnătura să fie certificată.

De asemenea, art. 83 alin. 1 Cod procedură civilă prevede că atunci când cererea de chemare de judecată este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată. Totodată, potrivit art. 114 alin. 2 Cod procedură civilă, în cazul în care cererea de chemare în judecată a fost primită prin poştă, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile ei, cu menţiunea ca, până la termenul acordat, urmează să facă completările sau modificările necesare.

În conformitate cu art. 161 Cod procedură civilă, când reprezentantul părţii nu face dovada calităţii sale, se poate da termen pentru îndeplinirea lipsurilor, iar dacă acestea nu se împlinesc, cererea se va anula.

În cauza de faţă, deşi cererea de chemare în judecată a fost formulată de DRDP Bucureşti în numele reclamantei CNADNR S.A, la cerere nu s-a ataşat nicio procură care să facă dovada faptului că aceasta a fost mandatată să exercite drepturile procedurale ale reclamantei, printre care şi acela de învestire a instanţei cu judecarea acţiunii formulate.

În consecinţă, la termenul din 15.03.2010, după ce a pus în discuţia părţii adverse prezente această împrejurare, instanţa a dispus citarea reclamantei cu menţiunea de a depune dovada calităţii D.R.D.P. Bucureşti de reprezentant al C.N.A.D.N.R. SA – mandatul special acordat Directorului D.R.D.P. Bucureşti, sub sancţiunea anulării cererii, reclamanta luând cunoştinţă de această măsură, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare aflată la fila 29, semnată şi ştampilată de funcţionarul însărcinat cu primirea corespondenţei.

Cu toate acestea, la următorul termen de judecată din 12.04.2010, reclamanta nu a înaintat la dosarul cauzei procura specială de reprezentare.

Constatând că nu s-a făcut dovada calităţii DRDP Bucureşti, prin Director N C, de reprezentant al reclamantei CNADNR S.A., în exercitarea dreptului de chemare în judecată, instanţa a reţinut că excepţia invocată de pârâtă este întemeiată.

În consecinţă, în temeiul art. 161 alin.2 Cod procedură civilă, instanţa a anulat cererea de chemare în judecată formulată de CNADNR S.A prin DRDP Constanţa, în contradictoriu cu pârâta SC C S S S.R.L., pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat în esenţă că „ instanţa fondului a dispus în mod nelegal că pârâta nu datorează suma pretinsă prin acţiune „ , reluând punctual motivaţia făcută prin cererea introductivă.

În sprijinul cererii de recurs, reclamanta a depus la filele 8-11 mandatul special acordat directorului DRDP Bucureşti de a reprezenta CNADNR S.A astfel cum se prevede la art. 2 alin. 1-3.

Deşi legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă.

Prin decizia nr. 637 din 1.10.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Invocând punctual dispoziţiile art. 67 şi art. 83 alin.1 din Codul de procedură civilă, prin raportare la art. 161 din acelaşi cod, instanţa fondului a reţinut în mod corect şi laborios motivat că în cauza dedusă judecăţii nu s-a făcut dovada calităţii DRDP Bucureşti prin director N C, de reprezentant al reclamantei CNADNR S.A, în exercitarea dreptului de chemare în judecată.

Deşi reclamanta a fost citată la termenul de judecată din 15.03.2010 cu menţiune de a depune dovada calităţii DRDP Bucureşti de reprezentant al CNADNR SA , sub sancţiunea anulării cererii, iar aceasta a luat cunoştinţă de măsura respectivă, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii depusă la fila 29 dosar fond, nu a produs dovada solicitată.

În contextul expus, instanţa fondului a procedat în mod corect la anularea cererii de chemare în judecată, în aplicarea art. 161 din Codul de procedură civilă, administrarea dovezii în recurs nefiind de natură să afecteze legalitatea şi temeinicia soluţiei atacate.

Pentru considerentele ce preced, în baza art. 312 al.1 din Codul de procedură civilă , prin decizia nr. 637 din 1.10.2010 s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Etichete: