Top

Calitatea procesuală activă privită prin prisma dispoziţiilor art.6 alin.2 şi art.24 din Legea 82/1991

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Brăila cu nr.2095/17.02.2006 reclamanta Asociaţia de Proprietari nr.786 a solicitat ca pârâtul Sîrbu Dumitru să fie obligat prin hotărâre judecătorească să predea reclamantei documentele contabile din perioada 2000-2001 şi la plata cheltuielile de judecată.

În motivarea cererii s-a susţinut că pârâtul, prin convenţie civilă, a îndeplinit funcţia de administrator al Asociaţiei de proprietari nr.221 Brăila până la 30.10.2004, iar după rezilierea contractului, în mod abuziv a refuzat să predea documentele.

În drept, acţiunea nu a fost motivată.

Pârâtul Sîrbu Dumitru, prin întâmpinare, a invocat lipsa de interes a reclamantei şi lipsa calităţii sale procesuale pasive, faţă de prevederile Legii nr.82/1991.

La termenul din 27.04.2006 pârâtul a invocat lipsa calităţii procesuale a reclamantei.

Reclamanta, la termenul din 29.06.2006 a depus cerere de chemare în judecată a altei persoane, respectiv a Asociaţiei de Proprietari nr.221, în calitate de intervenientă, în baza art.57-59 cod procedură civilă.

Judecătoria Brăila, prin sentinţa civilă nr. 4530/14.09.2006 a respins acţiunea civilă formulată de reclamantă pentru lipsa calităţii procesuale active, iar cererea de chemare în judecată a altei persoane, respectiv a Asociaţiei de Proprietari nr.221, ca nefondată.

În hotărâre, instanţa a reţinut că din Asociaţia de Proprietari nr.221 Brăila la data de 01.12.2000 s-a desprins Asociaţia de proprietari nr.546, iar la 30.10.2004 Asociaţia de Proprietari nr.786, respectiv reclamanta.

Lipsa calităţii procesuale active a reclamantei a fost raportată la prevederile Statutului asociaţiilor de proprietari şi ale Legii nr.82/1991, potrivit cărora asociaţiile deţin propriile documente de la înfiinţarea lor timp de 10 ani.

În ceea ce priveşte arhiva fostei asociaţii, instanţa a reţinut că aceasta se află în posesia Asociaţiei de Proprietari nr.546.

În baza art.274 cod procedură civilă, reclamanta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată de 500 Ron.

Hotărârea dată în soluţionarea litigiului a fost apelată în termen legal de către reclamantă.

Apelanta Asociaţia de Proprietari nr.786 Brăila a susţinut că sentinţa este netemeinică şi nelegală, întrucât s-a reţinut greşit lipsa calităţii procesuale active a reclamantei, având în vedere faptul că aceasta este succesoarea Asociaţiei de Proprietari nr.221 Brăila.

Totodată, apelanta a apreciat că, dat fiind faptul că litigiul a fost soluţionat pe excepţie, instanţa în considerentele hotărârii nu putea să se pronunţe cu privire la aspecte care ţin de fondul cauzei.

Intimatul Sîrbu Dumitru, prin întâmpinare, a susţinut legalitatea şi temeinicia hotărârii şi a solicitat respingerea apelului, invocând atât lipsa calităţii procesuale active a reclamantei, cât şi lipsa de interes a acesteia, precum şi lipsa calităţii sale procesuale pasive.

În urma analizării probelor administrate, prin decizia civilă nr.8/18.01.2007 a Tribunalului Brăila a fost respins ca nefondat apelul reclamantei, reţinându-se faptul că aceasta este lipsită de calitate procesuală activă.,

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta care a susţinut că are calitate procesuală activă întrucât este succesoarea asociaţiei de proprietari nr.221.

În urma analizării probelor, prin decizia civilă nr. 265/R/2007 pronunţată de Curtea de Apel galaţi, a fost admis recursul reclamantei, casată decizia pronunţată de Tribunalul Brăila şi Judecătoria Brăila şi trimisă cauza spre rejudecare la prima instanţă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea de reţinut faptul că potrivit dispoziţiilor art.6 alin.2 şi art.24 din Legea 82/1991 arhiva asociaţiei de proprietary al cărui administrator a fost pârâtul se păstrează de către persoana juridică (reclamanta) şi nicidecum de către pârât al cărui contract a fost reziliat.

În acest context, calitatea procesuală a reclamantei este pe deplin dovedită, motiv pentru care se impune casarea hotărârilor pronunţate de instanţa de apel şi instanţa de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare la această din urmă instanţă.

Etichete: