Top

Contraventie

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2904 Şedinţa publică din 2 decembrie 2010

Dosar nr. 3051/260/2010

plangere contravenţională

Asupra plângerii contravenţionale de faţă:

Prin plângerea a cărei soluţionare a fost declinată acestei instanţe prin s.c. nr. 1027 din 29 aprilie a Judecătoriei Fălticeni şi înregistrată sub nr. 3051/260/09.06.2010 petentul S.V. a solicitat să se constate nulitatea absolută a procesului verbal de contravenţie nr. 2499337 din 04.02.2010 întocmit de intimata CNADNR – DRDP Bacău – SDN Bacău şi să fie exonerată petiţionara de plata amenzii.

în motivarea plângerii s-a arătat în esenţă că sancţiunea este neîntemeiată întrucât petentul a înstrăinat autoturismul cu număr de înmatriculare SV-07-DVT numitului M.I.

în termen legal intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat în esenţă respingerea plângerii ca neîntemeiată, deoarece, în conformitate cu art. 7 din OG nr. 15/2002 responsabilitatea achitării tarifului de utilizare revine în exclusivitate deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare.

Au fost anexate copii ale procesului verbal de contravenţie atacat, copie carte de identitate, copie certificat de înmatriculare, alte înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie nr. 2499337 din 04.02.2010 întocmit de intimata CNADNR – DRDP Bacău – SDN Bacău s-a dispus amendarea petentului cu suma de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. 1 şi sancţionată de art. 8 alin. 2 din OG. nr. 15/2002, constând în acea că în ziua de 04.02.2010 la orele 15,45 petentul a condus autoturismul cu număr de înmatriculare SV-07-DVT pe DN 12A loc. Dărmăneasca, fără a prezenta documentele pentru plata rovinietei.

în ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal de contravenţie, acesta se bucură de o prezumţie relativă de legalitate si temeinicie, fiind întocmit ca urmare a percepţiilor proprii ale agentului constatator.

Această prezumţie, deşi nu este prevăzută de lege, este cvasiunanim acceptată de practica şi doctrina juridică, îndeplinind condiţiile impuse de jurisprudenţa CEDO.

Prezumţia relativă este întărită de probele administrate în cauză.

2

Astfel, conform art. 8 alin 2 din din OG nr. 15/2002 cu modificările ulterioare, fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Potrivit art. 7 din acelaşi act normativ, responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Conform art. 1 alin. 1 lit. b.) din OG nr. 15/2002 utilizatori sunt persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România.

De asemenea, potrivit art. 11 alin. 10 din OUG nr. 195/2002, proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Prin urmare, până la modificarea făcută în certificatul de înmatriculare, este întemeiată sancţionarea persoanei înscrisă în certificatul de înmatriculare.

în cauză, persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare este petentul Saviuc Vasile(f.9)

însă, în ce priveşte cuantumul amenzii, instanţa constată că menţinerea acestuia, astfel cum a fost stabilit prin procesul verbal nr. 2499337 din 04.02.2010 este nelegală, pentru următoarele considerente.

în cauză, contravenţia pentru care s-a încheiat procesul verbal este sancţionată potrivit art. 8 alin. 2 raportat la Anexa 2 din OG. nr. 15/2002, care, la data constatării contravenţiei, prevedea pentru autoturisme sancţiunea amenzii de la 500 lei la 1000 lei.

La momentul judecării prezentei cereri dispoziţiile legale amintite sunt modificate în sensul că sancţiunea amenzii este prevăzută de la 250 lei la 500 lei.

Conform art. 15 alin. 2 din Constituţia României, legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Aşadar, Constituţia României consacră expres principiul retroactivităţii legii contravenţionale mai favorabile.

Făcând aplicarea acestui principiu imperativ, în baza art. 32-34 din OG nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, instanţa va reduce cuantumul amenzii aplicate prin procesul verbal nr. 2650162 din 19.11.2008, de la 1000 lei la 500 lei, apreciind că, acest cuantum este corect individualizat în raport cu circumstanţele săvârşirii faptei.

Etichete: