Top

CIVIL-FAPTA ILICITĂ, RĂSPUNDEREA PROPRIETARULUI ANIMALULUI PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE ANIMALUL SĂU

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe la data de …, sub nr. ../200/2009 reclamantul M.V. a solicitat instanţei de judecată obligarea pârâtului A.M. la plata sumei de 4808,00 lei reprezentând contravaloarea reparaţiilor efectuate la autoturismul VW Golf nr. …precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, reclamantul arată că este proprietarul autoturismului VW Golf nr….. În ziua de 08.07.2009, în jurul orelor 14.30 circula cu acest autoturism dinspre satul Hales către Mănăstirea Ciolanu, pe DJ 203 G. La un moment dat, aflându-se în dreptul Cantonului Silvic, un cal nesupravegheat a sărit peste carosabil şi s-a lovit de partea dreaptă a autoturismului. Ca urmare autoturismul a suferit avarii, localizate pe partea dreaptă şi pe plafon. Au fost anunţate organele de poliţie care s-au deplasat la faţa locului, au constatat incidentul şi au încheiat proces verbal de contravenţie, sancţionându-l pe proprietarul calului, respectiv pe A.M.. Acesta a semnat procesul verbal de contravenţie fără a avea vreo obiecţie şi ulterior nu l-a contestat. Practic a fost sancţionat pentru că a lăsat calul fără supraveghere. După producerea evenimentului, reclamantul a reparat autoturismul la o unitate autorizată, respectiv SC AUTOCOM SERVICE SRL, din .., contravaloarea reparaţiilor fiind de 4808, 00 lei.

Solicită obligarea pârâtului A.M. la plata contravalorii reparaţiilor autoturismului, considerând că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru antrenarea răspunderii civile delictuale respectiv a răspunderii civile pentru faptele animalelor. Ca proprietar al calului pârâtul avea paza juridică şi materială a animalului, situaţie în care răspunde pentru eventualele pagube produse de acesta. De asemenea, în cauză sunt îndeplinite şi celelalte cerinţe prevăzute de lege pentru a antrena răspunderea civilă delictuală a proprietarului animalelor. Există dovada certă a prejudiciului cauzat de respectivul animal care se afla în paza juridică pârâtului, neexistând nici o situaţie de forţă majoră care să-l exonereze pe acesta de răspundere.

Faţă de aceste aspecte, solicită admiterea acţiunii şi obligarea pârâtului Andrei la plata sumei de 4808,00 lei, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În drept a invocat prevederile art. 1001 cod civil.

Au fost anexate cererii: procesul verbal de contravenţie (f. 5), devizul de reparaţie (f. 6), factura eliberată de unitatea service (f. 4), bonul fiscal de plată a contravalorii facturii (f. 8), împuternicire avocaţială (f. 9), delegaţie (f. 10).

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în valoare de 372 lei, plătită cu chitanţa seria PMB, nr. 160825/21.08.2009, şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Pârâtul nu a depus întâmpinare însă s-a prezentat în instanţă şi a recunoscut că nu a supravegheat calul care a fost implicat în accidentul în care a fost lovită maşina petentului.

În cauză instanţa a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar următoarele înscrisuri: factura fiscală nr. …( f 4 ), bon fiscal din 17.07.2009 ( f 4 ), procesul verbal de contravenţie seria ..nr…( f 5 9, deviz nr. …( f 6—7 ), comandă nr. …( f 8 ).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Din procesul verbal de contravenţie seria … nr. ….rezultă că la data de 09.041.2009 pârâtul A.M. a lăsat nesupravegheată iapa, proprietate personală care a ieşit pe carosabil, fiind lovită de către autoturismul cu nr. de înmatriculare…, condus de către reclamantul M.V. Ca urmare a acestui incident autoturismul reclamantului a suferit o serie de avarii, consemnate în devizul de calcul nr. ..ale căror reparaţii au fost în valoare de 4808 lei, astfel cum rezultă din factura fiscală nr…., coroborată cu devizul de calcul nr. …

Potrivit art. 1001 Cod civil proprietarul unui animal este responsabil de prejudiciul produs de animalul său, fie că animalul se află sub paza sa fie că animalul a scăpat.

Astfel pentru a putea fi angajată răspunderea civilă delictuală a pârâtului, pentru fapta animalului, trebuie să fie îndeplinite două condiţii: prejudiciul să fie cauzat de către animal, la data cauzării prejudiciului, animalul să se afle în paza juridică a pârâtului. În speţă instanţa reţine că din procesul verbal de contravenţie rezultă că iapa pârâtului a fost lovită de către maşina condusă de către reclamant, pentru că animalul a intrat pe carosabil, iar în devizul de reparaţie sunt menţionate avariile suportate de către maşina reclamantului. Pârâtul a recunoscut că animalul respectiv este al său, iar în calitate de proprietar al acestuia avea obligaţia de a-l supraveghea şi pentru că nu şi-a îndeplinit această obligaţie, trebuie să suporte toate prejudiciile cauzate de către acesta..

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, prevăzute de art. 1001 Cod civil, instanţa apreciază cererea petentului întemeiată urmând a fi admisă.

Pârâtul, fiind o parte căzută în pretenţii, va suporta, potrivit art. 274 cod procedură civilă, cheltuielile de judecată efectuate de către reclamant, constând în taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Tags: