Top

Administrator societate comercială, subiect al răspunderii contravenţionale prevăzute de art. 41, pct. 2, lit. b din Legea nr. 82-1991, respectiv pentru organizarea şi conducerea contabilităţii societăţii comerciale

Prin decizia nr.85/R.CA/25.02.2008 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 5093/196/2007 a fost admis recursul declarat pe calea contenciosului administrativ de recurenta Garda Financiară Brăila împotriva sentinţei civile nr.5128/4.10.2007 pronunţată de Judecătoria Brăila în contradictoriu cu intimata SC E SRL. S-a dispus casarea sentinţeişi trimiterea spre rejudecare Judecătoriei Brăila.

Pentru a pronunţa această decizie, Tribunalul Brăila ca instanţă de recurs a avut în vedere următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.5128/4 octombrie 2007 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosarul nr.5093/196/2007 a fost admisă plângerea formulată de petenta SC E SRL Brăila împotriva procesului-verbal de contravenţie seria F nr.0130650 din 4.04.2007 încheiat de Garda Financiară –Secţia Brăila.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că în baza procesului-verbal de contravenţie mai sus arătat petenta a fost sancţionată contravenţional cu o amendă de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.41 pct.2 lit.b din Legea nr.82/1991.

În concret petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională deoarece în urma controlului efectuat de comisarii Gărzii Financiare s-a constatat că în perioada ianuarie – martie 2007 nu a întocmit raportul de gestiune aşa cum prevăd dispoziţiile O.M.F.P. nr.1850/2004.

Instanţa de fond a apreciat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.6 şi 10 din Legea nr.82/1991 în sensul că răspunzător pentru organizarea şi conducerea contabilităţii unei societăţi comerciale (art.1 din Legea nr.82/1991) este administratorul societăţii.

În consecinţă răspunderea pentru a nu fi întocmit raportul de gestiune periodic revine unei persoane fizice aşa cum indică Legea contabilităţii aceasta putând fi administratorul, ordonatorul de credite sau o altă persoană ce are obligaţia gestionării unităţii respective.

În cauza de faţă sancţiunea contravenţională trebuia aplicată persoanei căreia îi revenea sarcina de a întocmi raportul de gestiune periodic.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Garda Financiară – Secţia Brăila pe care o critică pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Recurenta arată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.1 din Legea contabilităţii – nr.82/1991 şi anume că societăţile comerciale răspund de organizarea şi conducerea propriei contabilităţi sub forma contabilităţii financiare şi a contabilităţii de gestiune adaptată la specificul activităţii desfăşurată.

Responsabilitatea persoanelor juridice în organizarea şi conducerea contabilităţii este prevăzută în chiar anexa 1 lit.a pct.1 din OMFP nr.1850/2004.

„Persoanele prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată consemnează operaţiunile economico-financiare în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrările în jurnale, fişe şi alte documente contabile după caz”.

Intimata petentă nu a formulat întâmpinare.

Recursul este fondat.

Petenta SC E SRL Brăila a fost amendată contravenţional deoarece în urma controlului efectuat de către comisarii Gărzii Financiare – Secţia Brăila s-a constatat că în perioada ianuarie – martie 2007 nu a utilizat documentul „raport de gestiune periodic”.

Analizându-se sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor legale a constatat că instanţa de fond a confundat răspunderea care îi revine administratorului unei societăţi comerciale de a organiza din punct de vedere funcţional contabilitatea (compartimente, birouri şi persoane ce conduc aceste birouri) obligaţii ce rezultă din organigrama unei societăţi cu obligaţia societăţii comerciale de a ţine o evidenţă contabilă.

În cauza de faţă intimata petentă nu a ţinut o evidenţă contabilă primară la magazinul alimentar pe care îl avea deschis în apropierea Spitalului Judeţean Brăila.

Răspunderea pentru lipsa evidenţelor contabile – neutilizarea raportului de gestiune periodic – revine persoanei juridice aceasta rezultând cu claritate din dispoziţiile art.1 şi 2 din Legea nr.82/1991 cât şi din OMFP nr.1850/2004.

Administratorul şi ceilalţi angajaţi care au atribuţii în organizarea contabilităţii şi ţinerea evidenţei contabile pot răspunde material sau penal pentru realitatea celor înscrise în evidenţa contabilă.

Raportul de drept contravenţional nu se leagă între autoritatea publică (Garda Financiară) şi persoana fizică ci între aceasta şi persoana juridică supusă controlului.

Dacă s-ar accepta opinia instanţei de fond ar însemna că pot fi amendate contravenţional pentru fapta reţinută de organul de control numai persoanele ce se mai află în raporturi de muncă cu persoana juridică la data controlului, iar persoanele fizice ce nu se mai află în societate şi nu au întocmit evidenţele contabile nu mai pot fi sancţionate, ceea ce nu a fost în intenţia legiuitorului.

Având în vedere că instanţa de fond a soluţionat cauza motivat pe faptul că persoana juridică nu are calitatea de subiect al raportului juridic contravenţional Tribunalul în baza dispoziţiilor art.296, 304/1 şi 312 Cod procedură civilă a admis recursul, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Etichete: