Top

Acţiune Pauliană

Prin acţiunea formulată, reclamanta SC N SA a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună revocarea contractului de donaţie imobiliară cu reţinere de uzufruct autentificat sub nr. 739/2006 de BNP B si a contractului de întreţinere cu reţinere de uzufruct autentificat sub nr. 646/2006 de BNP B, invocând în drept dispoziţiile art. 975 Cod civil, art. 35 si 52 din Legea nr.52/1934.

În motivarea cererii a arătat că a încheiat cu SC AG SRL, contractul de vânzare-cumpărare produse pesticide nr. 34/15.03.2005, data la care cumpărătoarea a emis mai multe bilete la ordin avalizate de administratorul sau, pârât in cauza de faţă.

Cum cumpărătoarea nu a plătit preţul, reclamanta a demarat, ulterior investirii cu formulă executorie a biletelor la ordin, procedura de executare silită pentru suma de 99.640,99 lei, atât asupra bunurilor societăţii cat si asupra bunurilor avalistului.

În această situaţie, a aflat că avalistul înstrăinase toate bunurile sale, devenind insolvabil.

Judecătoria Brăila a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta SC N SA în contradictoriu cu pârâţii RG şi RA, şi CG şi CŞ, şi a constatat că actele atacate, respectiv contractul de donaţie imobiliară cu reţinere de uzufruct autentificat de BNP B si contractul de întreţinere cu reţinere de uzufruct autentificat de BNP B sunt inopozabile reclamantei creditoare SC N SA, aceasta putând urmări bunurile ce fac obiectul acestor contracte ca şi când ele nu ar fi ieşit niciodată din patrimoniul debitorului sau.

Împotriva acestei sentinţe civile în termen legal au declarat recurs pârâţii RG şi RA apreciind-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

Tribunalul Brăila a admis recursul declarat, fiind casată sentinţa civilă şi trimisă cauza spre rejudecare la instanţa de fond – Judecătoria Brăila, reţinând că instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la revocarea – desfiinţarea actelor atacate, ci asupra inopozabilităţii acestora, depăşind astfel atribuţiile puterii judecătoreşti.

În rejudecare, instanţa a admis acţiunea şi a dispus revocarea contractului de donaţie autentificat sub nr. 739/22.05.2006 de BNP B şi contractul de întreţinere aut. sub nr. 646/05.05.2006 de BNP B statuând că revocarea produce efecte doar între reclamantă şi părţile din contractele susmenţionate în limitele sumei urmărite.

Instanţa a reţinut că reclamanta a încheiat cu S.C. A.G. S.R.L., contractul de vânzare-cumpărare produse pesticide nr. 34/2005.

În garantarea îndeplinirii obligaţiei de plată asumate prin contract, la aceeaşi dată, cumpărătoarea a emis mai multe bilete la ordin avalizate de administratorul sau, pârât in cauza de faţă, bilete la ordin ajunse la scadenţă la 1.11.2005.

Cum cumpărătoarea nu a plătit preţul, reclamanta a demarat, ulterior investirii cu formulă executorie a biletelor la ordin, procedura de executare silită pentru suma de 99 640,99 RON, prin BEJ P, atât asupra bunurilor societăţii cat si asupra bunurilor avalistului.

Prin procesul-verbal încheiat de BEJ P la 9.02.2007 s-a constatat starea de insolvabilitate a pârâtului R.G., având în vedere împrejurarea că în patrimoniul acestuia nu au putut fi identificate bunuri urmăribile, bunurile imobile ce au aparţinut acestuia fiind înstrăinate prin contractul de donaţie imobiliară cu reţinere de uzufruct autentificat sub nr. 739/22.05.2006 de BNP B si contractul de întreţinere cu reţinere de uzufruct autentificat sub nr. 646/5.05.2006 de BNP B.

Din analiza dispoziţiilor art. 975 Cod civil rezultă existenţa anumitor condiţii pentru admisibilitatea acţiunii pauliene, ce trebuie îndeplinite cumulativ respectiv 1) actul atacat să fi creat creditorului o pagubă; 2) frauda debitorului, 3) creditorul să aibă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Din înscrisurile indicate anterior rezultă existenţa unei creanţe certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 99640,99 RON, iar actele atacate au prejudiciat creditorul fiind cele ce au determinat starea de insolvabilitate a debitorului, în patrimoniul acestuia după încheierea contractelor nemaiexistând bunuri urmăribile.

Suuccesiunea in timp a actelor comerciale raportat la momentul emiterii biletului la ordin şi momentul înstrăinării bunurilor denotă existenţa unei intenţii a debitorului de a elimina din patrimoniul său bunurile pentru a zădărnici încercările de executare silită. Pârâtul RG. nu a administrat nici o proba prin care să dovedească faptul că la momentul înstrăinării în patrimoniul său ar mai fi existat bunuri sau disponibilităţi băneşti.

O condiţie necesară a fi analizată suplimentar priveşte existenţa intenţiei de fraudă şi din partea terţului dobânditor în cazul actelor de înstrăinare cu caracter oneros, precum este, de principiu, contractul de întreţinere cu rezervă de uzufruct autentificat sub nr. 646/5.05.2006 de BNP B, instanţa constatând existenţa intenţiei de frauda si din partea pârâţilor C ce rezultă din faptul că au primit toate bunurile pârâţilor R din niciuna din probele administrate nerezultând prestarea efectivă a întreţinerii şi existenţa unui prejudiciu efectiv pentru pârâţi,

Intenţia de fraudă rezultând şi din înstrăinarea după aproximativ un a imobilului, deşi în mod normal asemenea contracte se derulează pe perioade îndelungate, iar practic în cazul ambelor contracte pârâţii C au primit doar „nuda proprietate” fără a avea vreun drept de uz sau dispoziţie asupra acestora.

Cu toate acestea prin contractele ulterioare de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 2105/8 iunie 2007 şi 2195/15 iunie 2007 ambele autentificate de BNPA V şi A, pârâţii R au fost de acord cu renunţarea la drepturile proprii transformând practic contractele anterioare în donaţii simple, în privinţa cărora nu mai este necesară analizarea intenţiei de frauda a terţului dobânditor atât timp cât acesta nu este prejudiciat de revocarea.

Etichete: