Top

Acţiune în constatare

Dosar nr. 994/179/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 29

Şedinţa publică din 21 ianuarie 2009

Asupra apelului civil de faţă;

Prin cererea adresată Judecătoriei Babadag, înregistrată sub nr. 994/179/10.09.2008, reclamantul GB a chemat în judecată pe pârâta SM pentru ca pe cale de hotărâre judecătorească :

– să se constate calitatea de terţ gratificat a pârâtei SM în contractul de vânzare-cumpărare încheiat de SP la Notariatul de Stat Local din Babadag , autentificat sub nr.861/28.04.1995 .

– să se constate că imobilul ce face obiectul contractului de vânzare cumpărare , compus din teren în suprafaţă de 1026 m.p. şi locuinţă formată din 3 camere , situat în comuna .. nu face parte din masa succesorală a defunctului SP , fiind înstrăinat cu titlu oneros prin contract de vânzare-cumpărare în timpul vieţii acestuia .

S-a motivat că numitul SP a dobândit prin contract de vânzare cumpărare în anul 1957 imobilul compus dintr-o suprafaţă de 1026 m.p. şi o locuinţă construită din chirpici , formată din 3 camere . hol bucătărie şi magazie situat în ….. jud.Tulcea .

În anul 1957 potrivit certificatului de căsătorie nr.0840860 seria Cg SP era căsătorit cu SM , fostă PM iar imobilul a fost achiziţionat împreună cu aceasta, fiind bun comun .

Din contractul de vânzare-cumpărare rezultă că SP a dobândit cota de 12/24 reprezentând 50% din imobil din bunul comun , 6/24 cota legală în calitate de soţ supravieţuitor în urma decesului sotiei survenit la 19.10.1987 iar restul de 6/24 a fost obţinut în baza sentinţei civile nr.312/17.03.1993 a Judecătoriei Babadag prin care s-a soluţionat acţiunea de ieşire din indiviziune cu numiţii PF , PI , PB şi CC , rudele soţiei defuncte SM (fostă P) .

La data de 21.02.1990 SP s-a căsătorit cu …….. devenită SM potrivit certificatului de căsătorie nr.505/21.02.1990 .

Prin contractul de vinzare-cumpărare încheiat în anul 1995 SP vinde singur , în calitate de unic proprietar prin întregirea proprietăţii în urma decesului soţiei sale SM (fosta P) şi atribuirea cotei indivize de 6/24 prin ieşirea din indiviziune , imobilul ce formează obiectul cauzei . În favoarea înstrăinătorului şi a soţiei sale SM (fostă M) s-a stabilit o obligaţie de întreţinere precum şi un drept de abitaţie viageră .

Atâta timp cât părţile contractului de vânzare-cumpărare sunt SP , în calitate de unic proprietar şi GB cumpărător şi persoană obligată la întreţinere , calitatea lui SM ( fostă M) este aceea de” terţ gratificat .” ,aplicându-se pentru aceasta regulile stipulaţiei pentru altul , conform înţelegerii dintre părţile contractante .

Cât priveşte cel de-al doilea capăt de cerere a susţinut că imobilul bun propriu al lui SP a fost înstrăinat cu titlu oneros în timpul vieţii acestuia , motiv pentru care nu poate face parte din masa succesorală a acestuia .

În drept au fost invocate dispoziţiile art.273 cod civil şi ale art.111 cod pr.civilă.

La data de 23.09.2008 pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată . S-a motivat că prin sentinţa civilă nr.335/2007 a Judecătoriei Babadag a fost admisă acţiunea formulată de ea şi s-a dispus rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.861/28.04.1995 la Notariatul de stat Local Babadag .

Ori în această situaţie cererea reclamantului de a se constata că are calitatea de terţ gratificat în contractul nr.861/28.04.1995 , autentificat la Notariatul de Stat Local din Babadag şi că imobilul nu face parte din masa succesorală a defunctului SP , este neavenită.

Prin sentinţa civilă nr.699/30 septembrie 2008, Judecătoria Babadag, judeţul Tulcea a respins acţiunea reclamantului, ca nefondată.

S-a reţinut de către prima instanţă că procedând la judecarea cauzei se reţine că prin contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere , autentificat sub nr.861/28.04.1995 la Notariatul de Stat Local din Babadag , SP în timp ce era căsătorit cu pârâta SM (fostă Munteanu) a înstrăinat reclamantului din acţiunea de faţă GB , imobilul proprietatea sa situat în …. judeţul Tulcea , compus din suprafaţa de 1026 m.p. şi o locuinţă formată de 3 camere .

Prin convenţie cumpărătorul şi-a luat obligaţia de a-i întreţine atât pe SP cât şi pe SM cu alimente , medicamente , combustibil , îmbrăcăminte şi tot ce este necesar unei bune întreţineri până la încetarea din viaţă şi să suporte cheltuielile ocazionate de înmormântare conform obiceiului locului .

Reclamantul în calitate de cumpărător întreţinător intra în stăpânirea de fapt şi de drept a imobilului la data autentificării actului , cu excepţia locuinţei, asupra căruia vânzătorul întreţinut îşi păstra un drept de abitaţie viageră.

Acelaşi drept a fost stipulat şi în favoarea lui SM , cumpărătorul putând intra în posesia casei de locuit numai după moartea celor doi soţi .

După încetarea din viaţă a lui SP , GB nu a mai respectat clauza din contract privind dreptul de abitaţie viageră a lui SM , alungând-o din casă .

În această situaţie pârâta din acţiunea de faţă a promovat acţiune în instanţă pentru rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare , care a fost admisă prin sentinţa civilă nr.335/14.06.2007 a Judecătoriei Babadag .

Aşadar , la momentul introducerii acţiunii ce formează obiectul prezentei cauzei 10.09.2008 , SM nu mai avea calitatea de terţ gratificat , iar imobilul ce făcuse obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.861/28.04.1995 reintrase în patrimoniul înstrăinătorului şi prin urmare face parte din masa succesorală a defunctului SP .

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat apel reclamantul Florescu Gabriel, solicitând desfiinţarea hotărârii şi admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

S-a susţinut de către apelant că prin iniţierea prezentei acţiuni urmăreşte stabilirea calităţii pârâtei la data încheierii contractului de vânzare cumpărare raportat la imobilul ce face obiectul contractului şi nu calitatea pe care o are în prezent sau la data introducerii acţiunii sale.

Apelantul a arătat că instanţa de fond s-a pronunţat „extra petita”, deoarece a raportat calitatea pârâtei la momentul introducerii acţiunii şi nu la momentul încheierii contractului aşa cum a solicitat.

Deşi instanţa a preluat corect capătul de cerere în sensul „constatării calităţii de terţ gratificat a pârâtei SM în contractul de vânzare cumpărare încheiat de SP cu subsemnatul la Notariatul de stat local Babadag, autentificat sub nr.861/28.04.1995”, se pronunţă asupra calităţii pârâtei faţă de imobil raportat la momentul introducerii acţiunii: „Aşadar la momentul introducerii acţiunii, respectiv data de 10.09.2008, SM nu mai avea calitatea de terţ gratificat, iar imobilul ce făcea obiectul contractului reintrase în patrimoniul înstrăinătorului”.

Mai arată că instanţa de fond recunoaşte implicit că pârâta a avut calitate de terţ gratificat în momentul vânzării, calitate ce nu o mai are în prezent.

Învederează instanţei de judecată că scopul acţiunii sale este acela de a constata calitatea de terţ a pârâtei la momentul vânzării, respectiv anul 1995 şi nu în momentul de faţă.

Calitatea ei la momentul vânzării imobilului nu îi permitea să ceară rezoluţiunea contractului, ea nefiind parte semnatară.

În ipoteza în care s-ar admite primul capăt de cerere al acţiunii sale, intenţionează pe baza acestei hotărâri, să ceară revizuirea hotărârii prin care s-a admis cererea de rezoluţiune a contractului de vânzare cumpărare între SP şi apelant, deoarece instanţele nu au observat faptul că SM nu avea calitate procesual activă să ceară rezoluţiunea fiind străină de contract.

Intimata-pârâtă SM a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, depunând în copie contractul de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.861/29.04.1995.

La termenul din 14 ianuarie 2009, apelantul – reclamant a solicitat instanţei să ia act de renunţarea sa la ultimul capăt de cerere din acţiunea introductivă, respectiv constatarea faptului că imobilul ce face obiectul contractului de vânzare-cumpărare nu face parte din patrimoniul defunctului SP , depunând în copie sentinţa civilă nr.335/14.06.2007, pronunţată de Judecătoria Babadag, judeţul Tulcea.

Examinând apelul, în raport de criticile formulate, tribunalul consideră că acesta este nefondat.

Într-adevăr, în sensul corect s-a apreciat de către prima instanţă că urmare dispunerii rezoluţiunii contractului de vânzare cumpărare, prin sentinţa civilă nr.335/14.06.2007 pronunţată de Judecătoria Babadag, intimata – pârâtă SM nu mai avea calitatea de terţ gratificat, la data introducerii acţiunii de către reclamantul GB, respectiv 10 septembrie 2008.

De asemenea, prin rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare, părţile au fost repuse în situaţia anterioară încheierii acesteia, astfel încât şi imobilul compus din suprafaţa de 1026 mp teren şi locuinţă, ce a făcut obiectul contractului, a revenit în patrimoniul defunctului SP a cărei unică moştenitoare este soţia supravieţuitoare SM .

Prin urmare, pârâta – intimată neavând calitatea de terţ gratificat în contractul de vânzare cumpărare cu privire la care s-a dispus rezoluţiunea, reclamantul GB avea la îndemână acţiunea în realizarea şi nu de constatare a calităţii pârâtei în contract, în vederea recuperării creanţei sale.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, privind constatarea faptului că imobilul ce face obiectul contractului de vânzare cumpărare, nu face parte din patrimoniul defunctului SP , se va lua act de renunţarea apelantului la judecată.

Pentru considerentele arătate, în tem.art.296 Cod proc.civilă se va respinge apelul ca nefondat, urmând a fi păstrată hotărârea pronunţată de prima instanţă ca temeinică şi legală.

Etichete: