Top

Evacuare in urma desfiintarii titlului detinut. Notiunea de proprietate privata si atributele conferite de dreptul de proprietate

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei sub nr. 1056/228/2006, reclamantul C I a chemat în judecată pe pârâtul T V, solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri, pe calea ordonanţei preşedinţiale, prin care pârâtul să fie evacuat din imobilul situat în sat Dedulesti, com. Mircea Voda, jud. Braila

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este bătrân si bolnav iar pârâtul ii face viata imposibila, injurandu-l si vrând să-l bată.

Acesta a mai aratat ca pe data de 29.07.2008 a vrut sa-l stranga de gat, spunanadu-i ca-l va omori pana pe data de 04.09.2008.

De asemenea, reclamantul a precizat faptul ca paratul a inceput sa ia

lucruri din curte si sa le duca in alta parte.

In cererea de chemare in judecata s-a mai aratat ca prin sentinta civila nr.273/08.04.2008 a Judecatoriei Faurei din dosarul nr.207/228/2008 s-a dispus rezilierea contractului de intretinere incheiat intre reclamant si paratul T V.

In dovedire, reclamantul a solicitat proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriul paratului, la dosarul cauzei fiind depusa copie de pe sentinta civila nr.273/08.04.2008.

Actiunea a fost legal timbrata cu suma de 10 lei, taxa judiciara de timbru si 0,5 lei, timbru judiciar.

Deşi legal citat, pârâtul T V nu a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată.

Instanta a incuviintat si a administrat la cererea reclamantului proba cu inscrisuri si cu interogatoriul paratului.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta civila nr.273/08.04.2008, pronuntata de Judecatoria Faurei, s-a dispus rezilierea contractului de intretinere nr. 2696/16.12.2003, prin care reclamantul C I impreuna cu defuncta sa sotie C S au transmis paratilor T V si T C imobilele situate in intravilanul satului Dedulesti formate din case de locuit, anexe si terenul aferent, respectiv in extravilanul satului Dedulesti format din teren arabil, iar paratii s-au obligat sa acorde reclamantilor intretinere pentru tot restul vietii.

Ulterior, paratul T V a continuat sa locuiasca impreuna cu reclamantul in imobilul situat in sat Dedulesti, com. Mircea Voda, jud. Braila, facandu-i acestuia din urma viata imposibila.

Astfel, analizând cererea de chemare în judecată în raport de mijloacele de probă administrate în cursul judecăţii şi de prevederile art. 581 C.p.c., instanţa constată că aceasta este întemeiată pentru considerentele care vor fi expuse în continuare.

Instituţia ordonanţei preşedinţiale, reglementată în art. 581-582 C.p.c., reprezintă un mijloc procedural rapid şi lipsit de formalism pentru luarea unor măsuri provizorii în anumite cazuri ce reclamă urgenţă, fiind de fapt o formă de manifestare a acţiunii civile.

Ca atare, acţiunea având ca obiect luarea unor măsuri pe calea ordonanţei preşedinţiale trebuie să îndeplinească, pe lângă cerinţele generale pentru exercitarea oricărei acţiuni – interesul, calitatea procesuală, capacitatea procesuală şi formularea unei pretenţii – şi anumite condiţii particulare, precum : urgenţa, vremelnicia măsurii şi neprejudecarea fondului.

Urgenţa îngăduie instanţei de judecată să ordone „măsuri vremelnice în cazuri grabnice”, cum ar fi păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere , prevenirea unor pagube iminente ce nu s-ar putea repara ori înlăturarea piedicilor care s-ar ivi la executare.

Neprejudecarea fondului dreptului este o cerinţă specială determinată de caracterul provizoriu al măsurii solicitate.

În sfârşit, vremelnicia măsurilor solicitate se află în strânsă legătura cu neprejudecarea fondului cauzei, aceste măsuri urmând a înceta la momentul cu măsuri definitive luate ca urmare a aprecierii temeiniciei pretenţiilor părţilor şi după o prealabilă analiză a drepturilor fiecăreia.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa reţine că sunt întrunite condiţiile de admisibilitate a cererii, urmând a aprecia asupra temeiniciei acesteia.

În virtutea art. 480 C.civ., reclamantul se bucură de toate atributele dreptului de proprietate asupra locuinţei, respectiv jus utendi – dreptul de a folosi bunul, jus fruendi – dreptul de a-i culege fructele şi jus abutendi – dreptul de a dispune de bun. Dreptul de proprietate este un drept absolut, în sensul că acesta conferă titularului său exerciţiul tuturor prerogativelor sale, în limitele prevăzute de lege.

Pârâtul nu a prezentat niciun titlu locativ care sa-i permita a locui în acel imobil, nici nu a contestat dreptul de proprietate al reclamantului. În lipsa consimţământului proprietarului, în sensul ca pârâtul să continue să locuiască în imobil, şi dat fiind faptul că acesta din urma este de acord sa paraseasca imobilul, fapt ce rezulta din raspunsul la interogatoriu(intrebarea nr. 4), instanţa apreciază că ocuparea imobilului este fără temei, astfel reclamantul fiind împiedicat a-şi exercita drepturile asupra imobilului.

In consecinţă, vazând şi disp. art 480 şi urm. C.civ., o va admite astfel cum a fost formulată şi va dispune, evacuarea pârâtului T V din imobilul situat in sat Dedulesti, com. Mircea Voda, jud. Braila.

Etichete: