Top

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 372

S-a luat în examinare în vederea pronunţării, cererea având ca obiect somaţie de plată, formulată de creditoarea ……. în contradictoriu cu debitoarea S.C. ……… S.A., cu sediul în …….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 29 ianuarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA,

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea formulată pe calea somaţiei de plată la data de ……….. şi înregistrată pe rolul ……. sub nr. ….., creditoarea ……… prin DIRECŢIA REGIONALĂ ……… a solicitat instanţei ca prin hotărarea ce va pronunţa să someze debitoarea SC ……. SA să achite creditoarei suma de 56, 69 lei reprezentând penalităţi de întârziere precum şi să dispună obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii se arată că, în fapt, între creditoarea …….. şi debitoarea SC …… SA s-a încheiat contractul nr……. prin care se eliberează rovinieta.

În baza înştiinţării de plată nr. ….. au fost achitate ratele 1, 2, 3 şi 4 rămânând penalităţi de întârziere datorate pentru neachitarea la termen a sumelor reprezentând ratele nr. 2 şi 4 eşalonate ale tarifelor de utilizare a reţelei de drumuri naţionale.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somaţiei de plată.

Debitoarea SC ……. SA nu a depus la dosar întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă spre a-şi exprima poziţia procesuală faţă de cererea creditoarei, deşi a fost legal citată in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar următoarele înscrisuri: înştiinţare de plată nr. SV 10346/ 04.04.2007 ( 3 ), contract nr. 992/28.10.2005 ( f. 6-9 ), facturi fiscale ( f. 10-13), fişă de calcul a ratelor şi penalităţilor( f. 14 ).

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru 39 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În fapt,în baza contractului nr. ………. (art. 6-9 ) debitorul s-a obligat să achite contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România pentru perioada de parcurs şi staţionare de 12 luni în sumă totală de 930 euro, în 4 rate cu plata în lei la cursul valutar al BNR valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării fiecărei rate.

Conform anexei C de la contract asumată prin semnătură de debitoare, cuantumul ratelor şi data plăţii au fost determinate de părţi. Debitorul şi-a îndeplinit obligaţia de plată cu întârziere. Din facturile depuse la dosar rezultă că rata 2 scadentă la 28.01.2005, a fost achitată la 09.03.2006, iar rata 4 scadentă la 28.07.2006 a fost achitată la 01.08.2006.

Prin acelaşi contract, la art. 3, părţile au stabilit ca în cazul neachitării la termenele şi în cuantumul stabilit a sumelor amintite anterior se calculează penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere asupra sumei totale datorate ,în euro la cursul BNR valabil pentru ultima zi a lunii anterioare scadenţei ratei. Cuantumul acestora se ridică la suma de 56, 69 lei.

Fata de cele expuse,instanţa reţine că, în condiţiile în care contractul reprezintă legea părţilor în virtutea art. 1 C.com. rap la art.969 C.civ.ce consacră principiul forţei obligatorii a contractului -pacta sunt servanda -,în speţă creditoarea este titulara unui drept de creanţă împotriva debitoarei, creanţa fiind reprezentată de penalităţile de întârziere,creanţa fiind certă ,lichidă şi exigibilă şi probată în condiţiile art.46 C,com.,corelativă obligaţiei acesteia din urmă de a plăti sumele menţionate în petitul cererii,obligaţie pe care debitoarea nu a executat-o.

În soluţionarea cererii instanţa va avea în vedere că potrivit disp. art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plata –această procedură „ se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bună-voie sau prin executare silită a creanţelor certe,lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Ca atare, reţinând că în speţă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de dispoziţia legală mai sus arătată , creditoarea fiind titulara unui drept de creanţă împotriva debitoarei,obligaţia acesteia rezultând dintr-un contract comercial, creanţa fiind certă, lichidă si exigibilă, conform art.379 C.pr.civ., instanţa urmează să admită în parte cererea de faţă şi va dispune somarea debitoarei să achite creditoarei suma de 114, 27 lei reprezentând penalităţi de întârziere.

Conform art.274 C.pr.civ.faţă de soluţia de admitere în parte a cererii instanţa urmează a dispune obligarea debitoarea SC în culpă procesuală la plata cheltuielilor de judecată către creditoare , în cuantum de 39.30 lei , reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbrul judiciar.

Etichete: