Top

Somatie de plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 462

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, cererea având ca obiect somaţie de plată, formulată de creditoarea ……în contradictoriu cu debitoarea S.C. …… SRL.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 5 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra prezentei cauze, constată urmatoarele:

Prin cererea formulată pe calea somaţiei de plată la data de 08.12.2008 şi înregistrată pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. …….. creditoarea ………..a solicitat instanţei ca prin hotărarea ce va pronunţa să someze debitoarea S.C. ……. S.R.L. să achite creditoarei suma de 545, 88 lei reprezentând penalităţi de întârziere precum şi să dispună obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii se arată că, în fapt, între creditoarea ……… şi debitoarea SC ……….SRL s-a încheiat contractul nr. …… prin care se eliberează rovinieta. În baza înştiinţării de plată nr. ……. au fost achitate ratele 1, 2, 3 şi 4 rămânând penalităţi de întârziere datorate pentru neachitarea la termen a sumelor reprezentând ratele nr. 2,3 şi 4 eşalonate ale tarifelor de utilizare a reţelei de drumuri naţionale.

În drept,creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somaţiei de plată.

Debitoarea SC ……..SRL nu a depus la dosar întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă spre a-şi exprima poziţia procesuală faţă de cererea creditoarei, deşi a fost legal citată in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar următoarele înscrisuri: …….

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru 39 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În fapt,în baza contractului nr. ……. debitorul s-a obligat să achite contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România pentru perioada de parcurs şi staţionare de 12 luni în sumă totală de 576 euro, în 4 rate cu plata în lei la cursul valutar al BNR valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării fiecărei rate.

Conform anexei C de la contract asumată prin semnătură de debitoare, cuantumul ratelor şi data plăţii au fost determinate de părţi.

Debitorul şi-a îndeplinit obligaţia de plată cu întârziere. Din factura fiscală nr. ……. depusă la dosar rezultă că rata 2 scadentă la 20.12.2005, a fost achitată la 07.11.2006, rata 3 scadentă la 20.03.2006 a fost achitată la 07.11.2006, iar rata 4 scadentă la 20.06.2006 a fost achitată la 07.11.2006.

Prin acelaşi contract, la art. 3, părţile au stabilit ca în cazul neachitării la termenele şi în cuantumul stabilit a sumelor amintite anterior se calculează penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere asupra sumei totale datorate, în euro la cursul BNR valabil pentru ultima zi a lunii anterioare scadenţei ratei. Cuantumul acestora se ridică la suma de 545, 88 lei.

Fata de cele expuse,instanţa reţine că, în condiţiile în care contractul reprezintă legea părţilor în virtutea art. 1 C.com. rap la art.969 C.civ. ce consacră principiul forţei obligatorii a contractului -pacta sunt servanda -,în speţă creditoarea este titulara unui drept de creanţă împotriva debitoarei, creanţa fiind reprezentată de penalităţile de întârziere,creanţa fiind certă ,lichidă şi exigibilă şi probată în condiţiile art.46 C,com., corelativă obligaţiei acesteia din urmă de a plăti sumele menţionate în petitul cererii,obligaţie pe care debitoarea nu a executat-o.

În soluţionarea cererii instanţa va avea în vedere că potrivit dispoziţiilor art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plata –această procedură „ se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bună-voie sau prin executare silită a creanţelor certe,lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Creditorul a depus cerere de reducere a pretenţiilor arătând că debitorul a achitat suma de 545, 88 lei solicitând reducerea pretenţiilor la suma de 39,30 lei reprezentată de cheltuieli de judecată. La termenul din 05.02.2009 debitorul s-a prezentat şi a arătat că este de acord să achite suma de 39,30 lei.

Ulterior a depus ordin de plată din 06.02.2009 cu suma de 39,30 lei. Faţă de acestea instanţa va respinge acţiunea formulată de creditoarea ……… în contradictoriu cu debitoarea SC ………………. SRL ca rămasă fără obiect.

Etichete: