Top

Comercial – Contestaţie tabel definitiv

Dosar nr. 2844/88/2008

Sentinta civila Nr. 393

Sedinta publica de la 10 Martie 2009

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2844/88/2008 din 26 noiembrie 2008, …, domiciliat în localitatea …, comuna …, judetul Tulcea si domiciliul procesual în mun. …, str. … nr. 3C, ap. 16, reprezentat prin av. …, a formulat contestatie împotriva tabelului definitiv rectificat al creditorilor S.C. … S.R.L.

În motivare contestatorul … a aratat ca prin cererea transmisa la data de 18.07.2008 lichidatorului judiciar desemnat, a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor societatii falite cu suma de 98.264,35 lei, reprezentând fondurile financiare pe care, în calitate de asociat al S.C… SRL Zebil, le-a adus în societate din surse externe, proprii, în vederea sustinerii activitatii comerciale derulata de catre aceasta societate, sume pe care nu le-a mai recuperat datorita pierderilor înregistrate în anul 2007.

Se mai mentioneaza ca s-a aratat lichidatorului judiciar ca aceasta creanta este certa si lichida fiind înscrisa în soldul contului 455- „Asociati conturi curente” din Balanta contabila sintetica a societatii încheiata la data de 31.05.2008 iar în baza acestei cereri a fost înscris în tabelul preliminar al creditorilor societatii falite.

A mai precizat contestatorul ca, la data de 24.07.2008 a predat reprezentantului desemnat al lichidatorului toata evidenta contabila aferenta exercitiilor financiare 2005-31 iulie 2008, existând astfel si dovada temeiniciei solicitarii sale de recunoastere a creantei invocate.

S-a mai aratat ca nu a fost convocat la nici o adunare a creditorilor societatii iar la data de 24.11.2008 a aflat ca nu este înscris în tabelul definitiv al creditorilor desi nu a fost convocat niciodata de catre lichidator pentru a i se comunica contestarea creantei sale ori pentru a i se solicita lamuriri sau dovezi suplimentare în scopul sustinerii acestei creante.

Considera ca eliminarea sa din tabelul definitiv de creante este netemeinica si nelegala motiv pentru care solicita admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata.

În drept se invoca dispozitiile art. 73 din Legea nr.85/2006.

S.C. … I.P.U.R.L. Constanta, în calitate de lichidator judiciar pentru S.C. … S.R.L. Tulcea a depus la dosar întâmpinare precum si o serie de alte înscrisuri, prin care a solicitat respingerea contestatiei ca tardiv formulata, în subsidiar, respingerea contestatiei ca nefondata.

Prin întâmpinare, lichidatorul judiciar a aratat ca prin sentinta civila nr. 1158/30-05-2008 Tribunalul Tulcea a dispus deschiderea falimentului în forma simplificata fata de S.C. … S.R.L. Tulcea iar în calitate de lichidator judiciar a desemnat … I.P.U.R.L.; prin aceasta hotarâre, judecatorul sindic a stabilit ca termen pentru definitivarea tabelului de creante la data de 05.09.2008 iar termenul pentru formularea contestatiilor la tabelul preliminar a fost stabilit la data de 22.08.2009; în speta contestatorul a formulat contestatia la data de 03.12.2008, depasind cu mult termenul stabilit de judecatorul sindic pentru depunerea contestatiilor.

Se mai arata ca, tabelul preliminar a fost depus la data de 14.08.2008, ulterior constatându-se ca se înregistrase o creanta care nu era fata de SC … SRL si care din eroare fusese depusa în dosarul având ca obiect falimentul acestei societati, s-a rectificat tabelul preliminar si tabelul definitiv în sensul ca s-a scos creanta care nu apartinea S.C: …: … SRL. La data de 02.10.2008 s-au depus tabelul preliminar si tabelul definitiv rectificate.

Se mai sustine de catre lichidatorul judiciar ca, datorita faptului ca la data de 02.10.2008 s-a rectificat o eroare strecurata în tabelul preliminar, nu este de natura a-l repune pe contestator în termenul de a formula contestatie la tabelul preliminar.

Se mai precizeaza ca la data de 16.07.2008 contestatorul a transmis declaratia de creanta prin fax catre lichidatorul judiciar, declaratie de creanta care nu a fost înregistrata la Tribunalul Tulcea iar potrivit dispozitiilor art. 64 din Legea 85/2006, creditorii trebuie sa îsi înregistreze declaratiile de creanta la tribunal.

În consecinta, arata lichidatorul judiciar ca nici creanta solicitata de contestator nu a putut fi înregistrata în tabelul preliminar de creante si în mod implicit nici în tabelul definitiv iar creanta în suma de 98.264,35 lei solicitata de contestator nu a fost înregistrata niciodata, aceasta nu a figurat nici în tabelul preliminar initial si nici în tabelul preliminar rectificat pentru considerentele aratate mai sus.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1158 din 30-05-2008 a Tribunalului Tulcea Sectia Civila, Comerciala si de Contencios Administrativ s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. … S.R.L. Zebil; s-a dispus, printre altele, termenul pentru definitivarea tabelului de creante la data de 05.09.2008 iar termenul pentru formularea contestatiilor la tabelul preliminar la data de 22.08.2008.

Referitor la contestatia formulata de … aceasta nu poate fi primita; desi la termenul de judecata din data de 16.01.2009 s-a solicitat acordarea unui nou termen pentru a se depune la dosar dovada calitatii de creditor a contestatorului Staicu Laurentiu, acesta din urma nu a produs nici un fel de probe de natura a forma convingerea instantei cu privire la veridicitatea celor sustinute.

Cum contestatorul nu a înregistrat declaratia de creanta la tribunal în sensul dispozitiilor art.64 din Legea nr.85/2006, creanta nefiind înregistrata în niciunul din tabelele întocmite, în sensul celor aratate si de lichidatorul judiciar urmeaza ca instanta sa respinga contestatia ca nefondata.

Etichete:

Comercial-contestatie tabel definitiv

Dosar nr. 2459/88/2008 SENTINŢA CIVILĂ NR. 28 Şedinţa publică de la 09 ianuarie 2009 Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 2459/88/2008 reclamanta ……..- lichidator al …….. a formulat contestaţie împotriva creanţei A.V.A.S. Bucureşti înscrisă în Tabelul definitiv consolidat al debitoarei ………, în sensul de a se radia suma de 1.417,66 lei, înscrisă ca urmare a unei erori esenţiale, şi a se înscrie suma corectă de 90 lei. În motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat că, prin declaraţia de creanţă nr. 20871/16.08.2007, creditoarea A.V.A.S. Bucureşti a solicitat înscrierea la masa credală a …….. cu suma de 1.417,66 lei, reprezentând creanţă preluată de la Casa de Asigurări de Sănatate Tulcea. La momentul întocmirii Tabelului Preliminar şi a Tabelului Definitiv Consolidat, lichidatorul judiciar nu era în posesia evidenţei contabile a falitei, astfel că nu s-a putut efectua o verificare. Ulterior, s-a efectuat un punctaj cu Casa de Asigurări de Sănatate Tulcea, din care a reieşit că debitoarea …….. datorează către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea şi implicit către A.V.A.S. Bucureşti numai suma de 90 lei. Deşi lichidatorul a solicitat creditoarei A.V.A.S. Bucureşti să-şi rectifice cuantumul creanţei, având în vedere procesul-verbal de punctaj din data de 10.04.2008, această instituţie publică nu s-a conformat solicitării lichidatorului. În susţinerea contestaţiei, lichidatorul a depus la dosar copii după următoarele documente: Declaraţia de creanţă nr. 20871/16.08.2007 depusă de A.V.A.S. Bucureşti, Tabelul definitiv consolidat al creanţelor falitei ……., Procesul-Verbal de punctaj din 10.04.2008, Adresa nr. 3518/10.09.2008, Adresa nr. 3520/10.09.2008 şi Sentinţa Civilă nr. 1061/COM/2007 a Tribunalului Tulcea. La data de 23 decembrie 2008, prin Serviciul Registratură al Tribunalului Tulcea, pârâta A.V.A.S. Bucureşti a depus la dosar adresa nr. 34976/16.12.2008, prin care a comunicat instanţei faptul că, în urma rectificărilor efectuate de către C.A.S. Tulcea în data de 14.08.2008, a reieşit că, creanţa pe care această instituţie o deţine faţă de ……. este în sumă de 90 lei, creanţă ce în prezent este achitată. Examinând contestaţia, în raport de actele şi lucrările dosarului, judecătorul-sindic reţine următoarele: Procedura insolvenţei conform Legii nr. 85/2006 a fost deschisă faţă de debitoarea ……. prin Sentinţa civilă nr. 1061/COM/28.06.2007, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1282/88/2007, fiind desemnat în calitate de lichidator ……. La data de 16 august 2007, A.V.A.S. Bucureşti, prin cererea de declarare a creanţei înregistrată sub nr. 20871 a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor debitoarei …….. cu suma de 1.417,66 lei, echivalentul a 432,24 USD, reprezentând creanţă preluată de la Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea. Urmare efectuării punctajului din data de 10.04.2008, cu Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea, a reieşit faptul că debitoarea ……… datorează către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea şi implicit către A.V.A.S. Bucureşti numai suma de 90 lei. Prin adresa nr. 34976/16.12.2008, depusă la dosarul cauzei,. Creditoarea A.V.A.S. Bucureşti a comunicat instanţei faptul că, creanţa pe care această instituţie o deţine faţă de …..este în sumă de 90 lei, creanţă ce în prezent este achitată. Având în vedere faptul că AVAS Bucureşti nu poate modifica cuantumul sumelor preluate de la Casa de Asigurări de Sănătate, şi întrucât prin Procesul-Verbal de punctaj din data de 10.04.2008, s-a stabilit faptul că debitoarea ……… datorează către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea numai suma de 90 lei, instanţa urmează a admite contestaţia formulată de lichidator. Având în vedere că A.V.A.S. Bucureşti a comunicat instanţei de judecată, prin adresa nr. 34976/16.12.2008 faptul că, în prezent creanţa acestei instituţii publice a fost achitată, judecătorul-sindic urmează să ia act de achitarea creanţei şi să dispună radierea acestui creditor din tabelele de creanţe privind debitoarea ………

Etichete: