Top

Recurs

Dosar nr.1373/327/2007

DECIZIA CIVILĂ NR.3

Şedinţa publică din data de 08 ianuarie 2009

Asupra recursului civil, tribunalul, deliberând, reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 226/18 septembrie 2008, Judecătoria Tulcea a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanţii …….. şi a obligat reclamanţii la plata cheltuielilor de judecată către pârâta …….

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, iniţial, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …., reclamanţii au cumpărat construcţiile edificate pe terenul situat în ……., terenul respectiv trecând în proprietatea statului; acea suprafaţă de teren având 381,36 m.p.

Potrivit Ordinului Prefectului nr….., reclamanţilor li s-a atribuit în proprietate terenul aferent construcţiilor în suprafaţă de 349,64 m.p, aşa cum a rezultat şi din documentaţia cadastrală aferentă întocmită în anul 2005.

La rândul ei, pârâta ….. a dobândit nuda proprietate a terenului în suprafaţă de 542,91 m.p. şi a construcţiilor edificate pe acesta, conform contractului autentificat sub nr….., imobilul fiind situat în ……

Ulterior, potrivit contractului de donaţie autentificat sub nr….., pârâta a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 336,09 m.p., pârâta întregindu-şi astfel proprietatea situată în …..

Potrivit raportului de expertiză tehnică, întocmit în cauză, în prezent, terenul ocupat de reclamanţii ………avea o suprafaţă de 361 m.p.; terenul ocupat de pârâta avea o suprafaţă de 786 m.p.; s-a concluzionat că pârâta nu a ocupat nicio suprafaţă de teren din proprietatea reclamanţilor.

Impotriva acestei hotărâri, în termen legal, au declarat recurs reclamanţii …., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru următoarele motive:

– Raportul de expertiză efectuat în cauză prezintă mari diferenţe cu privire la dimensiunile laturilor proprietăţii lor în raport cu lucrarea …., motiv pentru care au formulat obiecţiuni la acel raport, obiecţiuni ce au fost respinse, deşi situaţia de fapt nu era clarificată;

– Motivarea instanţei de fond cum că concluziile raportului de expertiză se coroborează cu declaraţiile martorilor nu are susţinere în probe.

In final, recurenţii au solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe de fond pentru administrarea tuturor probelor şi desăvârşirea fondului.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile atacate în raport de criticile formulate, cât şi sub toate aspectele în conformitate cu dispoziţiile art. 304 indice 1 Cod proc. civ., tribunalul constată că recursul nu este întemeiat.

In cauză a fost efectuat un singur raport de expertiză, astfel că trimiterile la „lucrarea” efectuată de un alt expert, nu se justifică.

Diferenţele mari cu privire la dimensiunile laturilor proprietăţilor părţilor invocate atât în recurs cât şi în faţa instanţei de fond cu ocazia formulării obiecţiunilor la raportul de expertiză, nu sunt puse în evidenţă de nicio probă. Mai mult, expert…., a efectuat măsurătorile în prezenţa părţilor care nu au contestat la acea vreme măsurătorile rezultate la faţa locului. Imprejurarea că reclamanţii au afirmat că au remăsurat laturile proprietăţii nu au convins instanţa de fond de oportunitatea refacerii măsurătorilor în contextul în care expertul a efectuat acele măsurători cu aparatură specială, iar suprafeţele de teren au fost stabilite în urma acestor măsurători şi pe baza calculelor efectuate prin metode analitice de specialitate.

Expertiza tehnică a stabilit că reclamanţii deţin cu 11,36 m.p. mai mult decât suprafaţa trecută în Ordinul Prefectului nr…., iar pârâta o suprafaţă mai mică decât cea din contractul de vânzare-cumpărare cu 93 m.p.

Concluziile acestei probe ştiinţifice se coroborează cu declaraţiile martorilor, astfel că nici cel de-al doilea motiv de recurs invocat nu poate fi primit. De altfel, declaraţiile tuturor martorilor conţin aspecte legate îndeosebi de graniţa proprietăţilor, semnele de hotar vechi şi cele actuale şi ar fi avut mai multă relevanţă dacă instanţa ar fi fost investită şi cu o acţiune de grăniţuire.

Aşadar, cum prima instanţă a statuat în mod corect, pe baza probelor despre care am făcut vorbire în paragraful precedent, că pârâta nu a ocupat nicio suprafaţă de teren din proprietatea reclamanţilor, recursul urmează a fi respins ca nefondat.

Etichete: