Top

Liberare provizorie pe cautiune

Dosar nr.5506/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALĂ NR.1

Şedinţa publică din 8 ianuarie 2009

Cu privire la recursurile penale de faţă constată următoarele ;

Prin încheierea pronunţată la 6 ianuarie 2009 în dosarul 5506/327/2008 Judecătoria Tulcea , făcând aplicarea prevederilor art. 1608a alin.6 cod pr.penală , a respins ca neîntemeiată cererea de liberare provizorie pe cauţiune , formulată de inculpatul (…) , fiul lui (…), ns.la data de 29.03.1983 , CNP: 1830329360036 .

Prin încheierea menţionată anterior, în baza prevederilor art.3002 cod pr.penală raportat la art.160b cod pr.penală s-a menţinut arestarea preventivă a inculpaţilor (…) şi (…) pentru o perioadă de 60 de zile , începând cu data de 06.01.2009şi până la data de 06.03.2009, inclusiv.

Totodată, s-a fixat termen pentru continuarea judecăţii la plata de 3 februarie 2009.

În esenţă, Judecătoria Tulcea a reţinut , urmare examinării actelor şi lucrărilor dosarului că, prin încheierea din 27.09.2008, pronunţată în dosarul nr. 4630/327/2008 al Judecătoriei Tulcea , rămasă definitivă prin încheierea nr.7 din 29.09.2008 a Tribunalului Tulcea, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor (…) şi (…) pe o durată de 28 zile, că măsura respectivă a fost prelungită prin încheierea din 22 octombrie 2008 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr.5066/327/2008 iar prin încheierea din 17.11.2008 măsura arestării preventive a celor doi inculpaţi a fost menţinută pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 17.11.2008 şi până la 15.01.2009 inclusiv.

Pentru a menţine arestarea preventivă a celor doi inculpaţi Judecătoria Tulcea a avut în vedere gradul ridicat de pericol social ai faptei pentru care sunt trimişi în judecată, pericol conturat, în concret , prin modalitatea de săvârşire a faptei. Astfel, s-a reţinut că partea vătămată a fost luată de pe stradă la o oră matinală de un grup de trei bărbaţi între care se aflau şi cei doi inculpaţi , că sub imperiul unei constrângeri morale partea vătămată a fost nevoită să-i însoţească pe cei trei bărbaţi, care au lipsit-o de libertate timp de mai multe ore, interval în care au întreţinut cu aceasta mai multe raporturi sexuale prin constrângere.

A mai reţinut instanţa de fond că, în speţă, există date din care rezultă că inculpaţii dacă ar fi lăsaţi în libertate ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului, prin influenţarea unor părţi sau martori.

Raportat la cele reţinute Judecătoria Tulcea a apreciat că temeiurile avute în vedere la propunerea de arestare preventivă cât şi la prelungirea şi menţinerea acesteia subzistă şi impune în continuare privarea de libertate a inculpaţilor.

În legătură cu cererea de liberare provizorie pe cauţiune, formulată de inculpatul (…), s-a apreciat că, în prealabil,ea întruneşte cerinţele legale , fixându-se prin încheierea din 9 decembrie 2008, o cauţiune în sumă de 10.000 lei plătibilă până la 16 decembrie 2008.

Urmare analizării cererii de liberare provizorie pe cauţiune prin prisma dispoziţiilor art.1608 şi art.1608a cod pr.penală, după ascultarea inculpatului, a concluziilor apărătorului şi ale procurorului, Judecătoria Tulcea a apreciat că cererea este neîntemeiată.

Pentru a aprecia în sensul celor menţionate Judecătoria Tulcea a reţinut că, din materialul probator administrat în cauză există date din care rezultă că inculpatul (…) va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi sau martori,astfel că punerea lui în libertate ar reprezenta un pericol concret pentru ordinea publică.

Împotriva încheierii din 6 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tulcea, au declarat recurs, în termen legal, inculpaţii (…) şi (…) criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Recurentul inculpat (…) a criticat încheierea amintită pentru nelegalitate , în privinţa modului de soluţionare a cererii de liberare provizorie pe cauţiune.

Astfel, s-a susţinut că, instanţa de fond nun a procedat la ascultarea inculpatului referitor la cererea de liberare provizorie pe cauţiune, şi nu a acordat cuvântul părţilor , în privinţa admiterii în principiu a cererii, situaţie în care încheierea Judecătoriei Tulcea este lovită de nulitate absolută . Drept urmare s-a solicitat admiterea recursului, desfiinţarea în totalitate a încheierii din 6 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tulcea şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Pe fondul cererii de liberare provizorie pe cauţiune s-a arătat că, instanţa de fond a făcut doar presupunerea că inculpatul ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului, dacă ar fi lăsat în libertate, ori, textul de lege al art.1602 alin.2 cod procedură penală impune să existe date certe că se încearcă zădărnicirea aflării adevărului.

În concluzie, s-a solicitat admiterea recursului, desfiinţarea încheierii din 6 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tulcea şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În privinţa menţinerii măsurii arestării preventive s-a arătat că, dacă se admite recursul pentru motivul de nelegalitate invocat nu se mai impune verificarea temeiniciei şi legalităţii respectivei măsuri.

Recurentul inculpat (…) a criticat încheierea din 6 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tulcea în legătură cu măsura menţinerii arestării sale preventive.

În esenţă, inculpatul-recurent (…) a susţinut că, în ceea ce îl priveşte, în speţă nu există probe de vinovăţie a sa , că se bucură de prezumţia de nevinovăţie, iar condiţiile prevăzute de art.148 cod pr.penală nu sunt întrunite, cu excepţia aceleia prevăzută la litera f , astfel că nu există temeiuri pentru menţinerea arestării preventive.

În concluzie, a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii din 6 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tulcea şi înlocuirea măsurii arestării sale preventive cu aceea de a nu părăsi localitatea de domiciliu.

Examinând încheierea din 6 ianuarie 2009 pronunţată în dosarul nr.5506/2008 al Judecătoriei Tulcea în raport de criticile din recursurile inculpaţilor (…) şi (…), de probatoriul administrat, cât şi din oficiu, în limitele prevăzute de art.3856 cod pr.penală tribunalul reţine următoarele;

Cu privire la criticile formulate de recurentul-inculpat (…) se constată, din examinarea încheierii atacate că, Judecătoria Tulcea a fixat cauţiunea la 10.000 lei, termenul de plată a acesteia fiind stabilit la 16 decembrie 2008 şi a acordat termen pentru admiterea în principiu a cererii de liberare provizorie pe cauţiune la data de 6 ianuarie 2009. Totodată, la termenul din 6 ianuarie 2009, în partea expozitivă a încheierii se arată că, părţile au pus concluzii în privinţa admiterii în principiu, astfel că este neîntemeiată critica referitoare la împrejurarea că nu s-a discutat în prealabil admiterea în principiu a cererii.

Potrivit textului art.1608a cod pr.penală soluţionarea cererii de liberare provizorie pe cauţiune se face după ascultarea inculpatului,a concluziilor apărătorului, precum şi ale procurorului.

Din conţinutul încheierii recurate rezultă că, la 6 ianuarie 2009 Judecătoria Tulcea a procedat la audierea inculpaţilor (…) şi (…) în legătură cu faptele pentru care au fost trimişi în judecată. Cu acest prilej apărătorul inculpatului (…) a avut posibilitatea să antameze şi aspectele relevante privind cererea de liberare provizorie pe cauţiune , astfel că au fost respectate dispoziţiile art.1608a cod pr.penală.

În condiţiile în care nici un text de lege nu împiedică ascultarea concomitentă a inculpatului cu privire la învinuirile ce i se aduc şi cu privire la eventualele măsuri preventive , nu se poate susţine cu temei că s-a încălcat o normă legală imperativă care să atragă nulitatea absolută a încheierii pronunţate.

Pe fondul cererii de liberare provizorie pe cauţiune, tribunalul reţine că, potrivit prevederilor art.160 alin.2 cod pr.penală liberarea provizorie pe cauţiune nu se acordă dacă există date din care rezultă necesitatea împiedicării inculpatului de a mai săvârşi alte infracţiuni sau că ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului, prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, prin alterarea sau distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.

Raportat la textul de lege amintit tribunalul constată că, inculpatul (…) este cercetat penal pentru o infracţiune de viol în formă continuată, pe care nu o recunoaşte, şi că modalitatea concretă în care se pretinde că a fost săvârşită fapta, respectiv cu alte două persoane şi prin luarea forţată de pe stradă şi la o oră matinală a părţii vătămate, este una deosebit de periculoasă. Drept urmare, în speţă, se justifică luarea măsurilor legale privind împiedicarea pretinşilor făptuitori de a mai săvârşi fapte asemănătoare, ce prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Pentru considerentele amintite , constatându-se că sunt îndeplinite cerinţele legale ale art.1602 alin.1 şi 2 cod pr.penală coroborat cu prevederile art.1604 alin.1 cod pr.penală tribunalul va respinge ca neîntemeiată critica privind netemeinicia şi nelegalitatea respingerii cererii de liberare provizorie pe cauţiune, for mulată de inculpatul-recurent (…).

Prezumţia de nevinovăţie nefiind prevăzută de lege ca o cauză ce ar împiedica luarea măsurilor preventive faţă de persoanele cercetate penal , este evident că prin ea însăşi, nu justifică admiterea cererii de liberare provizorie pe cauţiune.

În condiţiile în care temeiurile de fapt şi de drept avute în vedere la luare măsurii arestării preventive a inculpaţilor (…) şi (…) subzistă şi în prezent, în sensul că, aceştia sunt cercetaţi pentru fapte sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani iar modalitatea concretă de săvârşire a faptelor este una de natură să creeze pericol pentru ordinea publică, în mod temeinic şi legal Judecătoria Tulcea a menţinut măsura arestării preventivă a acestora.

Pentru considerentele menţionate tribunalul va respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpaţii (…) şi (…) ca nefondate.

În urma examinării din oficiu a încheierii din 6 ianuarie 2009, pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosar nr.5506/327/2008, nu s-au identificat motive de reformare a acesteia, motiv pentru care ea va fi menţinută ca legală şi temeinică.

Urmare a faptului că recursurile vor fi respinse ca nefondate, tribunalul îi va obliga pe recurenţi să plătească statului, cu titlul de cheltuieli judiciare, suma de 20 lei (…) iar (…) suma de 120 lei.

Întrucât, recurentul (…) a beneficiat de apărător, din oficiu, onorariul acestuia din urmă, în sumă de 100 lei, se va plăti din fondul MJ în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat (…).

Etichete: