Top

Acţiune în constatare

Tip speta: sentinta civila

Titlu: acţiune în constatare

Data speta: 25.03.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B. la data de 23.09.2009 sub nr.1021/199/2009, reclamantul H. C. a chemat-o în judecată pe pârâta R. P. pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să perfecteze vânzarea-cumpărarea intervenită între părţi având ca obiect suprafaţa de 5200 m.p. teren arabil situat in extravilanul comunei G., sat L., judeţ B., sola 11, parcela 232/12, , suprafaţa de teren ce face obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 726/04.09.2009 la B.N.P. B. M.C., cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat în esenţă că prin intermediul antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 726/04.09.2009 la B.N.P. B. M. C., reclamantul in calitate de promitent-cumparator a achitat paratei (promitenta-vanzatoare) suma de 10000 lei, reprezentant c/v. suprafeţei de 5200 m.p. teren arabil situat in extravilanul comunei G., sat L, judeţ B, sola 11, parcela 232/12. Promitenta-vanzatoare trebuia să întocmească schiţa cadastrală aferentă suprafeţei de teren ce a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 726/04.09.2009 la B.N.P. B. M. C. pana la data de 18.09.2009. pentru a putea încheia în formă autentica contractul de vânzare-cumpărare. Pârâta nu şi-a îndeplinit această obligaţie stipulată în antecontractul de vânzare-cumpărare cu toate că a formulat o notificare prin care i-a cerut să se prezinte la notarul public cu toate documentele in vederea perfectării actului de vânzare -autentic. În prezent reclamantul este in imposibilitate de a încheia acest act cu toate că a plătit preţul terenului integral.

In drept reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1073 si art. 1077 din Codul civil; art. 5. alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus înscrisuri, respectiv copia antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 726/04.09.2009 la B.N.P. B. M. C., notificarea adresată pârâtei.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 420 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

Pârâta, legal citată, inclusiv cu menţiunea „Personal la interogatoriu”, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus întâmpinare.

Reclamantul a depus la dosar şi sentinţa civilă nr.803/06.11.2008 a Judecătoriei B., prin care pârâta a devenit proprietara exclusivă a terenului ce face obiectul prezentei cauze, fiindu-i atribuită prin partaj. A solicitat ataşarea dosarului nr.323/199/2008 al acestei instanţe, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr.803/06.11.2008 şi în care există şi expertiză tehnică specialitatea topo – cadastru. Instanţa a dispus iniţial efectuarea unei expertize, însă faţă de concluziile raportului de expertiză tehnică specialitatea topo-cadastru efectuat în dosarul nr.323/199/2008 al acestei instanţe, a revenit asupra probei, apreciind că nu mai este utilă cauzei.

Instanţa în baza rolului activ a solicitat relaţii de la Biroul de Carte funciară B. şi Primăria B. referitoare la situaţia juridică a imobilului. Aceste relaţii au fost ataşate la dosar.

Odată cu concluziile pe fond reclamantul a arătat că nu solicită cheltuieli de judecată.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 04.09.2009, reclamantul şi pârâta au încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 726/04.09.2009 la B.N.P. B.M. C., prin care s-a stipulat că pârâta se obligă să vândă reclamantului imobilul teren în suprafaţă de 5200 m.p. situat în extravilanul com. G, jud. B, sola 11, parcela 232/12, preţul plătit fiind de 10.000 lei.

Acest contract valorează promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare a imobilului. Instanţa reţine aşadar că prin acest antecontract, pârâta s-a obligat să transmită reclamantului dreptul de proprietate asupra imobilului teren. Această obligaţie de a face este susceptibilă de executare silită directă prin pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare, în temeiul dispoziţiilor de principiu ale art. 1073 şi art. 1077 C.civ.

La data judecării în fond a cauzei era în vigoare Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. Art.5 alin.2, titlul al X-lea (privind circulaţia juridică a terenurilor) din această lege dispune că în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Pentru a fi posibilă pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare este însă necesar să fie îndeplinite toate condiţiile pentru transmiterea proprietăţii de la promitentul-vânzător la promitentul-cumpărător.

Cu alte cuvinte, este necesar ca promitentul vânzător să fie proprietarul bunului ce constituie obiectul derivat al promisiunii de vânzare, sau, în cazul în care există mai mulţi coproprietari, toţi aceştia să se oblige la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Instanţa reţine că aceste condiţii sunt îndeplinite în cauza de faţă, întrucât pârâta Roşu Profira era proprietara imobilului conform sentinţei civile nr.803/06.11.2008 a Judecătoriei B. (f. 23,24).

Deşi pârâta a fost citată cu menţiunea „Personal la interogatoriu”, ea nu s-a prezentat în instanţă în mod nejustificat, fapta care, coroborat cu celelalte probe ale cauzei, echivalează cu o recunoaştere a pretenţiilor reclamantului.

Pentru considerentele ce preced instanţa va admite acţiunea civilă pentru perfectarea promisiunii de vânzare – cumpărare formulată de către reclamantul H. C. în contradictoriu cu pârâta R.P.; va perfecta promisiunea de vânzare – cumpărare intervenită la data de 04.09.2009 între părţi, cu privire la imobilul teren în suprafaţă de 5200 m.p., situat în extravilanul com. G., jud. B., sola 11, parcela 232/12, va lua act că preţul vânzării, în sumă de 10.000 lei noi, a fost achitat integral de către reclamant pârâtei.

Va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Etichete: