Top

Cheltuieli de judecată

Dosar nr. 730/253/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 56

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin contestaţia la executare înregistrată la Judecătoria Măcin sub nr…….., contestatoarea-reclamantă SC. MC SRL Constanţa a solicitat în contradictoriu cu pârâţii-intimaţi AG şi B.E.J. „AB ” –Măcin:

– îndatorarea intimatului B.E.J.”AB ” la continuarea executării silite ce formează dosarul de executare nr.23/2008 aflat pe rolul acestuia privind debitorul AG , precum şi a comunicării tuturor actelor întocmite în dosar,prin:

– înfiinţarea popririi în conformitate cu dispoziţiile art.452 şi următoarele din Cod pr. civilă prin solicitarea de relaţii referitoare la locul de muncă al debitorului de la I.T.M. local şi executarea debitorului prin poprire;

– urmărirea silită mobiliară prin deplasarea la domiciliul debitorului, identificarea bunurilor mobile şi executarea acestora în conformitate cu art.411 Cod pr.civilă şi următoarele, întocmirea procesului-verbal privitor la bunurile proprii ale acesteia;

– urmărirea silită imobiliară în conformitate cu dispoz. art.488 C.pr.civilă prin executarea silită a imobilului situat în or. Măcin, str. 1 Decembrie, bl.16, sc.A, et.4, ap.17, jud. Tulcea, deţinut în proprietate de debitoare prin: întocmirea somaţiei în conformitate cu dispoz. art.497 C.pr.civilă şi dovada comunicării acesteia către debitor, întocmirea procesului-verbal de situaţie supra imobilului situat în or. Măcin……… în cf. cu dispoz. art.496 C.pr.civilă, dovada înscrierii somaţiei la cartea funciară, conform art.497 C.pr.civilă;

– obligarea intimatului B.E.J.”AB ” , în temeiul art.404 alin.1/1 C.pr.civilă, la plata unei amenzi al cărei cuantum îl lasă la aprecierea instanţei;

– obligarea intimatului AG la plata cheltuielilor de judecată constând din taxă de timbru , timbru judiciar, onorariu avocaţial şi orice alte cheltuieli aferente soluţionării cauzei.

Prin sentinţa civilă nr.653/23 octombrie 2008 Judecătoria Tulcea, a respins contestaţia la executare formulată de reclamanta contestatoare, ca rămasă fără obiect.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că aceasta este rămasă fără obiect cât timp, în timpul procesului debitorul AG a achitat întreg debitul cu recipisa de consemnare nr.295772/04.09.2008, iar însăşi creditoarea a solicitat expres executorului judecătoresc să ia act de renunţarea la executarea silită ca urmare a recuperării debitului.

Împotriva acestei sentinţei civile în termen legal a formulat recurs contestatoarea S.C. MC SRL Constanţa, criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală sub aspectul obligării intimatului AG la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de investirea instanţei.

Examinând hotărârea atacată sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.

Astfel, deşi prin contestaţia la executare formulată, recurenta contestatoare a avut şi un capăt de cerere privind obligarea intimatului AG la plata cheltuielilor de judecată, instanţa de fond a omis a se pronunţa asupra acestora.

Din actele dosarului rezultă că, aceste cheltuieli de judecată constau în taxă timbru 8 lei şi timbru judiciar 5 lei, fără a exista dovada plăţii unui onorariu avocaţial la instanţa de fond.

Pentru aceste considerente, urmează a admite recursul şi a modifica hotărârea atacată în parte în sensul că, va fi obligat intimatul AG la plata sumei de 8,5 lei reprezentând cheltuieli de judecată la instanţa de fond, către recurenta contestatoare.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii, ca fiind legale şi temeinice.

În temeiul art.274 C.proc.civ., va fi obligat intimatul AG la plata sumei de 59,50 lei cu titlul de cheltuieli de judecată către recurentă.

Etichete: