Top

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 1699/270/2010 contestaţie la executare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1154

Şedinţa publică din data de 06.04.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ……

GREFIER – ….

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe contestatorul ….., în contradictoriu cu intimata …, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat …, pentru contestator, lipsind părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Nefiind cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul asupra excepţiei prescrierii dreptului de a cere executarea silită şi pe fondul cauzei:

Avocat …… solicită admiterea excepţiei prescrierii dreptului de a cere executarea silită, admiterea contestaţiei la executare, anularea somaţiei şi a tuturor actelor de executare. Solicită cheltuieli de judecată şi restituirea taxei judiciare de timbru. Precizează că art. 405 Cod de procedură civilă prevede că dreptul de a cere executarea silită se prescrie în trei ani de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită. Sentinţa civilă nr. 1992 a rămas definitivă la data de 10.07.2006, termenul de 3 ani s-a împlinit aşadar la data de 10.07.2009. Somaţia şi procesele verbale sunt încheiate la data de 18.02.2010, după împlinirea termenului de prescripţie.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 5.03.2010 sub nr. 1699/270/2010, contestatorul ….., domiciliat în ……, a chemat în judecată pe intimata ……, cu domiciliul ales în ……, formulând contestaţie la executare împotriva executării silite împotriva oricărui act de executare, împotriva somaţiei nr. 352 din 18.02.2010 a executorului judecătoresc Tabarcea Alexandru, împotriva procesului verbal de stabilire a onorariului şi a cheltuielilor de executare, întocmit la 18.02.2010 de către acelaşi executor judecătoresc, împotriva procesului verbal de compensare sume, întocmit la 18.02.2010 de către acelaşi executor judecătoresc, toate din dosarul nr. 352/E/2009 al B.E.J. Tabarcea Alexandru.

În motivare se arată că este prescris dreptul de a cere executarea silită, deoarece acest drept se prescrie în 3 ani de la naşterea sa. Prin împlinirea termenului de prescripţie, orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. Hotărârea judecătorească dobândeşte caracter executoriu din momentul rămânerii definitive.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 376, 377, 405 Cod de procedură civilă.

Cererea a fost timbrată cu 194 lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

Intimata, deşi a fost legal citată, nu s-a prezentat în instanţă, nu şi-a angajat apărător, nu a depus întâmpinare.

Contestatorul a depus la dosar: somaţia nr. 352/E/2009/18.02.2010, dovada comunicării somaţiei, sentinţa civilă nr. 1992/10.07.2006 a Judecătoriei Oneşti, procesul verbal de compensare sume, procesul verbal de stabilire a onorariului şi a cheltuielilor de executare, adresă emisă de Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău.

Din oficiu, instanţa a solicitat executorului judecătoresc Tabarcea Alexandru, dosarul de executare silită nr. 352/E/2009.

În baza art. 167 Cod de procedură civilă, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 137 Cod de procedură civilă, instanţa va da rezolvare, mai întâi, excepţiei prescrierii executării silite.

Potrivit art. 405 al. 1 Cod de procedură civilă, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Alineatul al 2-lea prevede că termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.

Titlul executoriu, în speţă, este sentinţa civilă nr. 1992/10.07.2006 pronunţată în dosarul nr. 7962/2005 al Judecătoriei Oneşti, rămasă irevocabilă, ca urmare a respingerii recursului prin decizia civilă nr. 107/2.02.2007 a Tribunalului Bacău.

În conformitate cu dispoziţiile art. 405 al. 2 Cod de procedură civilă, dreptul de a cere executarea silită s-a născut la data de 2.02.2007, dată de la care a început să curgă şi termenul de prescriere a executării silite.

Verificând dosarul de executare nr. 352/E/2009, instanţa constată că creditoarea …….. a solicitat instanţei învestirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 1992/10.06.2006 a Judecătoriei Oneşti. Cererea a fost formulată la data de 5.02.2009 şi a făcut obiectul dosarului nr. 708/270/2009 al Judecătoriei Oneşti, fiind admisă prin încheierea din 12.02.2009.

La data de 9.12.2009, creditoarea cere executorului judecătoresc punerea în executare silită a titlului executoriu de mai sus. Executorul judecătoresc Tabarcea Alexandru a solicitat, la data de 9.12.2009, încuviinţarea executării silite, cerere care a făcut obiectul dosarului nr. 8129/270/2009 al Judecătoriei Oneşti. Prin încheierea din 12.01.2010, cererea de încuviinţare a executării silite a fost admisă. Ca urmare, executorul judecătoresc a alcătuit dosarul de executare nr. 352/E/2009.

Aşa cum s-a mai arătat, pentru creditoare dreptul de a cere executarea silită a titlului executoriu s-a născut la data de 2.02.2007 (când sentinţa civilă a devenit irevocabilă), iar aceasta a solicitat executorului judecătoresc punerea în executare silită a hotărârii judecătoreşti la data de 9.12.2009, deci, înlăuntrul termenului de 3 ani prevăzut de art. 405 al. 1 Cod de procedură civilă.

Faţă de cele de mai sus, excepţia va fi respinsă.

Pe fondul cauzei, instanţa va reţine următoarea situaţie de fapt:

Creditoarea ……….. a solicitat instanţei învestirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 1992/10.06.2006 a Judecătoriei Oneşti. Cererea a fost formulată la data de 5.02.2009 şi a făcut obiectul dosarului nr. 708/270/2009 al Judecătoriei Oneşti, fiind admisă prin încheierea din 12.02.2009.

La data de 9.12.2009, creditoarea cere executorului judecătoresc punerea în executare silită a titlului executoriu de mai sus. Executorul judecătoresc Tabarcea Alexandru a solicitat, la data de 9.12.2009, încuviinţarea executării silite, cerere care a făcut obiectul dosarului nr. 8129/270/2009 al Judecătoriei Oneşti. Prin încheierea din 12.01.2010, cererea de încuviinţare a executării silite a fost admisă. Ca urmare, executorul judecătoresc a alcătuit dosarul de executare nr. 352/E/2009.

Ulterior, executorul judecătoresc s-a adresat Primăriei municipiului ………, pentru a afla bunurile (mobile şi imobile) cu care este înscris debitorul ….. şi Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău, pentru actualizarea debitului în conformitate cu rata inflaţiei.

La data de 18.02.2010, executorul judecătoresc a încheiat procesul verbal de stabilire a onorariului, a cheltuielilor de executare, procesul verbal de compensare sume şi somaţia nr. 352, toate fiind comunicate debitorului …….

La analiza din oficiu a actelor de executare silită emise până la acest moment, instanţa constată că au fost întocmite cu respectarea normelor legale în materie.

Pentru aceste motive, contestaţia la executare va fi respinsă şi vor fi menţinute formele de executare din dosarul nr. 352/E/2009 al executorului judecătoresc Tabarcea Alexandru.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţia prescrierii.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul ….., domiciliat în ….. împotriva intimatei ……., cu domiciliul ales în ……..

Menţine formele de executare din dosarul nr. 352/2009 al executorului judecătoresc Tabarcea Alexandru.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.04.2010.

Etichete: