Top

Contestatie la executare

Judecătoria Moineşti Judecător: Carmen Anemaria Groapă Sentinţa civilă nr.1313 din 27 aprilie 2011

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul …/260/2011 contestatoarea C.P.S. a formulat contestaţie la executarea silită în contradictoriu cu intimaţii M.B.D.V. şi C.P.Ş. solicitând anularea publicaţiilor de vânzare din data de …. şi a tuturor actelor şi formelor de executare silită iniţiate în cadrul dosarului de executare ……/2010 al BEJ ….

In motivare se arată că la cererea creditorului M.B.D.V. s-a pornit executarea silită împotriva debitorului C.P.Ş. şi s-au emis publicaţiile de vânzare, stabilindu-se totodată termen pentru vânzarea la licitaţie a bunurilor debitorului, respectiv un apartament şi suprafaţa de 2790 mp teren intravilan în …. Se arată de asemenea că bunurile pentru care s-a pornit executarea sunt bunuri comune ale sale şi intimatului C.P.Ş., iar datoria este una personală a acestuia din urmă, neexistând un raport obligaţional între contestatoare şi intimatul creditor.

Acţiunea este întemeiată în drept pe dispoziţiile 399 şi urm. din Codul de procedură civilă şi 33 Cod familiei.

Intimatul depune întâmpinare, prin care solicită respingerea acţiunii ca lipsită de obiect, întrucât nu s-a mai continuat executarea, şi s-a promovat în paralel o acţiune de partaj bunuri comune ale celor doi soţi. Pe fond se solicită respingerea acţiunii ca nefondată raportat la acelaşi motiv. Se solicită de asemenea neobligarea intimatului la cheltuieli de judecată, întrucât nu a avut cunoştinţă de faptul că bunurile sunt comune.

Din oficiu, instanţa a efectuat adresă la executorul judecătoresc, pentru a anexa la dosar o copie a dosarului de executare.

In cauză au fost depuse acte, s-a dispus ataşarea dosarului de executare în copie certificată, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

In fapt, prin actul de împrumut autentificat sub numărul … la BNP .., intimatul a împrumutat debitorul C.P.Ş. cu suma de 30 000 euro, cu scadenţă la data de …. raportat la depăşirea termenului scadent, creditorul s-a adresat executorului judecătoresc şi astfel s-a format dosarul de executare …/2010 1a BEJ … care a dispus începerea actelor de executare imediat ce instanţa a încuviinţat executarea.

După cum rezultă din contractul de împrumut, raportul juridic obligaţional poartă între M.B.D.V. şi C.P.Ş., astfel că în lipsa altor precizări, debitul este personal al debitorului.

Potrivit contractelor de vânzare …(fila 9) şi …, cele două bunuri executate silit sunt bunuri comune ale celor doi soţi.

2

Conform art.33 alin. 1 Cod familiei bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unui dintre soţi, iar conform art.493 alin.l Cod procedură civilă, creditorul are obligaţia de a cere mai întâi partajarea bunurilor comune, urmând a executa ulterior silit ce s-a atribuit debitorului lor, sau pot urmări cota parte determinată a debitorului lor.

In aceste condiţii instanţa apreciază că executarea silită a încălcat norme imperative, şi chiar în condiţiile în care ea nu mai continuă, actele întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor legale trebuie sancţionate cu nulitatea.

Faţă de considerentele sus expuse urmează să admită contestaţia la executare formulată de contestatoarea C.P.S., cu domiciliul în …, în contradictoriu cu intimaţii M.B.D.V., domiciliat în … şi C.P.Ş., domiciliat în …

Va dispune anularea formelor de executare din dosarul …/2010 întocmit de executor judecătoresc ….

Va obligă intimatul M.B.D.V. la de judecată către contestatoare, raportat la situaţia că acesta a căzut în pretenţii, în considerarea art.274 Cod procedură civilă.

Etichete: