Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

dosar nr. 5287/270/2008

din 17.11.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3549

Şedinţa publică din data de 16.12.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE –NATALIA – PETRONELA VÂLCU

GREFIER – MARIANA GHIHANIŞ

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru contestaţie la executare, formulată de contestatoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău – A.F.P. Oneşti, împotriva intimaţilor B. I. ş.a.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns c.j. D.O. pentru contestatoare, lipsă fiind intimaţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, reprezentantul contestatoarei depune la dosar titlul executoriu, aşa cum i s-a pus în vedere la termenul anterior.

Instanţa acordă cuvântul pentru formulare de probe.

C.j. D. O. pentru contestatoare formulează proba cu înscrisurile existente deja la dosarul cauzei.

Instanţa încuviinţează proba cu înscrisuri ca fiind utilă soluţionării cauzei şi, nemaifiind cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri pe fond.

C.j. D. O. pentru contestatoare, solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, având în vedere motivele menţionate în cererea de chemare în judecată şi probate cu înscrisurile depuse la dosar.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că prin contestaţia la executare formulată de contestatoarea A.F.P. Oneşti i-a chemat în judecată pe intimaţii B.E.J. P. V. şi B. I. solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să anuleze actele de executare efectuate în dosarul nr.124/2008 al executorului judecătoresc P. V., suspendarea executării începute în dosarul de mai sus.

Contestaţia la executare nu este supusă taxei judiciare conform art.229 din O.G. nr.92/2003 iar în motivare contestatoarea arată că debitorul B. I. este debitor bugetar, împotriva lui fiind emise titlurile executorii 559-566/6.III.2006. A mai arătat contestatoarea că împotriva debitorului B.I. a început executarea silită din data de 6.III.2006, potrivit dispoziţiilor O.G. nr.92/2003.

La dosarul cauzei contestatoarea a depus: titlurile executorii 559-566/6.III.2006, actele de executare 240/2006 ale contestatoarei.

Contestatoarea a invocat dispoziţiile art.136 al.9 din O.G. nr.92/2003.

În temeiul prevăzut de lege intimatul B.E.J. P.V. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca fiind rămasă fără obiect întrucât creditorul a renunţat la vânzarea imobiliară a imobilului proprietatea debitorului B.I.

Intimatul nu a invocat temei juridic.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile care au fost depuse la dosarul cauzei.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 20.XI.2008 executorul judecătoresc P.V. a început executarea silită împotriva debitorului-intimat B.I., în baza titlului executoriu: contractul de împrumut autentificat sub nr.7683/4.VII.2006 iar la data de 6.III.2006 contestatoarea A.F.P. Oneşti a început executarea silită împotriva debitorului bugetar-intimat B.I., în baza titlurilor executorii fiscale 559-566/6.III.2008. Deci, împotriva intimatului se efectuează în acelaşi timp două executări silite.

Art.136 al.9 din O.G. nr.92/2003 dispune că „în cazul în care asupra aceloraşi venituri şi bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creanţe fiscale, cât şi pentru titluri ce se execută în condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se face, potrivit dispoziţiilor prezentului cod, de către organele prevăzute de acesta”.

Din analiza actelor dosarului de executare nr.240/2006 al contestatoarei şi 124/2008 al B.E.J. P.V. rezultă că asupra veniturilor şi bunurilor debitorului-intimat B.I. se desfăşoară simultan executarea silită pentru realizarea creanţelor fiscale şi pentru titluri ce se execută în condiţiile prevăzute de codul de procedură civilă.

Intimatul B.E.J. P.V. a depus la dosar cererea creditorului intimatului B.I. prin care a arătat că renunţă deocamdată la urmărirea imobiliară a ultimului şi procesul-verbal de constatare nr.124/20.XI.2008 potrivit căruia executorul judecătoresc arată că va continua executarea silită la o dată ulterioară, când contestatoarea îi va comunica stingerea datoriei debitorului B.I. sau că s-a declanşat procedura de vânzare la licitaţie. Analizând dispoziţiile art.136 al.2 din O.G. nr.92/2003 instanţa constată nu executarea silită începută la cererea creditorului T.C. nu mai poate fi continuată de executorul judecătoresc, ci urmează a fi efectuată de către contestatoare.

Faţă de situaţia că dispoziţiile art.136 al.9 din O.G. nr.92/2003 dispun că în situaţia în care se efectuează simultan împotriva aceluiaşi debitor, două executări silite din care doar una pentru realizarea creanţelor bugetare, executarea silită a tuturor titlurilor din cele două executări se face de către organele de executare ale AFP, instanţa va înlătura concluziile întâmpinării şi va constata că este fondată contestaţia la executare.

Faţă de considerentele expuse, în temeiul art.136 al.9 din O.G. nr.92/2003 va admite contestaţia la executare formulată şi va anula toate actele de executare efectuate în dosarul nr.124/2008 al B.E.J. P.V.

Art.403 al.1 din Codul de procedură civilă dispun că până la soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa competentă poate suspenda executarea silită începută.

Ca urmare a anulării actelor de executare din dosarul nr.124/2008 al B.E.J. P.V., instanţa va suspenda executarea silită începută în acest dosar, în temeiul art.403 al.1 Cod procedură civilă, până la finalizarea executării silite începută în dosarul 240/2006 al contestatoarei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea Administraţia Finanţelor Publice Oneşti în contradictoriu cu intimaţii: Biroul Executorului Judecătoresc P.V. şi B.I., domiciliat în Oneşti, …, jud.Bacău.

Anulează actele de executare efectuate în dosarul nr.124/2008 al executorului judecătoresc P. V.

Suspendă executarea silită începută în dosarul de mai sus până la finalizarea executării silite începută de contestatoare în dosarul de executare nr.240/6.III.2006.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.XII.2008.

P R E Ş E D I N T E , G R E F I E R ,

Red. N.P.V. – 19.12.2008

Tehnored. C.M. – 19.12.l2008

Etichete: