Top

Majorare pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 761 din 10 martie 2009

?????

Prin acţiunea înregistrata la Judecătoria Tulcea sub nr. ../327/2009 din 27-01-2009 reclamanta ,, SIBEL, domiciliată în comuna ,,,, judeţul Tulcea,, a chemat in judecata pe pârâtul ,,, REŞAT, domiciliat în comuna …, judeţul Tulcea, pentru a se dispune majorarea cuantumului pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civila nr. .. din 28-02-20058 pronunţată de Judecătoria Tulcea.

A arătat reclamanta ca prin sentinţa civila mai sus menţionata pârâtul a fost obligat la plata sumei de 77,5 lei pentru întreţinerea minora … FILIZ-MERIEN, născută la data de .., ţinându-se seama de veniturile obţinute de pârât la aceea dată si ca ulterior aceste venituri, precum si nevoile minorilor s-au modificat, situaţie in care se impune modificarea cuantumului pensiei de întreţinere, arătând totodată că pârâtul lucrează în prezent la SC AGRICOLA PADANA cu sediul în comuna …, judeţul Tulcea.

In susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: copia sentinţei civile nr. 84/15-01-2002 a Judecătoriei Tulcea, copie certificat de naştere seria N.Z nr.449788, copie de pe cartea de identitate a reclamantei, precum şi copia sentinţei civile nr…/28-02-2005 a Judecătoriei Tulcea.

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat în faţa instanţei, dar nu a depus la dosar întâmpinare.

S-a solicitat de la locul de muncă al pârâtului, indicat de reclamantă, SC AGRICOLO PAPADANA …, veniturile pe care le-a realizat pârâtul …. Reşat în ultimele şase luni, relaţiile fiind comunicate prin adresa 7/10-02-2009 (ataşată la fila 10 din dosar).

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, cererea reclamantei va fi admisă având în vedere următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.94 din Codul Familiei întreţinerea este datorată in raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere funcţie de aceste criterii după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.

Aşadar, instanţa va admite cererea şi în consecinţă va majora cuantumul pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. ../2005 a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorei Filiz-Meriem, născută la …, de la 77,5 lei la 124 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 27.01.2009 şi până la majoratul minorei.

Etichete: