Top

MAJORARE PENSIE INTRETINERE

SENTINŢA CIVILA Nr. 893

Şedinţa publică de la 24 Martie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr…/327/2009 din 14.01.2009 reclamanta …, în calitate de reprezentant legal al minorei .., a chemat în judecată pe pârâtul …. pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr.1333/2006 a Judecătoriei Tulcea. Mai arată că solicită majorarea pensiei în funcţie de venitul minim pe economie.

În susţinerea acţiunii s-au depus copia sentinţei civile nr. 1333/2006 a Judecătoriei Tulcea, copia certificatului de naştere al minorei şi acte medicale privind pe minoră.

Pârâtul, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus intampinare.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, precum şi faţă de împrejurarea că se solicită modificarea cuantumului pensiei de întreţinere în funcţie de venitul minim pe economie, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmând a o admite şi a dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin s.c. nr. 1333/2006 a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorei … Larisa, ns. la 15 mai 1999 de la 82,5 lei la 150 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 14.01.2009 şi până la majoratul minorei.

Etichete:

MAJORARE PENSIE INTRETINERE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 760 din 10 martie 2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la nr…./327/2009 din 26-01-2009 reclamanta .. GEORGETA, domiciliată în Tulcea, str. Comerţului, a chemat în judecata pe pârâtul … IOAN, domiciliat în Tulcea, str.Mircea Vodă, pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. 287 din 05-02-2008 a Judecătoriei Tulcea în favoarea minorei .. Mihaela, născută la …, deoarece suma de 125 lei lunar a fost stabilită ţinându-se seama de venitul minim pe economie la aceea dată si că ulterior aceste venituri, precum si nevoile minorului s-au modificat, situaţie în care se impune modificarea cuantumului pensiei de întreţinere.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: copia sentinţei civile nr…/05-02-2008 a Judecătoriei Tulcea, copia certificatului de naştere reclamantei şi a cărţii de identitate, precum şi copia certificatului de naştere al minorei seria NX nr.996179, copia certificatului de căsătorie.

Reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întreţinere în raport de venitul minim pe economie din prezent, întrucât pârâtul nu are un loc de muncă.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmează a o admite şi se va dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. ../2008 a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorei Mihaela, născută la data de … de la 125 lei la 150 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 26.01.2009 şi până la majoratul minorei.

Etichete:

Majorare pensie intretinere

SENTINŢA CIVILA Nr. 892

Şedinţa publică de la 24 Martie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr…/327/2009 din 12.01.2009 reclamanta …, în calitate de reprezentant legal al minorei …, a chemat în judecată pe pârâtul … pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. 3747/21.12.2007 a Judecătoriei Tulcea. Mai arată că solicită majorarea pensiei în funcţie de venitul minim pe economie.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: copiile sentinţei civile nr.3747/21.12.2007 şi nr. 3337/05.dec.2008 ale Judecătoriei Tulcea,copiile cărţilor de identitate ale reclamantei şi ale minorei ..

Pârâtul, legal citat, a depus întâmpinare , învederând că începând cu data de 11.02.2009 nu mai are loc de muncă.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, precum şi faţă de împrejurarea că se solicită modificarea cuantumului pensiei de întreţinere în funcţie de venitul minim pe economie, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmând a o admite şi a dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 3337/2008 a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorei …., ns. la 13.10.1994, de la 135 lei la 150 lei lunar începând cu data introducerii acţiunii, 12.01.2009 şi până la majoratul minorei,

Etichete:

Majorare pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 775

Şedinţa publică de la 10.03.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ………, la data de ………., sub nr. ………., reclamanta …………., domiciliată în ………….., a chemat în judecată pe pârâtul ……………, domiciliat în …………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună majorarea cuantumului pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul, în raport de veniturile pe care acesta le realizează.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în prezent urmează cursurile Universităţii „……………” ……… – Filiala …….., şi că nu cunoaşte care este ultimul loc de muncă al pârâtului.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar, în copie, sentinţa civilă nr. ………. şi sentinţa civilă nr. ……….. ale Judecătoriei ………, certificatul de naştere al reclamantei, cupon mandat poştal nr. ……….. şi nr. ……..şi adeverinţa nr. ……… eliberată de Universitatea „……….” ………

Cererea nu este motivată în drept.

Pârâtul, prezent în instanţă, la termenul de judecată din ……., a învederat că nu este acord cu acţiunea, motivat de faptul că în prezent nu beneficiază de un venit permanent şi, mai mult, reclamanta realizează venituri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ……../…….., pronunţată de Judecătoria …….., pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantei, în cuantum de ………. lei din venitul său lunar net, cuantum care prin sentinţa civilă nr. …………. pronunţată de aceeaşi instanţă, a fost majorat la ……….. lei.

Potrivit art. 101 din Codul Familiei părinţii sunt datori să îngrijească de copil, ei sunt obligaţi să crească copilul îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

Articolul 94 din acelaşi cod, arată că întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui care o primeşte.

Având în vedere dispoziţiile legale mai sus arătate, se constată că cererea reclamantei de a i se presta întreţinere de către tatăl său este întemeiată, susţinerile acestuia din urmă cum că reclamanta realizează venituri din munca prestată în străinătate nefiind probate.

Relativ la cuantumul obligaţiei de întreţinere, cum în cauza de faţă nu s-a dovedit că debitorul obţine venituri de natură salarială dar nici împrejurarea că acesta se află în imposibilitatea de a obţine câştiguri din muncă, instanţa urmează ca la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, să ţină seama de nivelul venitului minim pe economie, în prezent de 600 lei.

Faţă de cele mai sus arătate, instanţa va admite cererea reclamantei şi va majora cuantumul pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului în favoarea reclamantei, de la ………. lei lunar la ………. lei lunar, începând cu data introducerii cererii, …….., şi până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Etichete:

Majorare pensie intretinere

SENTINTA CIVILĂ NR.670 din 02 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi inregistrată sub nr. …/327/2008 reclamanta … l-a chemat in judecată pe pârâtul .. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunta sa se dispună majorarea pensiei de intretinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinta civilă nr. 3745/10 dec.2006 a Judecătoriei Tulcea intrucât intre timp pensia pârâtul care a stat la baza stabilirii obligatiei de intretinere s-a majorat.

In sustinerea actiunii s-au depus la dosar următoarele inscrisuri, in copie, sentinta civilă nr.2187/8 sept.2003,reteta medicală, sentinta civilă nr. 3745/19.dec.2006 a Judec. Tulcea, cupon pensie pârât, adeverinta medicala eliberata reclamantei.

Pârâtul legal citata nu s-a prezentat şi nici nu a formulat intâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea reclamantei este intemeiată. Astfel,potrivit art.41 alin.1 Cod familie, soţii îşi datorează intretinere până la desfacerea căsătoriei:Mai mult decât atât, obligatia de intretinere persistă şi după desfacerea căsătoriei in unele situaţii precizate de art. 41 al.2 cod familie.

In ce priveşte cuantumul acestei obligaţii, in lipsa unor precizări speciale in textele legale, se aplică cota prevăzută de art. 41 al.3 cod familie şi anume 1/3 din venitul net din muncă al soţului obligat la plata întreţinerii.

Cum in cauza s-a făcut dovada stării de nevoie in care se află reclamanta prin adeverinţa medicală aflată la fila 10 precum şi a veniturilor din pensie pe care le-a obţinut pârâtul în ultimele 6 luni, instanţa urmează a admite acţiunea si a majora pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 3745/2006 a Judecătoriei Tulcea de la 110 lei la 273,89 lei lunar începând cu data introducerii acţiunii 2.12.2008 şi până la încetarea stării de nevoie.

Etichete:

Majorare pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 761 din 10 martie 2009

?????

Prin acţiunea înregistrata la Judecătoria Tulcea sub nr. ../327/2009 din 27-01-2009 reclamanta ,, SIBEL, domiciliată în comuna ,,,, judeţul Tulcea,, a chemat in judecata pe pârâtul ,,, REŞAT, domiciliat în comuna …, judeţul Tulcea, pentru a se dispune majorarea cuantumului pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civila nr. .. din 28-02-20058 pronunţată de Judecătoria Tulcea.

A arătat reclamanta ca prin sentinţa civila mai sus menţionata pârâtul a fost obligat la plata sumei de 77,5 lei pentru întreţinerea minora … FILIZ-MERIEN, născută la data de .., ţinându-se seama de veniturile obţinute de pârât la aceea dată si ca ulterior aceste venituri, precum si nevoile minorilor s-au modificat, situaţie in care se impune modificarea cuantumului pensiei de întreţinere, arătând totodată că pârâtul lucrează în prezent la SC AGRICOLA PADANA cu sediul în comuna …, judeţul Tulcea.

In susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: copia sentinţei civile nr. 84/15-01-2002 a Judecătoriei Tulcea, copie certificat de naştere seria N.Z nr.449788, copie de pe cartea de identitate a reclamantei, precum şi copia sentinţei civile nr…/28-02-2005 a Judecătoriei Tulcea.

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat în faţa instanţei, dar nu a depus la dosar întâmpinare.

S-a solicitat de la locul de muncă al pârâtului, indicat de reclamantă, SC AGRICOLO PAPADANA …, veniturile pe care le-a realizat pârâtul …. Reşat în ultimele şase luni, relaţiile fiind comunicate prin adresa 7/10-02-2009 (ataşată la fila 10 din dosar).

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, cererea reclamantei va fi admisă având în vedere următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.94 din Codul Familiei întreţinerea este datorată in raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere funcţie de aceste criterii după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.

Aşadar, instanţa va admite cererea şi în consecinţă va majora cuantumul pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. ../2005 a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorei Filiz-Meriem, născută la …, de la 77,5 lei la 124 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 27.01.2009 şi până la majoratul minorei.

Etichete:

Majorare pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 505

Şedinţa publică de la 16.02.2009

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tulcea, sub nr. ……………., la data de ……….., reclamanta …………., domiciliată în …………., a chemat în judecată pârâtul …………, domiciliat în …………. solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul în favoarea minorului ……….., născut la data de ……….

În motivarea cererii, reclamanta a arătat în prezent pârâtul realizează venituri mai mari decât cele avute în vedere la stabilirea pensiei de întreţinere.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a arătat că obţine un venit net lunar de 1080 lei, şi nu de 2300 euro, aşa cum a susţinut reclamanta în cererea de chemare în judecată.

Instanţa a solicitat S.C. ………. S.R.L. Constanţa, relaţii cu privire la veniturile pe care le realizează pârâtul, relaţii ce au fost înaintate la dosarul cauzei la data de …………. (filele 34-47 din dosar).

Analizând actele si lucrările dosarului în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată ca cererea reclamantei este neîntemeiata având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art.94 Cod Familie, instanţa judecătorească poate mari sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte

Din interpretarea textului de lege mai sus arătat rezultă ca majorarea pensiei de întreţinere este condiţionată şi de creşterea veniturilor realizate de persoana obligata să presteze întreţinerea.

În cauză, prin sentinţa civilă ……../………. pronunţată de Judecătoria Tulcea, a fost majorat cuantumul pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul în favoarea minorului ……….., născut la data de ………., de la 148,60 lei la suma 214,60 lei.

În prezent, pârâtul realizează un venit net mediu lunar de 800 lei, astfel cum rezultă din statele de plată existente la dosarul cauzei (filele 34-47). Aşadar, 1/4 din acest câştig, respectiv 200 lei este potrivit art. 94 alin. 3 C. familiei destinată întreţinerii pe care acesta trebuie să o acorde minorului, cuantum sub nivelul pensiei stabilită de către instanţă prin sentinţa civilă mai sus arătată.

Concluzionând că veniturile pârâtului nu justifică majorarea obligaţiei de întreţinere ce-i revine acestuia, cererea reclamantei va fi respinsă ca nefondată.

Etichete:

Majorare pensie intretinere

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 589

Prin cererea înregistrata la …., la data de …. sub nr……, reclamanta …. domiciliata în …., în calitate de reprezentanta legala a minorei …. a chemat în judecata pe pârâtul …., domiciliat în …., solicitând instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna majorarea cuantumului pensiei de întretinere la care acesta a fost obligat în favoarea minorei …., nascuta la data de …..

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. … pronuntata de …., s-a admis actiunea formulata de catre reclamanta, constatându-se ca pârâtul …., este tatal minorei .., acesta fiind obligat la plata unei pensii de întretinere la acea vreme în suma de …., tinându-se seama ca atunci pârâtul nu avea un loc de munca, începând cu data de … si pâna la majoratul minorei. A mai aratat reclamanta ca de atunci si pâna în prezent, pârâtul, desi nu a solicitat majorarea pensiei, nu s-a achitat de obligatia stabilita. A mai aratat reclamanta ca nevoile minorului au crescut fata de cele avute în vedere la pronuntarea hotarârii sus mentionate, precum si posibilitatile materiale ale pârâtului, acesta având în prezent un loc de munca.

În sustinerea actiunii s-au depus la dosar în copie, sentinta civila nr. …..pronuntata de …., precum si alte înscrisuri (filele …..).

La dosar s-au depus relatii cu privire la veniturile pârâtului, relatii ce au fost comunicate cu adresa nr. … emisa de .. (fila …).

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat în instanta si a precizat ca este de acord cu actiunea formulata de reclamanta, dar la stabilirea cuantumului pensiei de întretinere sa se tina cont de faptul ca mai are doi copii minori în întretinere.

Examinând cererea în raport de actele dosarului si de dispozitiile legale incidente în cauza, instanta constata ca aceasta este întemeiata având în vedere urmatoarele considerente:

Prin sentinta civila nr. … pronuntata de …., pârâtul a fost obligat sa plateasca minorei …., pensie de întretinere în suma de ….. lei lunar, începând cu data de …. si pâna la majoratul acesteia.

Potrivit art.94 C.Fam., întretinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmeaza a o plati, instanta judecatoreasca putând mari sau micsora dupa cum se schimba mijloacele celui care da întretinerea sau nevoia celui care o primeste.

Cum în cauza de fata, cu adresa nr. …. (fila ….din dosarul cauzei) s-a dovedit ca veniturile realizate în prezent de catre pârât sunt mai mari decât cele avute în vedere la pronuntarea sentintei civile mai sus aratate, si având în vedere ca nevoile unui minor sunt în permanenta crestere, instanta urmeaza a admite cererea reclamantei.

Pe cale de consecinta, instanta va admite actiunea formulata de catre reclamanta …., în calitate de reprezentanta legala a minorei ….., în contradictoriu cu pârâtul …., având ca obiect majorare pensie de întretinere si va dispune majorarea pensiei de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea minorei …, nascuta la …, prin sen.civ.nr….. a …., de la … de lei … la …., lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorei.

În conformitate cu dispozitiile art. 274 C.p.c. va fi obligat pârâtul sa-i plateasca reclamantei suma de …..lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat, potrivit chitantei atasata la fila …..

Etichete:

Majorare pensie intretinere

Sen.civ.nr.454/2009

Majorare pensie intretinere

Sub numărul din s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către reclamanta prin care solicita, în calitate de reprezentant legal al minorului, majorarea pensiei de întreţinere la plata căreia a fost obligat pârâtul

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că până în prezent pârâtul a refuzat să acorde de bunăvoie întreţinere minorului, deşi până în luna a obţinut venituri din taximetrie, iar din până în prezent a obţinut venituri din activitatea de marinar.

În drept, au fost invocate disp.art.86 C.fam., art.94 C.fam. şi art.107 C.fam.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei copie de pe

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat în faţa instanţei şi a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei, ca nefondată, arătând că majorarea pensiei de întreţinere poate avea loc doar de la data formulării cererii de chemare în judecată iar nu retroactiv, aşa cum solicită reclamanta, întrucât există prezumţia că majorarea pensiei de întreţinere nu este necesară cât timp nu este cerută. A mai arătat pârâtul că începând cu sfârşitul lunii nu mai are calitatea de marinar şi deci nu mai obţine venituri din această activitate, situaţie în care nu se poate aprecia că posibilităţile sale materiale s-ar fi modificat, faţă de momentul stabilirii pensiei de întreţinere, prin hotărâre judecătorească. De asemenea, pârâtul a mai menţionat că, la câteva zile de la debarcare, a achitat pensia de întreţinere pentru perioada.

La dosarul cauzei pârâtul a depus fotocopie de pe o factură şi de pe

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de către reclamanta nu este întemeiată. Astfel, pentru a se putea dispune majorarea pensiei de întreţinere este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii, prima constând în creşterea nevoilor creditorului acestei obligaţii, iar cea de-a doua constând în creşterea veniturilor debitorului obligaţiei de întreţinere. Dacă în privinţa primei condiţii, aceasta este îndeplinită prin ipoteză, nevoile minorului crescând permanent, o dată cu vârsta, trebuie observat că, în ceea ce priveşte posibilităţile materiale ale pârâtului, nu a intervenit nici o modificare faţă de momentul la care s-a stabilit pensia de întreţinere în sarcina acestuia,. Astfel, în prezent acesta lucrează ca taximetrist independent, începând cu luna, iar până în acest moment nu există nici măcar o estimare a veniturilor acestuia, cât timp obligaţia de a depune la declaraţia privind venitul estimat expiră în, pârâtul nedepunând până în acest moment această declaraţie.

Bineînţeles că instanţa nu poate avea în vedere decât veniturile pe care pârâtul le-a realizat după momentul formulării cererii de chemare în judecată, întrucât doar de la acest moment se poate presupune că minorul a avut nevoie de majorarea pensiei de întreţinere. Este adevărat că veniturile pe care pârâtul le realizează din muncă, anterior cererii de chemare în judecată, pot fi avute în vedere la stabilirea sau majorarea pensiei de întreţinere, însă doar în măsura în care pârâtul păstrează acelaşi loc de muncă sau aceeaşi sursă de venituri şi după ce este chemat în judecată, situaţie care nu este incidentă în prezenta cauză.

Cu alte cuvinte, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere prin raportare la veniturile pe care acesta le-a realizat ca marinar ar crea o situaţie incorectă pentru acesta, cât timp în prezent pârâtul nu mai realizează astfel de venituri iar la momentul când le-a realizat reclamanta nu a solicitat majorarea pensiei de întreţinere.

În acelaşi context, faptul că prezenta acţiune a fost promovată pe data de iar pârâtul şi-a încetat activitatea este real, dar nu are nici o relevanţă în privinţa majorării pensiei de întreţinere, întrucât salariul echivalent unei zile de lucru nu poate sta la baza calculării pensiei de întreţinere, şi oricum, suma rezultată ar fi cu mult sub valoarea actuală a pensiei de întreţinere, lunar.

Etichete:

Majorare pensie întreţinere

Dosar nr. 4155/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Sub numărul 4155/327/2008 din 01.09.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea cererea formulată de către reclamanta UA, domiciliată în Tulcea, ……….. , prin care solicita, în calitate de reprezentantă legală a minorei CEC, ca, în contradictoriu cu pârâtul CM , domiciliat în Tulcea, …, să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la plata căreia acesta a fost obligat prin sentinţa civilă nr.1092/09.05.2002 a Judecătoriei Tulcea.

Prin sentinţa civilă nr.4155/327/2008 Judecătoria Tulcea a respins plângerea formulată de reclamantă, ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că acţiunea formulată de către reclamanta UA nu este întemeiată. Astfel, prin sentinţa civilă nr.1092/09.05.2002 a Judecătoriei Tulcea pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei CEC, nu prin stabilirea unei sume ci prin stabilirea unei fracţii de 1/4 din veniturile sale nete lunare. In aceste condiţii, nu poate avea loc o majorare a pensiei de întreţinere cât timp instanţa nu a stabilit un cuantum al acestei pensii, ce ar fi putut varia în funcţie de modificarea veniturilor pârâtului, ci a stabilit o fracţie de 1/4, din veniturile pârâtului, acestea reprezentând plafonul maxim la care debitorul obligaţiei de întreţinere poate fi obligat faţă de un singur minor.

Mai mult decât atât, nici această fracţie de 1/4 din veniturile pârâtului nu concordă cu situaţia de fapt, deoarece pârâtul mai are în întreţinere doi copii aşa cum rezultă din certificatele de naştere depuse la dosar, copii născuţi înainte de pronunţarea sentinţei civile nr.1092/09.05.2002 a Judecătoriei Tulcea, ceea ce face ca minora CEC să fie îndreptăţită la o pensie de doar 1/6 din veniturile pârâtului. Cu atât mai mult, deci, acţiunea reclamantei apare ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, a formulat recurs reclamanta UA, criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

Arată în esenţă recurenta că, în mod greşit a reţinut instanţa de fond că pensia de întreţinere stabilită în favoarea sa a fost prin stabilirea unei fracţii de 1/4 din veniturile nete lunare ale intimatului pârât, când în realitate sentinţa civilă nr.1092/9.05.2002 a Judecătoriei Tulcea a fost modificată prin decizia civilă nr.385/14.08.2002 a Tribunalului Tulcea prin care s-a stabilit o pensie de întreţinere de 78,8 lei în favoarea minorei.

Examinând hotărârea atacată sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.

Astfel, prin sentinţa civilă nr.1092/9 mai 2002 pronunţată de Judecătoria Tulcea, a fost majorată pensia de întreţinere de la 803.000 lei vechi la l/4 din venitul net lunar al intimatului pârât CM . Această hotărâre a fost modificată prin decizia civilă nr.385/14.08.2002 pronunţată de Tribunalul Tulcea, în sensul că s-a redus pensia de întreţinere de la 1/4 lei lunar la 78,8 lei lunar în favoarea minorei CEC.

În raport de această din urmă hotărâre, cererea recurentei reclamante de majorare a pensiei de întreţinere este întemeiată, având în vedere şi faptul că veniturile intimatului pârât au crescut şi de asemenea şi nevoile minorei.

Pentru aceste considerente, având în vedere faptul că intimatul pârât mai are doi copii în întreţinere şi văzând şi disp.art.86 şi 94 din Codul familiei, urmează a admite recursul, şi a modifica hotărârea atacată în sensul că, se va admite acţiunea şi se va majora pensia de întreţinere de la suma de 78,8 lei lunar, la suma de 182,25 lei lunar la care va fi obligat pârâtul intimat CM , în favoarea minorei CEC, născută la data ……

Etichete: