Top

Plângere contravenţională

Dosar nr. 4425/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 65

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Tulcea la data de 15 septembrie 2008 şi înregistrată sub nr. 4425/327/2008, petenta DL a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria TL nr. 01315 din 18 iulie 2008.

Prin Sentinţa civilă nr. 3001 din 12 noiembrie 2008, Judecătoria Tulcea a admis excepţia tardivităţii plângerii şi a respins plângerea ca tardivă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 3001 din 12 noiembrie 2008, Judecătoria Tulcea a admis excepţia tardivităţii plângerii şi a respins plângerea ca tardivă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal seria TL nr. 01315 din data de 18 iulie 2008, petenta DL a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei deoarece la magazinul DI S.R.L, legumele şi fructele erau depozitate direct pe paviment produsele alimentare non-animală şi nu s-a făcut sortarea la manipularea produselor alimentare, cu încălcarea normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Procesul verbal a fost semnat de petentă la data săvârşirii contravenţiei, respectiv pe data de 18 iulie 2008, la aceeaşi dată fiindu-i comunicat un exemplar al procesului verbal, astfel cum a reieşit din menţiunile existente în cuprinsul procesului verbal precum şi din motivarea plângerii contravenţionale, petenta precizând că a achitat cu chitanţa seria TS 3B nr. 3702393 din 18 iulie 2008, jumătate din minimul amenzii în aceeaşi zi.

In aceste condiţii, petenta era îndreptăţită să formuleze plângerea contravenţională în termenul prevăzut de art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. i nr. 2/2001, respectiv în 15 zile de la data comunicării actului, calculate în conformitate cu art. 101 alin. 1 Cod proc. civilă, adică pe zile libere, neintrând la socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul (19.07.2008 – 4 august 2008).

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs petenta, care nu a criticat hotărârea atacată ci a susţinut doar că a fost de bună credinţă, a plătit amenda dar Trezoreria a virat greşit banii remediind ulterior această neconcordanţă.

Examinând cauza, în recurs, tribunalul constată că hotărârea instanţei de fond este temeinică, legală.

Cauza a fost soluţionată de către Judecătoria Tulcea în mod corect, pe excepţia tardivităţii formulării plângerii de către petentă, în sensul că termenul pentru formularea plângerii contravenţionale în conformitate cu dispoziţiile art. 31 din O.G. nr. 2/2001, este de 15 zile de la data comunicării actului, iar actul a fost comunicat chiar în ziua întocmirii, respectiv 18.07.2008.

Plângerea a fost formulată de către petentă la data de 15 septembrie 2008, cu mult peste termenul prevăzut de lege, de 15 zile libere de la comunicarea actului, astfel că legal şi temeinic plângerea a fost respinsă ca tardiv formulată.

Intrucât nu sunt cauze care să justifice reformarea hotărârii primei instanţe, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., se va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: