Top

Fond comercial-Competenta materiala

Dosar nr. 265/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 464

Şedinţa publică de la 19 Martie 2009

Completul compus din:

TRIBUNALUL:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea, sub nr. 265/88/2009, reclamanta ……… CONSTANŢA a chemat în judecată pe pârâta ……….., solicitând ca pe cale specială a somaţiei de plată acesta să fie obligat la plata sumei de 29.480,05 lei, reprezentând contravaloarea facturii cu numărul 1702/10.09.2008, scadentă la data de 25.10.2008, sumă la care se adaugă penalităţi de întârziere calculate până la data achitării integrale a debitului, precum şi cheltuielile efectuate de creditoare în scopul realizării creanţei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, cele două societăţi au încheiat un contract la data de 24.07.2008 prin care ………. s-a obligat să vândă, iar ………. s-a obligat să cumpere „mărfurile prevăzute în Anexa 1 care cuprinde descrierea şi individualizarea acestora, precum şi calităţile aşa cum au fost negociate şi convenite de părţi”. ……. a recepţionat cantitativ şi calitativ mărfurile prin acceptarea facturii cu seria IL nr. 1702/10.09.2008, în înţelesul art. 3 din contract, preluând totodată proprietatea şi riscurile asupra mărfurilor art. 5 din contract, achitând şi o sumă de 30 % din valoarea negociată, la lansarea comenzii, cu titlu de avans. Deşi s-a obligat la decontarea facturii în termen de 45 zile de la data emiterii, respectiv data de 25.10.2008, ……… nu a achitat diferenţa de 29.480,05 lei, invocând motive extracontractuale în sarcina creditoarei.

În drept, s-au invocat disp. art. 1 şi art. 6 din OG 5/2001, iar în dovedire s-au depus la dosar copii certificate ale Contractului de prestări servicii nr. 117/24.07.2008, Factura fiscală nr. 1702/10.09.2008, Anexa 1, Extras conturi din 06.08.2008, Contract de mandat nr. 9/27.01.2009.

Din oficiu, instanţa a invocat excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Tulcea în soluţionarea prezentei cauze, având ca obiect somaţie de plată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În baza art. 2 alin. (1) din O.G. 5/2001, cererile privind somaţia de plată se depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. a Cod proc. civilă, cum obiectul cauzei are o valoare sub 100.000 lei, tribunalul nu este competent să soluţioneze prezenta cauză.

Având în vedere şi prev. art. 1 pct. 1, 159 pct. 2 şi 158 al. 3 Cod proc. civilă, instanţa urmează să depline competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea, judeţul Tulcea.

Etichete: