Top

Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 16/2009 JS-VA

95/88/2009-TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 372

Şedinta publica din 06 martie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 19.01.2009 şi înregistrată sub nr.95/88/2009 şi la judecătorul sindic sub nr.16/2009, SC „…”SRL Tulcea, jud. Tulcea a solicitat intrarea în faliment a societăţii prin procedura simplificată, potrivit dispoziţiilor art. 28 alin.1 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii, debitoarea a arătat că potrivit hotărârii Adunării Generale a asociaţilor nr. 2 din 05.12.2008, s-a declarat falimentul societăţiii având în vedere imposibilitatea continuării activităţii.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie: Hotărârea nr. 02/05.12.2008 şi înscrisurile prevăzute de art. 28 alin.1 din Legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. „…”SRL TULCEA face parte din categoria debitorilor care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de art.1 alin.2 lit.f din Legea 85/2006, ţinând cont şi de prevederile art.27 şi 28 din aceeaşi lege.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă apariţia stării de insolvenţă ca iminentă, aşa fiind, având în vedere cele prezentate judecătorului sindic, în temeiul art. 3 pct.25 din Legea 85/2006, rap.la art.1 alin.2 lit.f din acelaşi act normativ, urmează a admite cererea şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului.

Ţinând cont de faptul că debitoarea, prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, a solicitat numirea în calitate de lichidator a Expert General IPURL Tulcea, întreprindere profesională care a depus şi ofertă de servicii la dosarul cauzei în conformitate cu art. 11 alin.1 lit.c din Legea 85/2006, va admite cererea şi va fi desemnat în calitate de lichidator pe Expert General IPURL Tulcea, care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 06 mai 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 04 mai 2009, termenul de verificare a creanţelor întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 19 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la data de 25 mai 2009, termenul de definitivare a tabelului definitiv consolidat la 04 iunie2009.

Etichete: