Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 809/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 475

Şedinţa publică de la 20 Martie 2009

Completul compus din:

JUDECĂTORUL SINDIC,

Prin cererea adresată acestei instanţa la data de 14 aprilie 2008 şi înregistrată sub nr. 809/88/2008, iar la judecătorul sindic sub nr. 84/2008 creditoarea D.G.F.P. Tulcea a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 85/2006.

În motivare creditoarea a arătat că debitoarea SC …… … a fost dizolvată prin sentinţa civilă nr. 1673/15.06.2006 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul civil nr. 2182/88/2006 ca urmare a nerespectării prevederilor art. 28 şi art. 34 din Legea 82/1991 republicată, Legea contabilităţii.

De asemenea debitoarea nu şi-a executat obligaţia pe care o avea către bugetul de stat şi creditoarea se află în faţa unei creanţe certă, lichidă şi exigibilă în valoare de 55.866 lei.

În susţinerea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar următoarele acte: decizia referitoare la obligaţie de plată accesorii nr. 2227/26.03.2008, somaţiile cu titlurile executorii aferente emise de către Administraţia Finanţelor Publice.

Examinând cererea în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine că din relaţiile comunicate de creditoarea DGFP Tulcea debitoarea ………. a fost dizolvată prin sentinţa civilă nr. 1673/15.06.2006 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul civil nr. 2182/88/2006 ca urmare a nerespectării prevederilor art. 28 şi art. 34 din Legea 82/1991 republicată, Legea contabilităţii.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate, judecătorul sindic urmează a admite cererea creditoarei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tulcea şi va dispune intrarea societăţii debitoare ……… în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator ………., care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 RON pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.42 alin.1 din lege se va dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra

cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 15 mai 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 12 mai 2009, termenul de verificare a creanţelor întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 29 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la data de 01 iunie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creanţelor la 10 iunie 2009.

Etichete: