Top

Deschidere procedura insolventa

Dosar nr.28/2009js CDA

(192/88/2009)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDEŢUL TULCEA

Sentinţa civilă nr.323

Şedinta publica din data de 27 februarie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 30 ianuarie 2009 şi înregistrată sub nr.192/88/2009 şi la judecătorul sindic sub nr.28/2009, debitoarea SC ” …” SRL Tulcea prin lichidatorul Rovi Now I.P.U.R.L. Tulcea, desemnat prin încheierea nr.3257 din 06.12.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată şi intrarea în faliment.

În motivarea cererii, a arătat că societatea S.C. „…” S.R.L. Tulcea este o societate dizolvată de drept în baza dispoziţiilor art.237 alin.(1) lit.b şi urm. din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, iar starea de insolvenţă rezultă din faptul că societatea nu dispune de fonduri băneşti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arată că au fost notificaţi creditorii bugetari şi din relaţiile ce au fost comunicate a reieşit că societatea figurează cu creaţe la D.G.F.P. Tulcea.

Suma totală a creanţelor până la această dată este de 282,70 lei.

Se mai arată că nu au fost găsite acte originale ale societăţii ce trebuiau depuse la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi nu se poate continua procedura de lichidare conform Legii nr.359/2004 modificată şi completată cu O.U.G. nr.75/2004 deoarece nu se pot stinge debitele faţă de instituţiile statului în vederea obţinerii unui Certificat fără datorii necesare a se depune la O.R.C. în vederea publicării în M.O.

Creanţele debitoarei, înregistrate până la această dată sunt certe, lichide şi exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înţeles să solicite deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar următoarele acte: Incheierea de numire în calitate de lichidator, declaraţia de creanţă a Direcţiei Generală a Finanţelor Publice Tulcea, copie notificare debitor, adresa nr.15068/14.05.2008 emisă de Primăria municipiului Tulcea – Serviciul taxe şi impozite, adresa nr.3582/30.05.2008 emisă de I.T.M. Tulcea şi adresa nr.6298/14.05.2008 emisă de D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. „…” S.R.L. Tulcea, a fost dizolvată de drept prin sentinţa civilă nr.1089/04.07.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor în sumă de 282,70 lei, conform declaraţiei de creanţă depusă până la sesizarea instanţei, conform dispoziţiilor legale arătate, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate judecătorul sindic, urmează a admite

cererea lichidatorului Rovi Now I.P.U.R.L.Tulcea şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator Rovi Now I.P.U.R.L. Tulcea care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, fiind şi lichidatorul desemnat pentru societatea debitoare în baza Legii nr.31/1990 şi care s-a remarcat prin eficienţă în alte dosare.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra

cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 17 aprilie 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 17 aprilie 2009, termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 24 aprilie 2009, termen pentru soluţionarea contestaţiilor – 30 aprilie 2009, termenul de intocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 08 mai 2009.

Urmează ca lichidatorul să publice notificarea într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă şi să întocmească şi să prezinte judecătorului sindic programul de administrare a lichidării, în termen de 30 de zile de la numire. Urmează a fixa termen termen pentru analiza activităţii lichidatorului la data de 15 mai 2009.

Etichete:

Deschidere procedura insolventa

Dosar nr.20/2009js CDA

(129/88/2009)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDEŢUL TULCEA

Sentinţa civilă nr.302

Şedinta publica din data de 20 februarie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 22 ianuarie 2009 şi înregistrată sub nr.129/88/2009 şi la judecătorul sindic sub nr.20/2009, debitoarea SC „…” Tulcea prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Laurenţiu, desemnat prin încheierea nr.1139 din 06.04.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată şi intrarea în faliment.

În motivarea cererii, a arătat că societatea S.C. „…” Tulcea este o societate dizolvată de drept în baza dispoziţiilor Legii nr.359/2004 modificată şi completată, iar starea de insolvenţă rezultă din faptul că societatea nu dispune de fonduri băneşti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arată că au fost notificaţi foştii administratori ai debitoarei şi în data de 09.02.2007 a preluat de la fratele fostului administrator „…”, documentele contabile pe care le-a găsit, mai puţin actele societăţii pentru care s-a întocmit un proces verbal şi s-a menţionat un termen pentru a fi căutate şi predate. Întrucât societatea debitoare înregistra datorii la stat, s-a adresat fostului administrator cu notificarea nr.1289/27.02.2007, nu a primit nici un răspuns şi a revenit cu notificarea nr.1426/09.08.2007. Solicitând relaţii de la D.G.F.P. Tulcea cu privire la stadiul datoriilor cu care figura înregistrată debitoarea, a primit răspuns în sensul că datoriile ce le avea societatea în anul 2006 nu fuseseră achitate şi sunt în valoare totală de 822 lei.

Creanţele debitoarei, înregistrate până la această dată sunt certe, lichide şi exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înţeles să solicite deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar următoarele acte: Incheierea de numire în calitate de lichidator, declaraţia de creanţă a Direcţiei Generală a Finanţelor Publice Tulcea, copie notificări debitori cu confirmare de primire, proces verbal încheiat la data de 09.02.2007.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. DURBALĂ & COMP S.N.C. Tulcea, a fost dizolvată de drept prin încheierea nr.1139 din data de 06.04.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a reieşit că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor în sumă de 822 lei, rezultând din declaraţia de creanţă depuse până la sesizarea instanţei, conform dispoziţiilor legale arătate, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate, judecătorul sindic urmează a admite

cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Laurenţiu şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ILIE ION care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, având în vedere ofertele financiare depuse la dosar, precum şi faptul că s-a remarcat prin eficienţă în alte dosare.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra

cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 10 aprilie 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 10 aprilie 2009, termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 17 aprilie 2009, termenul pentru soluţionarea contestaţiilor – 24 aprilie 2009, termenul de intocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 30 aprilie 2009.

Urmează ca lichidatorul să publice notificarea într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă şi să întocmească şi să prezinte judecătorului sindic programul de administrare a lichidării, în termen de 30 de zile de la numire. Urmează a fixa termen termen pentru analiza activităţii lichidatorului la data de 08 mai 2009.

Etichete:

Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 128/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 381

Şedinţa publică de la 06 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 22 ianuarie 2009 şi înregistrata sub nr. 128/88/2009, iar la judecătorul sindic sub nr. 19/2009, debitoarea SC „…” SRL „…”prin lichidator ROVI NOW IPURL TULCEA, desemnat prin încheierea nr. 3200 din 29.11.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declanşare a procedurii falimentului în procedura simplificată faţă de societatea debitoare.

În motivarea cererii, s-a arătat că, în calitate de lichidator, a notificat debitoarea la sediul social al acesteia pentru predarea actelor prevăzute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006, însă fostul administrator nu s-a prezentat.

A mai precizat că a notificat şi creditorii bugetari, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, Primăria comunei „…” şi Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar prima creditoare a comunicat faptul că are creanţe în sumă de 156 lei faţă de debitoarea în cauză.

A mai arătat că la Primăria comunei „…”, debitoarea nu firgurează pentru plata taxelor şi impozitelor locale, şi nu figurează cu niciun punct de lucru.

Societatea nu are activitate din anul 2002, an din care nu a mai depus documentele la DGFP Tulcea, şi nu şi-a preschimbat certificatul de înmatriculare şi nici nu a depus bilanţurile contabile obligatorii din anul 2005.

Societatea a fost dizolvată de drept conform art. 237 alin. 1, lit. b din Legea nr. 31/1990.

A mai arătat că îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile Legii 85/2006, art. 27 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3, art. 3 alin.1; art.1 alin. 2, lit. c punctele 1,2,3,4 şi art. 1 alin. 1 lit. e.

În susţinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 3200 din 29.11.2007, declaraţia de creanţă a D.G.F.P. Tulcea, adresa Primăriei „…”.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine că din relaţiile comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea rezultă că societatea în discuţie a fost dizolvată, în baza art. 237, alin. 1, lit. b din Legea nr. 31/1990, iar, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei, condiţii în care se va aplica în cauză procedura insolvenţei în forma simplificată, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedură prin care debitoarea intră direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor, conform declaraţiei de creanţă depusă până la sesizarea instanţei de către DGFP Tulcea, conform dispoziţiilor legale arătate, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, urmează a se admite cererea şi a se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată cu privire la debitoarea S.C. „…” SRL „…”.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum şi faptul că, în speţă, a fost desemnat conform Legii nr.31/1990 în calitate de lichidator ROVI NOW IPURL TULCEA şi a desfăşurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr. 3200/29.11.2007, instanţa apreciază că este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atribuţiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului sindic, părţile sociale sau de interes ori acţiunile deţinute de debitoarea în cauză.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociaţii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecătorului sindic de către lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art.59 alin.1, la data de 24 aprilie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 21 aprilie 2009; termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 08 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la 11 mai 2009, termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 21 mai 2009, locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, notificare ce se va publica şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi şi prezenta judecătorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 115/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 380

Şedinţa publică de la 06 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 21 ianuarie 2009 şi înregistrata sub nr. 115/88/2009, iar la judecătorul sindic sub nr. 18/2009, debitoarea SC „…” SRL „…” prin lichidator ROVI NOW IPURL TULCEA, desemnat prin încheierea nr. 2331 din 17.10.2005 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declanşare a procedurii falimentului în procedura simplificată faţă de societatea debitoare.

În motivarea cererii, s-a arătat că, în calitate de lichidator, a notificat debitoarea la sediul social al acesteia pentru predarea actelor prevăzute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006, însă fostul administrator nu s-a prezentat.

A mai precizat că a notificat şi creditorii bugetari, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, Primăria oraşului „…” şi Inspectoratul Teritorial de Muncă „…”, iar prima creditoare a comunicat faptul că are creanţe în sumă de 8132 lei faţă de debitoarea în cauză, Primăria „…” având creanţe faţă de debitoare în sumă de 589 lei.

Societatea a fost dizolvată de drept conform art.30 din Legea nr.359/2004, modificată şi completată cu O.G. nr.75/2004, , fapt constatat prin încheierea judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. 112006 din 06.05.2005.

Astfel, solicită să se constate că rezultă creanţe certe, lichide şi exigibile în valoare de 8.816,38 lei şi să se dispună deschiderea procedurii falimentului privind pe debitoare în formă simplificată.

A mai arătat că îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art.1 ali. 2, lit. c punctele 1,2,3,4 şi art. 1 alin. 2 lit. e.

În susţinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 2331 din 17.10.2005, declaraţia de creanţă a Primăriei „…” şi a D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine că din relaţiile comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea rezultă că societatea în discuţie a fost dizolvată prin încheierea nr. 112006 din 06.05.2005 a judecătorului delegat, în baza art.30 din Legea nr.359/2004, iar conform dispoziţiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicată, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei, condiţii în care se va aplica în cauză procedura insolvenţei în forma simplificată, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedură prin care debitoarea intră direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor, conform declaraţiei de creanţă depusă până la sesizarea instanţei de către DGFP Tulcea, conform dispoziţiilor legale arătate, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, urmează a se admite cererea şi a se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată cu privire la debitoarea S.C. „…” SRL „…”.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum şi faptul că, în speţă, a fost desemnat conform Legii nr.31/1990 în calitate de lichidator ROVI NOW IPURL TULCEA şi a desfăşurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr. 2331/17.10.2005, instanţa apreciază că este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atribuţiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului sindic, părţile sociale sau de interes ori acţiunile deţinute de debitoarea în cauză.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociaţii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecătorului sindic de către lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art.59 alin.1, la data de 24 aprilie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 21 aprilie 2009; termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 08 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la 11 mai 2009, termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 21 mai 2009, locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, notificare ce se va publica şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi şi prezenta judecătorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 16/2009 JS-VA

95/88/2009-TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 372

Şedinta publica din 06 martie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 19.01.2009 şi înregistrată sub nr.95/88/2009 şi la judecătorul sindic sub nr.16/2009, SC „…”SRL Tulcea, jud. Tulcea a solicitat intrarea în faliment a societăţii prin procedura simplificată, potrivit dispoziţiilor art. 28 alin.1 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii, debitoarea a arătat că potrivit hotărârii Adunării Generale a asociaţilor nr. 2 din 05.12.2008, s-a declarat falimentul societăţiii având în vedere imposibilitatea continuării activităţii.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie: Hotărârea nr. 02/05.12.2008 şi înscrisurile prevăzute de art. 28 alin.1 din Legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. „…”SRL TULCEA face parte din categoria debitorilor care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de art.1 alin.2 lit.f din Legea 85/2006, ţinând cont şi de prevederile art.27 şi 28 din aceeaşi lege.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă apariţia stării de insolvenţă ca iminentă, aşa fiind, având în vedere cele prezentate judecătorului sindic, în temeiul art. 3 pct.25 din Legea 85/2006, rap.la art.1 alin.2 lit.f din acelaşi act normativ, urmează a admite cererea şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului.

Ţinând cont de faptul că debitoarea, prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, a solicitat numirea în calitate de lichidator a Expert General IPURL Tulcea, întreprindere profesională care a depus şi ofertă de servicii la dosarul cauzei în conformitate cu art. 11 alin.1 lit.c din Legea 85/2006, va admite cererea şi va fi desemnat în calitate de lichidator pe Expert General IPURL Tulcea, care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 06 mai 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 04 mai 2009, termenul de verificare a creanţelor întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 19 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la data de 25 mai 2009, termenul de definitivare a tabelului definitiv consolidat la 04 iunie2009.

Etichete:

Deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr.15/2009 js CDA

Nr.86/88/2009 TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ nr.244

Şedinţa publică din data de 13 februarie 2008

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 16 ianuarie 2009 şi înregistrată sub nr.86/88/2009 şi la judecătorul sindic sub nr.15/2009, debitoarea SC (…)SRL Tulcea prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă Antón Ştefan, desemnat prin încheierea nr.1386 din 17.04.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată.

În motivarea cererii, a arătat că în temeiul dispoziţiilor art.252 şi urm. din Legea nr.31/1990 rep. a notificat fostul administrator al societăţii, (…), dar acesta nu a luat legătura cu lichidatorul pentru a depune actele constitutive ale societăţii şi documentele financiar-contabile. Fostul administrator nu a răspuns notificării şi nu a depus nici un document din cele solicitate, iar la sediul social declarat nu mai există nici o societate. În această situaţie lichidatorul a fost in imposibilitate de a verifica documentele financiar-contabile pentru a putea determina cu exactitate situaţia activului şi a pasivului societăţii debitoare.

S-a mai arătat că societatea S.C. (…)S.R.L. este o societate dizolvată de drept, iar starea de insolvenţă rezultă din faptul că societatea nu dispune de fonduri băneşti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arată că au fost notificaţi creditorii bugetari şi din relaţiile ce au fost comunicate a reieşit că societatea figurează cu creaţe la D.G.F.P. Tulcea.

Suma totală a creanţelor până la această dată este de 2422 lei.

Se mai arată că societatea nu mai desfăşoară activitate comercială de câţiva ani, nu au fost găsite actele constitutive ale societăţii, administratorul nu poate fi găsit, iar sediul societăţii nu mai corespunde.

Creanţele debitoarei, înregistrate până la această dată sunt certe, lichide şi exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înţeles să solicite deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar următoarele acte: notificarea fostului administrator al debitoarei, nr.577/02.10.2008 şi cererea de creanţe formulată de D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. (…)S.R.L. a fost dizolvată de drept prin încheierea nr…. din data de 14.03.2005 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor în sumă de 2422 lei, conform declaraţiei de creanţă depuse până la sesizarea instanţei, conform dispoziţiilor legale arătate, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate judecătorul sindic, urmează a admite

cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolvenţă Anton Ştefan şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator pe Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, fiind şi lichidatorul propus prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra

cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 03 aprilie 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 03 aprilie 2009, termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 08 aprilie 2009, termenul de intocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 17 aprilie 2009.

Urmează ca lichidatorul să publice notificarea într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă şi să întocmească şi să prezinte judecătorului sindic programul de administrare a lichidării, în termen de 30 de zile de la numire. Urmează a fixa termen termen pentru analiza activităţii lichidatorului la data de 24 aprilie 2009.

Etichete:

DESCHIDERE PROCEDURĂ INSOLVENŢĂ. CONTESTAŢIE PRIN CARE SE INVOCĂ NEÎNTRUNIREA VALORII PRAG RESPINSĂ.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătorului sindic, Tribunalul Iaşi, creditoarea S.C. M S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C. O S.R.L., pentru recuperarea sumei de 302.230,79 lei, contravaloare chirie, marketing, utilităţi, cheltuieli comune.
În motivarea cererii sale, creditoarea arată că prin contractul de închiriere nr. X/14.12.2005, i-a închiriat debitoarei spaţiul comercial din centrul comercial.
Suma reprezentând chirii, marketing, utilităţi, cheltuieli comune este cuprinsă în facturi acceptate la plată. Prin adresa nr. A/14.01.2010, debitoarea confirmă un debit de 256.838,15 lei.
În termen legal, debitoarea a formulat contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei promovată de creditoare şi a arătat că prin ordonanţa nr.B/10.11.2009 a Tribunalului Iaşi s-a stabilit că datorează creditoarei suma de 67.542,18 lei, din care în urma executării silite potrivit dreptului comun s-a distribuit creditorului suma de 29.843,64 lei, debit şi 9111,04 lei TVA. Suma de recuperat, de 28.587,5 lei nu depăşeşte valoarea prag prevăzută de art. 3 pct.12 din Legea 85/2006. susţine debitoarea că, de vreme ce creditoarea deţine deja un dosar de executare silită, prezenta cerere are drept scop constrângerea debitorului. Solicită obligarea creditorului la plata unei cauţiuni în baza art. 33 al.3 din Legea 85/2006.
La termenul de judecată din 1.11.2010, instanţa a respins cererea debitoarei de obligare a creditoarei la consemnarea unei cauţiuni.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine cele ce urmează:

În fapt, între părţi s-au derulat relaţii comerciale în baza contractului de închiriere din 14.12.2005, precum şi actelor adiţionale. Astfel, creditoarea a închiriat debitoarei un spaţiu comercial, aceasta obligându-se potrivit dispoziţiilor art. 4 să achite chiria aferentă lunar şi în avans pentru luna următoare în prima zi lucrătoare a fiecărei luni. De asemenea, potrivit art. 18 din contract, debitoarea s-a obligat şi la plata unei sume lunare cu titlu de promovare şi marketing, iar potrivit art. 20 s-a obligat să achite cheltuielile comune şi cu utilităţile.
Ca urmare, au fost emise facturile depuse de creditoare la dosar.

În drept, potrivit dispoziţiilor art 33 alin 1 din legea 85/2006, orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă poate introduce o cerere introductivă in care va preciza cuantumul şi temeiul creanţei, existenţa unei garanţii reale constituite de debitor sau instituită in temeiul legii, existenţa unor măsuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului.
Conform art 3 pct 6 din lege, prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. De asemenea, conform art 3 pct 1 din acelaşi act normativ, insolvenţa este acea stare a patrimoniului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
Dispoziţiile menţionate trebuie coroborate cu prevederile art 379 alin 3 cod proc civ , conform cărora o creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau chiar recunoscute de el.
Ca orice înscris sub semnătură privată, contractul necontestat de debitor face dovada cu privire la tot ceea ce este menţionat in cuprinsul lui. In materie comercială, debitorul este de drept în întârziere la data scadenţei, nefiind necesară nici o formalitate. Prin urmare, creanţa creditorului este certă, existenţa ei rezultând chiar din convenţia părţilor, contractul de închiriere, coroborat cu facturile fiscale acceptate de debitoare prin semnătură.
În ceea ce priveşte lichiditatea creanţei, suma datorată rezultă din aceleaşi facturi.
Creanţa este şi exigibilă, părţile convenind prin contract termenele de plată şi acestea fiind reluate pe fiecare factură în parte.
Pentru cea mai mare parte a facturilor a trecut termenul de 90 de zile de la scadenţă, iar valoarea acestora depăşeşte valoarea prag de 45.000 lei.
În ceea ce priveşte susţinerile debitoarei în contestaţie, aceasta invocă neîntrunirea valorii prag de către creanţa creditorului. Susţine astfel că ar datora în baza ordonanţei B/10.11.2009 a Tribunalului Iaşi doar suma de 67.542,18 lei, din care s-a recuperat pe calea executării silite valoarea de 38.954,68 lei.
Verificând susţinerea debitoarei, instanţa constată că nu este exactă. Astfel, prin ordonanţa menţionată, pronunţată la data de 10.11.2009, debitoarea a fost obligată să plătească creditoarei suma de 67501,68 lei, contravaloarea unor 8 facturi. În considerentele hotărârii, instanţa face menţiuni referitoare la facturile X/2009 şi Y/2009.
Chiar creditoarea confirmă că ordonanţa priveşte facturile X/15.05.2009, Y/25.03.2009,Z/23.12.2008.
Cu toate acestea, însumând ceea ce debitoarea nu a achitat din ordonanţa pusă în executare(28.587,5 lei) cu valorile facturilor emise după data pronunţării ordonanţei şi scadente de mai mult de 90 de zile se depăşeşte valoarea prag cerută de lege. Mai mult decât atât, instanţa va avea în vedere şi confirmarea de către debitoare a unui debit de 256.838,15 lei(fila 65 dosar).
Alte apărări nu sunt făcute de debitoare, care de altfel nu a contestat facturile depuse la dosar, nici starea sa de insolvenţă.
Cum creditorul are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă mai mult de 90 de zile în cuantum total de peste 45.000 lei, se naşte în defavoarea debitorului o prezumţie relativă de insolvenţă potrivit art. 3 lit a din Legea 85/2006.
Faţă de acestea, instanţa urmează a verifica situaţia debitoarei, pentru a aprecia asupra îndeplinirii condiţiei prevăzute de dispoziţiile art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, referitoare la insolvenţa debitoarei.
Potrivit art. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, scopul acestui act normativ este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţa.”, iar „insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile”.
Instanţa are în vedere, în general, la aprecierea capacităţii de plată a debitoarei, ansamblul operaţiunilor comerciale pe care aceasta le desfăşoară, datoriile lunare ale acesteia şi posibilităţile sale financiare, concluzii deduse din analiza documentelor contabile. In condiţiile în care debitoarea nu a înţeles să se folosească de înscrisurile care i-ar fi putut dovedi capacitatea de a face faţă datoriilor exigibile, instanţa apreciază că aceasta nu a reuşit să răstoarne prezumţia de insolvenţă ce operează în defavoarea sa.
Pentru toate aceste motive, instanţa va respinge în baza art. 33 al.4 contestaţia debitoarei şi va admite cererea creditoarei şi va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului.

Etichete: