Top

Intrare in procedura famimentului

Dosar nr. 340/88/2007

08/2007 js RS

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 303

Şedinţa publică de la 20 Februarie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin Sentinţa civilă nr. 851/11.04.2008 a Tribunalului Tulcea, pronunţată de judecătorul sindic s-a admis cererea reclamantei creditoare SC „…” COM S.R.L. şi s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală faţă de debitoarea S.C. „…” S.R.L., fiind desemnat în calitate de administrator judiciar ROVI NOW IPURL.

În Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului S.C. „…” S.R.L., depus la dosar la data de 02 septembrie 2008, administratorul judiciar face menţiunea că nu sunt condiţii de reorganizare a activităţii debitorului, din lipsa de lichidităţi financiare.

La data de 30 ianuarie 2009, prin Serviciul Registratură al Tribunalului Tulcea, administratorul judiciar a depus la dosar o cerere prin care a solicitat deschiderea procedurii de faliment, în temeiul art. 107 alin. (1) lit. A din Legea nr. 85/2006. În motivarea cererii, a arătat că, activitatea principală a debitorului era vânzarea de materiale de construcţie. În perioada de observaţie, administratorul judiciar a valorificat materialele de construcţie rămase în inventarul societăţii, suma încasată fiind depusă în contul debitoarei. Însă această sumă nu acoperă creanţele debitoarei, şi nici debitoarea nu deţine în patrimoniu bunuri care să poată fi valorificate şi care să permită reorganizarea activităţii. S-a mai arătat că debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi niciunul dintre cei îndreptăţiţi nu a propus vreun plan de reorganizare.

Astfel, fiind îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului potrivit art. 107 alin. (1) lit. A pct. (b) şi (c) din Lg. 85/2006 ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţelor creditorilor se va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator ROVI NOW IPURL, care va exercita atribuţiile prev. la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei RON pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe.

Urmează a dispune dizolvarea societăţii debitoare.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.29 alin.1.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la art.108 alin.3 în vederea întocmirii tabelului suplimentar, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă, la 25 martie 2009; termenul de verificare a creanţelor menţionat la art.108 alin.3 din lege, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora la 02 aprilie 2009; termenul de depunere la tribunal al contestaţiilor la 17 aprilie 2009, termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat la 28 aprilie 2009, notificare ce se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Etichete: