Top

Contract de leasing imobiliar

Contract de leasing imobiliar

Nr. …….. din …./……./……..

I. Părţile contractante

Între Societatea Comercială …………………………………………, reprezentată legal prin ………………., cu sediul în …………………. str. ……………….., nr. ………., sectorul ………….., municipiul Bucureşti/judeţul ………………, tel. …………………., fax …….., cu contul nr. …………………….., deschis la Banca ……………….., Sucursala ………………., codul fiscal nr. ………………., denumită în continuare locator, şi

Societatea Comercială …………………, reprezentată legal prin ………………..2), cu sediul în ……………….. str. …………….. nr. ……………………, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J/…../….3), codul fiscal nr. …………, cu contul nr. ………….., deschis la Banca ……………………….., Sucursala …………………, denumită în continuare utilizator, s-a încheiat prezentul contract.


II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Locatarul se obligă să transmită dreptul de folosinţă şi posesie, iar utilizatorul, să plătească şi să preia bunul imobil4), situat în ………….., cu terenul aferent5) în suprafaţă de …………, având următoarele vecinătăţi:

– la nord: ……………………;

– la sud: …………………….;

– la vest: ……………………;

– la est: …………………… .

ARTICOLUL 2

Predarea-preluarea bunului ce face obiectul utilizării în sistem de leasing imobiliar se consemnează în proces-verbal, anexat la prezentul contract.

Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract va fi utilizat pentru:

…………………………………………………………………….

ARTICOLUL 3

Obligaţiile locatorului

Locatorul se obligă:


a) să confere utilizatorului un drept de folosinţă şi posesia bunului utilizat în sistem de leasing imobiliar;

b) să predea bunul la termenul stipulat în prezentul contract;

c) să respecte, la expirarea contractului de leasing imobiliar, dreptul de opţiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a solicita achiziţionarea bunului sau restituirea acestuia.

ARTICOLUL 4

Obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul se obligă:


a) să preia şi să folosească bunul după destinaţia care rezultă din contract;

b) să nu încheie un contract de sublocaţie privind bunul încredinţat, fără acordul locatorului;

c) să efectueze plăţile cu titlu de redevenţă, în cuantumul valoric stabilit şi la datele fixate în prezentul contract;

d) să execute la termen şi în bune condiţii toate reparaţiile capitale şi curente;

e) să apere, în raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract;

f) să asigure bunul la o societate de asigurări autorizată şi să plătească primele de asigurare ori să preia contractul de asigurare de la locator;

g) să plătească toate impozitele şi taxele, precum şi utilităţile consumate (energie electrică, termică, gaze naturale, apă, salubritate, telefon, fax etc.);

h) să efectueze investiţiile convenite cu locatorul, prevăzute în anexa la prezentul contract5);

i) să predea bunul locatorului, în stare bună de folosinţă, potrivit destinaţiei sale, la expirarea sau la rezilierea prezentului contract, în cazul în care nu şi-a exercitat dreptul la opţiune, prin notificare scrisă, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării, fiind considerat că, iniţial, l-a primit în stare bună.


III. Termen

ARTICOLUL 5

Termenul utilizării în sistem de leasing imobiliar este de …. ani, cu începerea de la data semnării procesului-verbal menţionat la art. 2.

Contractul nu se poate prelungi peste termenul stipulat la alineatul precedent.

IV. Preţ şi modalităţi de plată

ARTICOLUL 6

Preţul contractului este de ………………. lei (inclusiv garanţia de participare)6).

Redevenţele locative acoperă valoarea de circulaţie a bunului şi marja de profit a locatorului. La calculul redevenţei se va ţine seama şi de nivelul de amortizare a bunului.

Evoluţia ratei inflaţiei, care se înregistrează ulterior perfectării prezentului contract, poate determina indexarea redevenţelor locative.

ARTICOLUL 7

Modalităţi de plată

Părţile au convenit ca plata să se efectueze prin:

a) virament cu ordin de plată;

b) fila cec;

c) cambie.

Plata se face lunar, în a 25-a zi, în contul locatorului nr. …………. deschis la Banca – Sucursala ………… .

În cazul în care, la expirarea contractului de leasing imobiliar, utilizatorul îşi exprimă intenţia de a cumpăra bunul, locatorul trebuie să aibă în vedere vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redevenţă şi amortizările.


V. Răspunderea contractuală

ARTICOLUL 8

În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat, nu îşi respectă obligaţiile ce se referă la realizarea de investiţii sau în situaţia în care se află în reorganizare ori faliment, locatorul are dreptul să rezilieze prezentul contract cu daune-interese7).

În cazul în care utilizatorului nu îşi execută obligaţia de plată a redevenţei, două luni consecutive, locatorul are dreptul de a rezilia contractul cu daune-interese ce cuprind redevenţele scadente şi cuantumul valoric al redevenţelor care au rămas de plătit până la expirarea prezentului contract.

Nerespectarea dreptului la opţiune al utilizatorului obligă locatorul la plata de daune care vor fi egale cu valoarea contabilă rămasă.

ARTICOLUL 9

Prevederile art. 8 nu se aplică, dacă un caz de forţă majoră împiedică sau întârzie total/parţial executarea contractului. Pentru această situaţie, partea afectată va fi exonerată de răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forţă majoră, conform art. 1082 şi 1083 din Codul civil.

ARTICOLUL 10

Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forţa majoră era în întârziere.

ARTICOLUL 11

Prin forţa majoră se înţelege un eveniment neprevăzut şi de neînlăturat, independent de voinţa părţilor, care întârzie sau împiedică total/parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturală, incendiu, stare de război.

Greva nu va fi considerată caz de forţă majoră.

Partea care invocă forţa majora este obligată să justifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acesteia, prin notificare scrisă însoţită de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră.


VI. Modificarea contractului

ARTICOLUL 12

Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act adiţional.


VII. Dispoziţii finale

ARTICOLUL 13

Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaţiilor contractuale se soluţionează pe cale amiabilă sau arbitrală. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente8).

ARTICOLUL 14

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Locator,

…………

Utilizator,

………..

____________

Note:


1) Contractul este orientativ, părţile având dreptul să-şi fixeze drepturile şi obligaţiile în funcţie de particularităţile fiecărei situaţii, potrivit principiului libertăţii contractuale, în conformitate cu art. 969 din Codul civil, excepţie făcând clauzele care definesc natura juridică a contractului de leasing, cum sunt: art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 3, art. 8 alin. 2 şi 3.

2) Numele şi prenumele persoanei fizice, precum şi domiciliul.

3) Pentru persoanele fizice se vor menţiona actele de identitate: B.I. seria şi nr., paşaportul, după caz.

4) Părţile vor face referire, în anexă, şi la bunurile imobile prin destinaţia lor, dacă sunt afectate activităţii bunului imobil ce face obiceiul înstrăinării, precum şi la teren, după caz.

5) În anexe vor fi enumerate toate obligaţiile ce revin utilizatorului din oferta tehnică inclusă în documentaţia de prezentare a societăţii comerciale şi asupra cărora s-a convenit.

6) Completarea este necesară numai în situaţia în care contractul s-a încheiat ca urmare a adjudecării unei licitaţii, precum şi în toate situaţiile în care se solicită depunerea unei garanţii de participare.

7) Daunele interese se calculează, în acest caz, în mod similar cu clauzele stipulate în contractul de vânzare-cumpărare de active/părţi sociale.

8 ) Contractul încheiat cu persoana fizică sau juridică străină este guvernat de legislaţia românească. În consecinţă, litigiile de orice fel apărute ca urmare a modului de formare, ori în legătură cu validitatea, interpretarea sau executarea obligaţiilor contractuale se vor soluţiona de către arbitrajul organizat pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României sau la instanţele judecătoreşti din România.