Top

Privatizare. Vânzare de active. Emiterea unui răspuns faţă de cererea de transformare a contractului de locaţie de gestiune.

Dacă metodologia de privatizare, prevăzută prin acte normative speciale, stabileşte obligaţia societăţii care se privatizează de a răspunde în scris cererii locatarului care exploatează activul, privind transformarea contractului de locaţie a gestiunii în leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, locatorul va putea fi chemat în judecată pentru a comunica un punct de vedere.

În acest caz, obligaţia de a face decurge din lege, iar nu din contractul părţilor.

Reclamanta S.C. A.H. S.R.L. Mamaia a solicitat Tribunalului Constanţa–secţia comercială obligarea pârâtei S.C. H.A. S.A. – Mamaia la emiterea unui răspuns faţă de cererea de transformare a contractului de locaţie de gestiune nr. 57/ 1991, în contract de leasing cu clauză fermă de cumpărare, cu daune cominatorii de 100.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea acestei obligaţii.

În considerente, reclamanta a arătat că în anul 1991, între MC şi societatea pârâtă s-a încheiat un contract de locaţie, având ca obiect Hotelul Apollo din staţiunea Mamaia. În acelaşi an, persoana fizică – beneficiară a contractului de locaţie a înfiinţat în condiţiile Legii 31/1990 societatea comercială S.C. A.H. S.R.L.; contractul a fost reînnoit în 1993, valabilitatea sa fiind prelungită la o perioadă de 10 ani.

Ulterior apariţiei normelor privind privatizarea societăţilor comerciale din turism a fost adresată locatorului cererea de transformare a contractului existent în leasing imobiliar, însă aceste demersuri au rămas fără răspuns.

Instanţa a reţinut următoarele considerente :

În cursul derulării contractului de locaţie a gestiunii, respectiv în sept. 1997 şi decembrie 1998, societatea reclamantă a adresat locatorului – pârât în cauză, o cerere prin care îşi exprimă opţiunea transformării contractului de locaţie de gestiune nr. 57/ 1991 în contract de leasing cu clauză fermă de cumpărare.

Conform art. 87 alin. 1 din H.G. nr. 457/1997 (prin care s-au aprobat Normele metodologice emise în aplicarea Legii nr. 58/ 1991 şi a Legii 55/ 1995), locatarii care au încheiate contracte de locaţie de gestiune cu societatea care se privatizează şi care au efectuat investiţiile prevăzute de lege aveau posibilitatea de a solicita vânzarea activului respectiv, fiind necesar şi acordul F.P.S. în acest sens.

Normele menţionate, intrate în vigoare în aug. 1997, au fost abrogate prin H.G. nr. 55/1998 ; ulterior, prevederile legale referitoare la privatizarea societăţilor comerciale din turism au fost cuprinse în O.U.G. nr. 32/ 1998, intrată în vigoare la 03.12.1998, care a abrogat orice dispoziţii contrare în legătură cu privatizarea acestei categorii de persoane juridice.

Conform art. 5 din O.U.G. 32/ 1998, societăţile comerciale din turism la care statul este acţionar şi care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune vor vinde sau vor încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau cu asociaţii, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Potrivit art. 6 alin.1, iniţiativa transformării acestor contracte în leasing imobiliar aparţine persoanei fizice sau juridice care are în folosinţă activul şi care va depune în acest sens o solicitare scrisă la sediul societăţii privatizate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

Conform art. 6 alin. 3, societatea comercială căreia i-a fost înaintată cererea va răspunde în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, anunţând pe solicitant de soluţia reţinută de Consiliul de administraţie.

Faţă de dispoziţiile imperative ale textului sus-menţionat, care prevăd obligativitatea emiterii unui răspuns al societăţii supuse privatizării, al consiliului de administraţie, faţă de opţiunea partenerului contractual şi având în vedere că societatea pârâtă nu şi-a îndeplinit această obligaţie legală şi nu a făcut cunoscut părţii interesate poziţia Consiliului de administraţie, cererea reclamantei urmează a fi admisă, cu consecinţa obligării pârâtei la emiterea unui răspuns în legătură cu cererile formulate.

(sentinţa civilă nr. 3160 COM/ 18.12.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 592/2001 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: