Top

Fond – Conflict de drepturi – indemnizaţie de dispozitiv

Dosar nr. 503/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 449

Sedinta publica din data de 18 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.236/88/2008, reclamantii …, – Sindicatul salariatilor din administratia locala Tulcea – Sectiunea Sarichioi, au chemat în judecata PRIMARUL si PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARICHIOI, COMUNA SARICHIOI prin CONSILIUL LOCAL SARICHIOI, jud. Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligate pârâtele la plata drepturilor salariale cuvenite cu titlu de indemnizatie de dispozitiv de 25% din salariul de baza pentru perioada aprilie 2006 – 2008, proportional cu 6timpuil lucrat de fiecare reclamant, în calitate de salariat în cadrul Primariei si Consiliului local Sarichioi, în conformitate cu disp. art.9 pct.2 din Ordinul nr.275/2002 pentru aplicarea prevederilor referitoare la salarizarea personalului militar si civil din Ministerul de interne, modificat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.496/2003, sume ce urmeaza sa fie actualizate cu indicele de inflatie la data efectuarii platii.

În motivare, reclamantii au aratat ca, Ordinul Ministrului de Interne nr.275/2002 modificat prin Ordinul nr.496/2003 prevede la art.II pct.9.2 ca indemnizatia de dispozitiv se acorda atât functionarului public cât si personalului civil ce îsi desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice.

Prin aceste acte normative, legiuitorul nu a facut o diferenta între Administratia publica centrala sau cea locala, între functionarul public si cel contractual si a creat un sistem de salarizare echitabil, pentru toate categoriile de personal.

În drept, si-au întemeiat cererea pe Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.496/2003, Legea nr.138/1999, OUG nr.192/2002 aprobata prin Legea nr.228/2003, OUG nr.63/2003, HG nr.281/1993, Constitutia României, Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Carta Europeana a autonomiei locale, OUG nr.30/2007, Legea nr.188/1999, OUG nr.92/2004.

La data de 20 februarie 2009, Primaria Comunei Sarichioi, a depus la dosarul cauzei adresa nr.1024/2009, prin care a precizat care dintre reclamanti au calitatea de functionari publici s8i care au calitatea de personal contractual.

În sedinta publica din data de 12.03.2009, instanta a disjuns cererea formulata de reclamantii … si a trimis cauza disjunsa la completul de litigii de munca si asigurari sociale.

Ca urmare a disjungerii cererii, s-a format dosarul nr.503/88/2009.

La data de 18.03.2009 au fost depuse la dosarul cauzei adeverintele emise pentru ….

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:

Ordinul Ministrului de Interne nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar si civil din Ministerul de Interne a fost modificat si completat prin Ordinul Ministrului Administratiei si In ternelor nr. 496/2003 dupa constituirea noului minister.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 138/1999 : „Dispozitiile prezent ei legi se aplica personalului militar si civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, S.R.I., S.I.E., S.P.P., S.T.S. si Ministerului Justitiei.

Potrivit prevederilor art. 47 si 49 din mentionata lege, personalul civil din ministerele si institutiile centrale enumerate la art. 1, care desfasoara activitati în conditii similare cu cele dale cadrelor militare, beneficiaza de primele, sporurile si indemnizatiile acestora.

Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 275 din 5.06.2002, au fost adoptate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 138/1999, acest din urma act normativ fiind modificat si completat prin Ordinul M.A.I. nr. 496/28.07.2003.

Potrivit punctului 9.2., introdus prin Ordinul modificator : „Indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil ce-si desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice”.

Punctul 31.1. din Ordin prevede ca : „Prin personal civil, în sensul prezentului Ordin, se întelege functionarii publici si personalul contractual civil din Ministerul Administratiei si Internelor. Personalul civil din Ministerul Administratiei si Internelor beneficiaza de drepturile stabilite prin prezenta cerere, cu exceptia celui din domeniul administratiei publice, care beneficiaza doar de dreptul prevazut de art. 13 din lege, precum si de cele prevazute în reglementarile în vigoare aplicabile salariatilor omologi din sectorul bugetar”

Din coroborarea dispozitiilor legale anterior mentionate se constata ca, pentru a se acorda sporul de dispozitiv prevazut de Legea nr. 138/1999, trebuie ca personalul civil sa-si desfasoare activitatea într-un dispozitiv cu caracter militar sau într-una din institutiile si autoritatile prevazute în art. 1 din Legea nr. 138/1999.

Personalul din cadrul pârâtului nu face parte din Ministerul de Interne, astfel ca ordinul invocat nr. 496/2003 al Ministrului Administratiei si Internelor nu îsi are aplicabilitate în privinta reclamantilor.

Chiar denumirea indemnizatiei, aceea de dispozitiv, demonstreaza ca aceasta indemnizatie nu se aplica în cadrul institutiilor cu caracter civil.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a respinge cererea, ca nefondata.

Etichete: