Top

Fond -Contencios administrativ- indemnizaţie de dispozitiv

Dosar nr. 236/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 402

Sedinta publica din data de 12 Martie 2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.236/88 din 04.02.2009, reclamantii …, au chemat în judecata pe pârâtii Primarul comunei Sarichioi si Primaria com. Sarichioi, Consiliul Local al com.Sarichioi si Comuna Sarichioi prin Consiliul Local, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligati la plata indemnizatiei de dispozitiv pentru perioada aprilie 2006 – 2008.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca au calitatea de functionari publici si personal contractual în cadrul Primariei com.Sarichioi jud.Tulcea,

În conformitate cu dispozitiile art.II pct.I din Ordinul Ministrului de Administratie si Internelor nr.496 din 28.07.2003 care modifica si completeaza Ord.Ministrului de Administratie si Internelor nr.275/2002, este beneficiarul indemnizatiei de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de baza pe perioada aprilie 2006 – 2008.

Desi reclamantii au solicitat plata acestei indemnizatii, pârâtii au refuzat sa faca acest lucru.

În dovedire, reclamantii au depus la dosarul cauzei adresa nr.1024/17.02.2009.

La termenul de judecata din data de 12 martie 2009, instanta a ddisjuns cererea formulata de reclamantii …, care au calitatea de functionari publici de a celor care au raporturi contractuale cu pârâtii si, conform art.99 alin.2 din Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, a trimis cauza disjunsa la completul imediat urmator de litigii de munca si asigurari sociale.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca pretentiile reclamantilor sunt neîntemeiate.

Reclamantii au calitatea de functionari publici în cadrul Primariei comunei Sarichioi jud.Tulcea, reprezentând personal civil din cadrul administratiei publice locale.

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.138/1999 – „Dispozitiile prezentei legi se aplica personalului militar si civil din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei”.

Potrivit art.47 si 49 din mentionata lege, personalul civil din ministerele si institutiile centrale enumerate în art.1, care desfasoara activitati în conditii similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiaza de primele, sporurile si indemnizatiile acordate acestora.

Prin Ordinul Ministerului de Interne nr.275 din 05.06.2002 au fost adoptate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.138/1999, acest din urma act normativ fiind modificat si completat prin Ordinul MAI nr.496/28.07.2003.

Potrivit punctului 9.2, introdus prin Ordinul modificator: „Indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil ce-si desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice”.

Punctul 31.1 din Ordin prevede ca: „Prin personalul civil, în sensul prezentului Ordin, se întelege functionarii publici si personalul contractual civil din Ministerul Administratiei si Internelor personalul civil din Ministerul Administratiei si Internelor beneficiaza de drepturile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celui din domeniul administratiei publice, care beneficiaza doar de dreptul prevazut de art.13 din lege, precum si de cele prevazute în reglementarile în vigoare aplicabile salariatilor omologi din sectorul bugetar”.

Din coroborarea dispozitiilor legale anterior mentionate se constata ca, pentru a se acorda sporul de dispozitiv prevazut de Legea nr.138/1999, trebuie ca personalul civil sa-si desfasoare activitatea într-un dispozitiv cu caracter militar sau într-una din institutiile si autoritatile prev.în art.1 din Legea nr.138/1999.

Personalul din cadrul pârâtului face parte dintr-un organ al administratiei publice locale, si nu din cadrul Ministerului de Interne, astfel ca, ordinul invocat nr.496/2003 al Ministerului Administratiei si Internelor nu îsi are aplicabilitate în privinta reclamantilor.

Ca este asa reiese si din punctul VI al ordinului, care arata ca masuri de aplicare al ordinului vor fi luate de comandantii si sefii de unitati.

Nu exista nici o legatura de subordonare a institutiei pârâte fata de Ministerul Administratiei si Internelor, consiliul local fiind potrivit Legii nr.215/2001 o autoritate publica locala autonoma.

În aceste conditii, ministrul administratiei si internelor nu avea nici o atributie în privinta salarizarii personalului contractual din cadrul administratiei publice locale si, prin urmare, ordinul sus mentionat nu poate fi aplicat în cazul târâtului si cu atât mai putin dispozitiile Legii nr.138/1999, care nu fac nici o referire la salarizarea personalului civil din administratie publica locala.

Ca este asa o demonstreaza si denumirea legii, care se refera în primul rând la personalul militar si la personalul civil, dar din cadrul acelorasi unitati (adica a unitatilor militare) – or, în mod evident, pârâtul nu are personal militar privind salarizarea.

Chiar denumirea indemnizatiei, aceea de dispozitiv, demonstreaza ca aceasta indemnizatie nu se aplica în cadrul institutiilor cu caracter eminamente civil.

Instanta apreciaza, de asemenea, ca nu sunt aplicabile nici dispozitiile art.16 din Constitutia României si nici cele din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului, deoarece nu exista nici o egalitate între persoanele care îsi desfasoara activitatea într-un dispozitiv militar – în care exista anumite reguli specifice de acces, de circulatie în interiorul dispozitivului, de comunicare – si o institutie publica, în care toate acele reguli nu se aplica.

Fata de aceste considerente, urmeaza a respinge actiunea, ca nefondata.

Etichete: