Top

Fond funciar

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

Dosar nr. 2318/260/2009

Din 29.05.2009 fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1928

Sedinţa publică din 5 noiembrie 2009

Astăzi a avut loc pronunţarea sentinţei civile în dosarul civil de fond funciar privind pe reclamanta XXX şi pe pârâţii xxxxxx

Dezbaterile în fond au avut loc la 29 octombrie 2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

INSTANŢA

Constată că prin decizia civilă nr.328/R/31 martie 2009 Tribunalul Bacău a admis recursul formulat de xxxx împotriva s.c. nr. 1506/24.06.2008 pronunţată de judecătoria Moineşti în dosar nr. 1458/2007 în contradictoriu cu intimaţii pârâţi xxxxx de aplicarea legilor fondului funciar Agăş.

Se reţine din considerentele deciziei prin care a fost casată sentinţa sus menţionată iar cauza trimisă spre rejudecare, că se impunea în principal administrarea probei cu o expertiză topo cadastru pentru a se verifica dacă există identitate între terenul deţinut de recurentă în baza contractului de concesiune şi cel care a constituit proprietatea autorului pârâtului.

Instanţa reţine:

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 1458/260/15.03.2007 reclamanta a chemat în judecată pârâţii:, solicitând a se constata nulitatea procesului verbal de punere în posesie nr. 31/4.01.2007.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 12 lei şi 0,5 lei timbru judiciar iar în motivare reclamantul arată că au concesionat de la Consiliul Local Agăş, prin contractul de concesionare nr. 1528/26.02.2004, suprafaţa de 2300 m.p. teren pe care are edificate construcţiile şi că în luna ianuarie 2007 a fost pus în posesie pe acest teren pârâtul xxxxx, în baza unei hotărâri judecătoreşti.

Mai arată reclamantul că la încheierea procesului verbal de punere în posesie au fost încălcate prevederile art.5 alin.l lit.i şi art.10 din HG 890/2005, art.27 şi 36 al.5 din Legea 18/1991 potrivit cărora”se restituie foştilor proprietari sau moştenitorii acestora ,în intravilan terenurile fără construcţii, neafectate de lucrări de investiţii „ şi că prin hotărârea judecătorească prin care Comisia Locală Agăş a fost obligată să pună în posesie pe pârât pe suprafaţa de 2000 mp nu s-a stabilit ca amplasament terenul concesionat de ea.

In cauză s-au depus acte s-au ataşat: dosar nr. 2727/2006 şi 29/2005 ale acestei instanţe, dosar nr. 2904/2005 şi 1950/110/2006 ale Tribunalului Bacău probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. 2152/13.09.2005 a Judecătoriei Moineşti rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare a fost obligată Comisia Locală Agăş pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor să pună pe xxx în posesie pe suprafaţa de 2000 mp teren situat în comuna Agăş.

Prin adresa nr. 7080 /18.10.2006 Comisia Locală Agăş a comunicat pârâtului că a stabilit amplasamentul suprafeţei de 2000 mp , conform sentinţei civile nr. 2152/2005.

Prin procesul verbal de punere în posesie nr. 31/4.01.2007 pârâtul a fost pus în posesie pe suprafaţa de 2000 m.p. pentru care reclamantul avea contractul de concesionare nr. 1528 din 26.02.2004 .

Cu adresa nr. 7155/27.12.2006 Consiliul Local Agăş a comunicat reclamantului că terenul concesionat a intrat în proprietatea pârâtului şi a sugerat să discute cu acesta valoarea concesiunii.

La rejudecarea cauzei, la termenul din data de 1 octombrie 2009 Pârâtul a depus la dosar adresa nr.5502/1.09.2009,emisă de Unitatea administrativ Teritorială a corn. Agăş din care se reţine că prin HCL nr.57/27.12.2006 s-a reziliat contractul de concesiune nr. 1528/26.02.2004 începând cu data de 1.01.2007, dată de la care terenul trece în proprietatea UAT Agăş.

In aceiaşi adresă se precizează că reclamanta nu a mai deţinut autorizaţie de funcţionare de la data de 2.06.2006.

Instanţa faţă de conţinutul adresei a solicitat de la Consiliul Local al corn. Agăş o copie a HCL nr.57/2006, copia comunicându-se instanţei.

Din Hotărârea nr.57/2006 a Consiliului Local Agăş,se reţine că începând cu data de 1.01.2007 s-a reziliat Contractul nr.1528/26.02.2004 încheiat între Primăria corn. Agăş şi reclamantă ca urmare a s.c. nr.2152/13.09.2005.

Se menţionează în hotărâre că aceasta va fi comunicată primarului corn. Agăş, SC Doriandre Company SRL, serviciului impozite şi taxe,pârâtului Huluţă Mihai şi Instituţiei Prefectului.

Pârâtul a depus la dosar mai multe planşe fotografice cu clădirile existente pe terenul în litigiu pentru a face dovada că nu se mai desfăşoară nici o activitate în acestea.

Prin decizia de casare instanţa a considerat că se impunea efectuarea unei expertize topo cadastru pentru a se verifica dacă există identitate între terenul deţinut de recurentă în baza contractului de concesiune şi cel care a constituit proprietatea autorului pârâtului.

Având în vedere că nu mai este în vigoare contractul de concesiune nr. 1528/2004, nu se mai poate efectua această verificare şi nici nu se mai impune, atâta timp cât reclamanta nu mai deţine nici un titlu pentru terenul în litigiu.

Prin urmare , acţiunea reclamantei urmare a acestei noi situaţii de fapt, este nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII,

A JL \J* J. jt\ XV XTL *3 J. JQ» «

Respinge acţiunea formulată de reclamanta xxxxx împotriva pârâţilor xxxx, ca nefondată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 5 noiembrie 2009.

Etichete: