Top

Constatare nulitate absoluta

Sentinta civila nr.2237
Sedinta publica de la 17 septembrie 2008

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr ……. reclamantii ………. au chemat in judecata pe paratii ………….pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare nr………, incheiat intre ……………… si sa se dispuna radierea inscrierii operatiunii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr.cadastral … constand in teren in suprafata de …. mp si constructii in suprafata de …. mp situat in intravilan, ……, in loc. …jud……….
In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca prin incheierea nr……… a .. s-a admis cererea introdusa de …….. si in baza unui contract de vanzare-cumparare nul absolut – potrivit art.46 din Legea nr.18/1991, in forma originara – s-a dispus nelegal intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului teren si constructii. Mai arata reclamantii ca din sentinta civila nr………. a Judecatoriei …….., rezulta imprejurarea ca actul pe baza caruia s-a intabulat dreptul de proprietate paratei a fost unul sub semnatura privata, iar operatiunea de vanzare cumparare a terenurilor se putea face numai prin act autentic, in raport de dispozitiile art.46 din Legea nr. 18/1991, in forma sa originara.
S-au depus la dosar in dovedirea actiunii de catre reclamanti inscrisuri.
La data de …….., inaintea primului termen de judecata, reclamantii au solicitat ca parata ……….., sa fie citata prin lichidator judiciar ……….., iar cealalta parata ……… la sediul din ………..
Parata ………….., legal citata, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata. S-a aratat in continutul intampinarii, in esenta, ca actele translative de proprietate asupra terenurilor intocmite de comisiile de lichidare, in limita competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestora, precum si numarul de inregistrare si data sunt acte de autoritate publica si au forta probanta corespunzatoare unor asemenea acte. Referitor la celalalt capat de cerere, referitor la radierea intabularii dreptului de proprietate, in functie de solutia instantei fata de primul capat de cerere se impune sau nu admiterea acestuia intrucat inscrierea in cartea funciara este o forma ceruta de lege pentru opozabilitatea fata de terti si nu pentru consolidarea dreptului.
Parata ………….., legal citata, nu a depus intampinare, nu a solicitat probe in aparare si nu a depus inscrisuri.
Reclamantele au invocat in drept dispozitiile art.46 din Legea nr. 18/1991, in forma sa originara si art.33 alin.2 si 34 pct.1 si urm.din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata.
S-a incuviintat proba cu inscrisuri.
Analizand cauza, instanta retine urmatoarele:
Obiectul cererii de chemare in judecata al prezentei actiuni este constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare si radierea inscrierii operatiunii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral ……….
Pe fondul cauzei se retine ca intre ………….., in calitate de vanzator si ……….., in calitate de cumparator, a intervenit la data de ……….. contractul de vanzare-cumparare nr. ………. avand ca obiect, potrivit art.1, vanzarea unor constructii si instalatii din cadrul fermei zootehnice a ………… aflata in lichidare conform inventarului, anexa 1.Potrivit art.2, pretul constructiilor, instalatiilor si a terenului aferent conform schitei , anexa nr.1 a, a fost negociat la suma de ……….. lei, iar potrivit art.6, terenul din incinta fermei in suprafata de ……… mp, astfel cum a fost delimitat prin schita anexa nr.2 trece in proprietatea cumparatorului odata cu mijloacele fixe cumparate.
Potrivit art.46 al.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar – in forma sa originara publicata in Monitorul Oficial nr.37 din 20 februarie 1991, – act in vigoare la data incheierii contractului, se retine ca terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate, indiferent de intinderea suprafetei, prin acte juridice intre vii, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului de instrainare, prevazuta la alin.2 al aceluiasi articol din lege.
Indubitabil, contractul de vanzare-cumparare se supune legii in vigoare la data incheierii actului potrivit principiului tempus regit actum.
Examinand contractul de vanzare-cumparare (filele 10-11) se retine ca acesta nu a fost incheiat in forma autentica si fata de dispozitiile legale mai sus mentionate actul este lovit de nulitate absoluta pentru suprafata de …. mp, cu nr. cadastral …., situat in intravilanul loc. ……….
Pentru considerentele expuse se va constata nulitatea absoluta partiala a inscrisului denumit contract de vanzare-cumparare nr. ……… incheiat intre ………., in calitate de vanzator si ……….., in calitate de cumparator, cu privire la suprafata de teren intravilan de ……….. mp, cu nr. cadastral ………, situat in loc. …………….
Pe cale de consecinta va dispune si radierea operatiunii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral ………., constand in teren intravilan in suprafata de ……… mp si constructii in suprafata de …….. mp, situat in intravilan, ……., in loc. ……….., dispusa prin incheierea nr……… a OCPI ……. in favoarea ………..
In baza art.274 C.pr.civ. va obliga parata ………., la plata sumei de ……… lei catre reclamanti, cu titlul de cheltuieli de judecata

Etichete: