Top

Drept civil. Drepturi reale. Drept de proprietate privata. Legea nr. 247/2005 titlul X art. 5 alin. 2

Drept civil. Drepturi reale. Drept de proprietate privata.

Legea nr. 247/2005 titlul X art. 5 alin. 2

Constatare ca valabila a conventiei de vanzare cumparare în situatia în care parata nu a respectat obligatia de a încheia vanzarea stipulata în contractul de promisiune bilaterala de vanzare cumparare

Legea nr.10/2001 în forma initiala nu cuprindea dispozitii referitoare la posibilitatea partii care si-a îndeplinit obligatiile de a sesiza instanta competenta în vederea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de contract, în situatia în care, dupa încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, cealalta parte refuza ulterior sa încheie contractul.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2004 s-a reglementat posibilitatea partii care si-a îndeplinit obligatiile urmare încheierii unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, de a sesiza instanta competenta în vederea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de contract.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante reclamantul CND, a chemat în judecata pe parata IG, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate ca a intervenit vanzarea-cumpararea terenului arabil în suprafata de 2 ha situat în extravilanul comunei.

In motivarea cererii reclamantul arata ca la data de 24.08.2009 a încheiat cu parata un contract de promisiune bilaterala de vanzare cumparare, pentru achizitionarea suprafetei de 2 ha, teren arabil contract înregistrat la Cabinet de avocat. Pretul vanzarii a fost de 7.000 lei. Parata avea obligatia ca în termen de 15 zile de la semnarea contractului sa faca toate demersurile în vederea încheierii actelor în forma autentica.

Din titlul de proprietate emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor rezulta ca mostenitoarei defunctului DT, pe nume IG, i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului arabil în suprafata de 4 ha (40.000 mp), situat în extravilanul comunei, din care face parte si suprafata de 2 ha (20.000 m.p.) obiect al promisiunii de vanzare cumparare.

Din contractul de promisiune bilaterala de vanzare –cumparare, rezulta ca parata i-a promis reclamantului ca îi vinde terenul arabil în suprafata de 2 ha (20.000mp) situat în extravilanul comunei evidentiat în titlul de proprietate.Vanzatoarea a primit pretul de 7.000 lei la data încheierii contractului.

Potrivit art. 1294 Cod civil vanzarea este o conventie prin care doua parti se obliga între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai pretul.

Conform art.1073 Cod civil creditorul are dreptul de a dobandi îndeplinirea exacta a obligatiei si în caz contrar are dreptul la dezdaunare.

Potrivit art.2 alin.1 titlul X din Legea nr. 247/2005 terenurile cu sau fara constructii situate în intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau întinderea lor, pot fi înstrainate si dobandite prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Conform art.5 alin.2 titlul X din Legea nr. 247/2005 în situatia în care dupa încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una din parti refuza ulterior sa încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract autentic.

Pornind de la realitatea antecontractului încheiat între parti la data de 24.08.2009, instanta apreciaza ca se poate constata ca intervenita vanzarea cumpararea terenului printr-o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare. Aceasta solutie se impune în temeiul principiului executarii în natura a obligatiilor, a repararii prejudiciilor, prevazut de art.1077 Cod civil si art.5 alin.2 titlul X din Legea nr.247/2005, care permite pronuntarea unei hotarari menita sa tina loc de contract de vanzare cumparare.

In aceste conditii cererea apare ca întemeiata, urmand a fi admisa si va constata ca între parata si reclamant a intervenit ca valabila vanzarea cumpararea terenului arabil în suprafata de 2 ha (20000 mp) situat în extravilanul comunei.

Etichete: