Top

Pretentii

Sen.civ.nr.475/11.02.2009

Pretenţii

Sub numărul ….. din ….. s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către reclamantul ……….., prin care, în contradictoriu cu pârâţii ………., a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii, în solidar, la plata sumei de ….., reprezentând despăgubiri pentru daune morale şi obligarea pârâtei …… să publice în …….., o dezminţire cu privire la afirmaţiile făcute la adresa sa, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că la data de ….. a fost publicat …….., un articol redactat şi semnat de către pârâtul ……., articol ce abundă în afirmaţii mincinoase şi insinuări, într-o notă generală denigratoare şi reprezintă un atac direct şi vehement al pârâţilor la adresa sa, articol prin care este dezinformată în mod clar opinia publică prin afirmaţiile total neadevărate, fiindu-i astfel creat un grav prejudiciu moral şi de imagine. A mai menţionat reclamantul că prin respectivul articol este acuzat de săvârşirea unei fapte penale – trafic de influenţă – , în sensul că ar fi intervenit pentru angajarea numitei ……. şi că ziaristul nu a depus un minim de diligenţe pentru a verifica veridicitatea celor publicate. De asemenea, reclamantul a mai precizat că nici nu a avut cunoştinţă despre existenţa concursului, întrucât în acea perioadă era plecat …..……. în interes de serviciu.

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr.3/1974 reactualizată, art.998-999, art.1000, art.1003 C.civ., Decretul nr.31/1954.

În probaţiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe mai multe înscrisuri …….. – filele 5-6, 52-58. De asemenea, reclamantul a solicitat, prin intermediul avocatului ales, şi instanţa a încuviinţat audierea ca martori a numiţilor ….., fiind audiat numai ….., iar declaraţia acestuia a fost consemnată şi ataşată la fila …… La termenul de judecată din data de ……, apărătorul reclamatului a precizat că renunţă la audierea martorului ……. Totodată reclamantul a solicitat şi luarea unui interogatoriu pârâţilor, răspunsurile pârâtei …… fiind ataşate la fila ….. din dosar. În ce priveşte interogatoriul pârâtului ……, această probă nu a putut fi administrată, întrucât, deşi acesta a fost citat cu menţiunea „la interogatoriu”, nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de …..de lei potrivit chitanţei ataşată la fila …şi cu … lei timbru judiciar.

Pârâţii ……, legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat în faţa instanţei pentru a propune probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de către reclamantul …… întemeiată, doar în parte. Astfel, în opinia instanţei, conţinutul articolului publicat în numărul din ….. al cotidianului ….. este de natură să aducă prejudicii de natură morală reclamantului, cât timp se sugerează că acesta s-ar fi folosit de funcţia sa pentru a facilita câştigarea de către o altă persoană a unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice, faptă care dacă ar fi adevărată ar putea constitui infracţiunea de trafic de influenţă. Cu alte cuvinte, reclamantul a fost acuzat de săvârşirea unei fapte penale, fără ca în respectivul articol să se facă vreo referire la sursa informaţiilor furnizate, fiind astfel imposibil de verificat veridicitatea acestor informaţii. Deşi reclamantul nu este acuzat expressis verbis de săvârşirea infracţiunii menţionate anterior, această acuzaţie rezultă, destul de explicit, din întregul mod în care a fost conceput articolul. Astfel, chiar conţinutul titlului articolului ……. încearcă să acrediteze ideea că reclamantul ar fi exercitat trafic de influenţă. Această idee este accentuată pe parcursul articolului prin folosirea unor expresii precum ……… în contextul în care, în acelaşi articol se precizează expres faptul că pentru ocuparea funcţiei rămasă liberă la …… s-a organizat un concurs. Cu alte cuvinte, autorul articolului sugerează că reclamantul şi-a folosit poziţia pentru a influenţa rezultatele respectivului concurs, în sensul ca acesta să fie câştigat de către ……

Bineînţeles că toate aceste afirmaţii sunt de natură să aducă atingere onoarei şi demnităţii celui la care se referă şi depăşesc, în opinia instanţei, limitele libertăţii de exprimare, încălcând astfel dispoziţiile art.30 alin.6 din Constituţia României potrivit cărora libertatea de exprimare nu poate prejudicia onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul la propria imagine.

Trebuie observat, în aceeaşi ordine de idei, că pârâţii nu au făcut nici o verificare cu privire la informaţiile prezentate în articol, fapt ce rezultă din răspunsul pe care pârâta …… l-a dat la întrebarea nr……din interogatoriu. Tocmai din perspectiva acestei atitudini a pârâţilor, instanţa apreciază că articolul în litigiu depăşeşte limitele libertăţii de exprimare şi a vizat nu atât şi nu în primul rând informarea publicului cât mai ales defăimarea reclamantului. În acest sens, nici pe parcursul procesului pârâţii nu au solicitat administrarea vreunei probe din care să rezulte că informaţiile din respectivul articol ar avea o minimă legătură cu realitatea.

Faptul că acest articol a produs prejudicii morale reclamantului rezultă din împrejurarea că a fost publicat într-un ziar de circulaţie locală iar reclamantul, prin chiar natura funcţiei pe care o deţinea la data publicării articolului, este persoană publică, ca urmare a acestui articol percepţia publicului asupra respectivei persoane, indiferent de modul în care acesta era perceput înainte, putându-se schimba în sens negativ.

Tocmai de aceea, instanţa apreciază că fapta pârâţilor are un caracter ilicit iar între această faptă şi prejudiciul suportat de către reclamant există o legătură de cauzalitate, fapta fiind săvârşită cu vinovăţie. Bineînţeles că răspunderea pârâţilor este una solidară, societatea care editează ziarul în care a apărut articolul trebuind să răspundă în calitate de comitent al ziaristului.

Relativ la cuantumul despăgubirilor solicitate, instanţa apreciază însă că acestea sunt vădit disproporţionate faţă de conţinutul concret al articolului. În acest sens, reclamantul a apreciat că şi folosirea faţă de el a unor noţiuni precum ……. în condiţiile în care nu fusese eliberat din această funcţie, este de natură să-i producă prejudicii. Instanţa nu împărtăşeşte acest punct de vedere întrucât deşi reclamantul ocupa încă respectiva funcţie la data apariţiei articolului, era demisionar, aspect ce rezultă chiar din înscrisurile pe care reclamantul le-a depus. De asemenea, tot în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor, instanţa apreciază că reclamantul nu a reuşit să probeze faptul că starea sa de sănătate ar fi avut de suferit din cauza acestui articol, cât timp adeverinţa medicală depusă la fila …. este datată …., deci foarte aproape de momentul pronunţării prezentei hotărâri şi la un interval de …..luni de publicarea articolului, situaţie în care nu se poate stabili cu certitudine existenţa unei legături de cauzalitate între apariţia articolului şi afecţiunile menţionate în respectiva adeverinţă medicală.

Şi din acest punct de vedere deci, cuantumul pretenţiilor reclamantului este exagerat. În acelaşi sens, reclamantul a susţinut că, tocmai din cauza acestui articol, împotriva sa au fost luate anumite măsuri la nivelul partidului din care face parte, fără a reuşi să probeze însă această împrejurare.

De aceea, instanţa apreciază că obligarea pârâşilor la plata către reclamant a sumei de …… de lei, reprezentând despăgubiri civile pentru daune morale este suficientă pentru a acoperi prejudiciile de imagine pe care reclamantul le-a suferit ca urmare a articolului în litigiu.

În ceea ce priveşte cererea de obligare a pârâtei …… la publicarea unei dezminţiri, instanţa apreciază că aceasta este neîntemeiată. Astfel, Legea nr.3/1974 prevede o procedură în astfel de situaţii, în articolele …. din care rezultă că persoana lezată printr-un articol trebuie să ceară respectivului organ de presă în termen de ….de zile, să publice un răspuns sub formă de replică. Doar în situaţia în care acest drept de replică este refuzat, persoana la care se referă articolul se poate adresa instanţei, pentru a obliga organul de presă la publicarea răspunsului. Trebuie observat că în prezenta cauză reclamantul nu a solicitat cotidianului ……publicarea unui drept la replică, situaţie în care solicitarea sa ca instanţa să oblige societatea care editează ziarul să publice o dezminţire nu are nici un temei.

Etichete: