Top

Contestatie la executare

Sentinţa civilă nr.237

Şedinţa publică din 26 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la 16.12.2008, contestatoarea …. a solicitat instanţei anularea executării silite pornite de către intimata …….. in baza somaţiei nr.100225/17.11.2008.

In motivare, contestatoarea arata, in esenţa, ca se afla in procedura plângerii contravenţionale pentru titlurile de creanţa avute in vedere de către intimata la declanşarea executării silite,in cursul acestei proceduri executarea fiind suspendata.

In dovedire au fost depuse somaţia amintita,copii de pe sentinţe civile, plângeri contravenţionale si cereri de recurs, copii ale proceselor verbale de contravenţie.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constata ca intimata a pornit executarea silita împotriva contestatoarei in baza somaţiei nr. 100225/17.11.2008, din aceasta rezultând ca se executa amenzile stabilite in baza proceselor verbale cu nr.0899540/30.07.2008, nr.o846386/8.07.2008 si nr.0846372/30.07.2008 de către Politia Autostrăzi Bucureşti.

Potrivit art.32 alin.3 si art.34 alin.2 din O.G.2/2001, plângerea contravenţionala, dar si recursul(si evident ca si termenul de recurs) suspenda executarea procesului verbal de contravenţie la care se refera.

In cauza instanţa constata ca împotriva proceselor verbale ce constituie temei al executării se afla in desfăşurare procedura plângerii contravenţionale fie in fata instanţei de fond, fie in fata celei de recurs.

In aceste condiţii, pornirea executării când aceasta era suspendata conduce la nelegalitatea procedurii executionale, instanţa urmând sa admită cererea si sa anuleze executarea.

Etichete: