Top

Contestatie la executare

SENTINŢA CIVILĂ NR.728/05.03.2008

Deliberând asupra actiunii civile de fată, constată:

Prin cererea înregistrată sub nr.4077/327/2008 la Judecătoria Tulcea, contestatoarea ___ a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatul __ împotriva titlului executoriu nr.91464/07.08.2008 emis de aceasta din urma.

Criticile contestatoarei vizeaza netemeincia si nelegalitatea formelor de executare. Astfel se arata ca titlul executoriu s-a emis pentru o datorie in suma de 15.000 lei, datorie ce consta in amenzi aplicate prin procesele verbale de contraventie nr.003/12.02.2002, 004/27.02.2002, nr.007/20.03.2002, nr.009/29.03.2002 si 010/12.04.2002.

Se mai arata ca impotriva acestor procese-verbale au fost formulate plangeri, dar numai una a fost inaintata la instanta, respectiv cea care viza procesul verbal de contraventie nr.003/12.02.2002, ce a fost inaintata la Judecatoria Constanta. Prin sentinţa civilă nr.15861/02.09.2002, procesul verbal de contraventie a fost anulat.

Arata contestatoarea ca, pentru nesesizarea instantei cu celelalte plangeri, s-a formulat plangere penala impotriva primarului pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.

In drept au fost invocate dispozitiile art.172 si urm din C.proc.fisc.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 194 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

Pentru dovedirea motivelor contestatiei la executare, contestatoarea a depus la dosar înscrisuri cuprinzând copii de pe somatie si titlul executoriu, sentinta civila nr.15861/2002 a Judecatoriei Tulcea si corespondenta purtata de contestatoare cu intimata.

La solicitarea instantei, intimata a înaintat copia dosarului de executare si adresa cu nr.615/13.02.2009 cu privire la plangerile impotriva proceselor verbale ce fac obiectul executarii silite.

Desi legal citata, intimata nu a fost reprezentata in tot cursul judecatii si nici nu a depus intampinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanta retine următoarele :

Contestatoarea a fost sanctionata contraventional pentru depozitarea gunoiului si a resturilor vegetale pe pasunea comunala, fiind astfel incheiate procesele-verbale nr.003,004,005,007,009 si 010.

Contestatiile la aceste procese-verbale au fost depuse la Primaria com.Mihai Viteazu si inregistrate in registratura institutiei, asa cum rezulta din adresa inaintata la dosar de Primaria com.Mihai Viteazu (f.87).

Din cele 6 plangeri, a fost inaintată la Judecatoria Constanta una singura, respectiv cea care viza procesul-verbal de contraventie nr.003/12.02.2001. Prin sentinta civila nr.15861/2002, plangerea a fost admisa, iar procesul verbal a fost anulat.

Potrivit art.32 alin.1 din O.G.2/2001, „plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.”

(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

(3) Plângerea suspendă executarea.Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

Desi art.32 a fost declarat neconstitutional prin Decizia nr.53/2006 a Curtii Constituţionale, se retine ca textul de lege mentionat era aplicabil la data inaintarii de catre contestator a plangerilor contraventionale la Primaria com.Mihai Viteazu.

In consecinta, desi procesele-verbale de contraventie au fost contestate, executarea silita fiind astfel suspendata, operand o suspendare legala de drept, prin emiterea somatiei si a titlului executoriu intimata nu a respectat prevederile legale, fapt ce determina nulitatea actelor prin care a fost inceputa executarea silita.

Cu privire la procesul-verbal de contraventie nr.003/12.02.2001, se retine ca s-a formulat plangere impotriva acestuia, plangere ce a fost admisa de Judecatoria Constanta.

Potrivit art.37 procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Fata de aceste prevederi legale, se constata ca, in ceea ce priveste procesul-verbal de contraventie nr.003, executarea silita a fost inceputa in lipsa unui titlu executoriu.

Pe cale de consecinta, instanta urmeaza a admite contestatia la executare si a dispune anularea somatiei cat si a titlului executoriu emis de Primaria com.Mihai Viteazu-Serviciul Impozite si Taxe.

In temeiul art.274 C.p.c., faţă de solutia de admitere a contestatiei, instanta urmeaza a obliga intimata, aflata in culpa procesuala, la plata catre contestatoare a sumei de 1979 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete: