Top

Iesire din Indiviziune

SC.380/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. In prezenta cauza, reclamantul …………… a chemat in judecata pârâţii …………………….., solicitând ieşirea din indiviziune in ceea ce priveşte terenul situat in intravilanul satului Patlageanca, com. Ceatalchioi, in suprafaţa de 19.500 mp. In cuprinsul cererii, reclamantul a arătat ca prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 123/27.02.2007, a cumpărat de la …………………….. suprafaţa de 3250 mp (1/6 din suprafaţa de 19.500 mp). Restul terenului aparţine pârâţilor ………………… (care au dobândit suprafaţa de teren de 3250 mp), …………………….. (care au cumpărat cate 6500 mp). Alăturat cererii de chemare in judecata, reclamantul a depus copii de pe contractul de vânzare cumpărare nr. 123/27.02.2007, extras de către funciara, schiţa cadastrala (cu adnotare proprie in ceea ce priveşte suprafeţele aflate in proprietatea părţilor), contract de vânzare cumpărare nr. 6917/10.11.1992 si contract de vânzare – cumpărare nr. 195/21.02.2002.

2. La termenul din 04.09.2008, reclamantul prin apărător a învederat ca soţiile pârâţilor ……………….. au decedat, solicitând un termen pentru a depune la dosar actele de deces respective. La termenul următor insa, acesta a revenit asupra celor arătate precizând ca solicita introducerea in cauza a soţiilor pârâţilor decedaţi ………………, respectiv …………. si ……………………. Ulterior, la termenul din 17.12.2008, reclamantul prin apărător, a făcut precizarea ca nu a putut face dovada ca soţiile pârâţilor ………………….. au decedat, situaţie in care a solicitat pronunţarea unei încheieri de admitere in principiu.

3. După rămânerea in pronunţare pe admiterea in principiu, instanţa a repus cauza pe rol, iar la termenul din data de 28.01.2009 a pus in discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului. După rămânerea in pronunţare, reclamantul a depus la dosar o serie de acte de stare civila (certificat de deces al numitelor ………………………………., precum si certificatele de naştere ale descendenţilor acestora).

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. In ceea ce priveşte cadrul procesual al cauzei, instanţa constata ca până la termenul din data de 28.01.2009 reclamantul, deşi a precizat fie ca pârâţii ………………, fie ca soţiile acestora au decedat, nu şi-a modificat in niciun fel cererea de chemare in judecata, in sensul de a introduce in cauza soţiile pârâţilor anterior menţionaţi, astfel ca la momentul pronunţării prezentei hotărâri, in ceea ce priveşte părţile, cadrul procesual este cel iniţial, având calitatea de pârâţi doar ………………………

5. Prin urmare, instanţa apreciază ca certificatele de deces depuse la dosarul cauzei nu privesc parti din prezenta cauza, astfel ca la termenul din 28.01.2009, procedura de citare a fost legal îndeplinita.

6. In ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului …………., instanţa constată ca prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 123/27.02.2007 reclamantul ……………….. a cumpărat de la ………………… “dreptul de proprietate asupra imobilului situat in intravilanul satului Patlageanca, comuna Ceatalchioi, judeţul Tulcea, format in totalitate dintr-o locuinţa , construita din ceamur, acoperita cu stuf, compusa din doua camere, care ocupa o suprafaţa construita la sol de 45 mp si terenul aferent in suprafaţa de 3250 mp, cu următoarele vecinatati: la N – ………….., la S – …………, la E – …………….. si la V – drum, având număr cadastral 77 si intabulat in C.F. nr. 89/N a loc. Ceatalchioi, la O.C.P.I. Tulcea.”

7. Se observa din cuprinsul titlului de proprietate, ca reclamantul a cumpărat nu o cota ideala din terenul de 19.500 mp, ci o suprafaţa bine determinata, având stabilite inclusiv vecinatatile cu proprietăţile pârâţilor ……………………. Deşi in cuprinsul cartii funciare reclamantul este înscris ca având o cota indiviza de 2/6, totuşi dovada dreptului acestuia de proprietate este făcuta doar de contractul de vânzare – cumpărare nr. 123.

8. Prin urmare, reclamantului ii lipseşte calitatea necesara introducerii unei acţiuni de partaj judiciar, aceea de coindivizar, el având doar calitatea de proprietar exclusiv asupra unei suprafeţe determinate de teren de 3250 mp. Având in vedere cele arătate anterior, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului ………………………., urmând sa respingă acţiunea formulata in cauza de către acesta ca fiind introdusa de către o persoana fara calitate procesuala activa.

Etichete: