Top

Anulare act

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 235/270/2008

din 11.01.2008 anulare act

SENTINŢA CIVILĂ NR.592

Şedinţa publică din data de 20.02.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA LUNGU

Astăzi a fost pe rolul instanţei rejudecarea cauzei civile pentru anulare act, formulată de reclamantul C.A., împotriva pârâţilor C.D. ş.a.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat D. C. pentru reclamantul lipsă , lipsă pârâţii .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat D.C. solicită a se lua act că nu are cereri noi de formulat şi solicită a se acorda cuvîntul pe fond .

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond .

Avocat D.C. solicită a se admite acţiunea , a se dispune constatarea nulităţii actului de vânzare – cumpărare , a se lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a rămas în pronunţare .

I N S T A N Ţ A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Constată că prin cererea înregistrată în data de 11.02.2008 reclamantul C.A., domiciliat în municipiul …, i-a chemat în judecată pârâţii B.S.-L., domiciliată în …., C.S.-A., domiciliat în …, C.D. şi C.E.-A., domiciliată în … solicitând instanţei de fond constatarea nulităţii actului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarial Lex Voluntaris cu sediul în ….

Taxa judiciară de timbru a fost achitate de către reclamant în cuantum de 20 lei şi s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 0,3 lei, taxe care au fost anulate.

În motivarea acţiunii reclamantul C.A. învederează instanţei că pârâtul C.Ş. a vândut celorlalţi pârâţi suprafaţa de 2359,233 mp însă prin sentinţa civilă nr. 1487/2005 a Judecătoriei Oneşti, termenul despre care se face vorbire mai sus nu a revenit în lotul vânzătorului, respectiv în lotul pârâtului C.Ş.

La dosar s-au depus înscrisuri doveditoare cu privire la această cauză şi s-a ataşat spre consultare dosarul nr. 2580/2005 al Judecătoriei Oneşti.

Din analiza probelor administrate în cauză instanţa reţine în fapt următoarele :

Între pârâtul C.Ş. în calitate de vânzător şi C.S.A., căsătorit cu pârâta C.S.-L. în calitate de cu,părător a intervenit vânzare-cumpărarea suprafeţei de 2359,233 mp, teren arabil situat în intravilanul municipiul Oneşti, tarlaua 7, parcela 362 contra sumei de 2.500 lei, preţ care a fost achitat.

După întocmirea actului prin sentinţa civilă nr. 1487/12.05.2005 instanţa a luat act de tranzacţia intervenită între C.A. şi C. Ş.

În tranzacţie se menţionează terenul vândut în lotul reclamantului C.A. şi nu în lotul vânzătorului C.Ş.

Întrucât pârâtul C.Ş. a decedat au fost introduşi în cauză ca moştenitori cu vocaţie succesorală la această succesiune pârâţii C. D. şi C.E.-A., în calitate de descendenţi de gr.I.

Din raportul de expertiză rezultă că suprafaţa de 5000 mp , cuprinsă în T7 P302 a fost atribuită lui C.A. iar această parcelă cuprinde şi terenul din contractul de vânzare-cumpărare respectiv suprafaţa de 2359,53 mp.

Mai arată că întreaga suprafaţă de 5000 mp este folosită în exclusivitate de către reclamantul C.A.

În cauză, suprafaţa de teren de 2359,233 mp nu a fost inclusă în partaj în lotul vânzătorului situaţie în care actul de vânzare criticat prin acţiune va fi desfiinţat întrucât la data vânzării pârâtul C.A. nu avea calitatea de proprietar.

Pentru motivele arătate, în baza art. 480 din Codul civil se va admite acţiunea şi în consecinţă se va constata nulitatea actului de vânzare-cumpărare nr.899/23.02.2004 întocmit de Biroul Notarului Public Lex Voluntaris din Oneşti.

Fiind în culpă procesuală în bază art.274 din Codul procedură civilă vor fi obligaţi pârâţii să achite reclamantului 540 lei cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul C.A., domiciliat în … în contradictoriu cu pârâţii B.S.-L., domiciliată în …, C.S.– A., domiciliat în …, C.D. şi C.E.A., domiciliaţi în ….

Constată nulitatea actului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.899/23.02.2004 la Notariatul Public din Oneşti cu sediul în …

Obligă pârâţii să achite reclamantei 540 lei cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.02.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. A.A. – 19.03.2009

Dact.M.I. 23.03.2009

Ex.7- com. 24.03.2009

Etichete: